3. Zes. 23.KvK<S(.F, inv.nr. 105. 64 Bij de nu volgende weergave van de door de Kamer van Koophandel opgemaaKte tabel verwijzen de cijfers naar deze vragen. 1. Bierbrouwerij. 2. Een. 3. Vijf. 4. ƒ5,- per week. 5. Bloeiend, 6. Kwijnend, 7. Binnenlands. 8. Men ziet hierover de wet van 15 september 18 1 624. 9. Begunstigd te mogen worden met de leverantie aan de stad. 1. Blekerijen, linnen- en lijnwaad-, 2. Twaalf. 3. Vijftig mannen of vrouwen. 4. ƒ50,- per jaar met kost en inwoning. 5. Beter, zijnde het getal een derde verminderd. 6. Kwijnend. 7. Binnenlands gebruik. 8. De impost op de zeep, hebbende te voren maar betaald impost 9. Vermindering van impost op de zeep, en weer vrijdom van impost. 1. Benaming der fabrieken en trafieken. 2. Getal der etablissementen. 3. Getal van werklieden voor dezelve etablissementen. 4. Middelprijs der arbeidslonen der werklieden. 5. Voormalige staat der fabrieken en trafieken. 6. Tegenwoordige staat der fabrieken en trafieken. 7. Werwaarts de vervaardigde goederen afgezonden worden. 8. Verhinderingen aan de onbelemmerde gang der fabrieken en trafieken. 9. Middelen van redres of aanmoediging"23. 24.Dir betreft een accijnswet, die handel en en industrie zeer bezwaarde; zie Dr. J.C Westermann, "Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de Kvk&f voor Amsterdam", Amsterdam, 1936, deel 1, blz. 152; Prof. H.W. Lintsen (hoofdred.j, "Geschiedenis van de techniek in Nederland", Zutphen, 1992 e.v, deel I, blz. 189-190. 1. Chemicaliënfabrieken. 2. Drie. 4. ƒ5,- per week. 5. Beter. 6. Kwijnend. 7. Binnenlands. 8. - 9. -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1996 | | pagina 22