77 3 oktober 1816, A. van Wijk". Al het bovenstaande bevatte de meningen van de meest vooraanstaande fabrikanten in Gouda: een deel van hen vormde de KvK&F, en de om informatie aangeschrevenen hoorden ook tot deze groep. Op dit vel staan ook de antwoorden voor de blekerijen, die grotendeels overeenkomen met die van de KvK&F. Bij 5 staat slechts "Beter", en bij 8 staat hier als eerste nog vermeld "tijds omstandigheden". Hierbij is nog een los blad gevoegd met de volgende tekst: "Tot redres of aanmoediging volgens invulling op het tabel om redene. Art. 1. Er zijn rondom Gouda overal grutters als Moordrecht, Gouderak, Waddinxveen, Haastrecht, Bodegraven, Zwammerdam. Zo nu de grutters hier aan banden zijn, dat is bij het herstellen van het gilde stedelijk, dan kunnen die buitengruters vrij handelen naar hun wil en ook door hun mindere lasten een verminderde prijs stellen en alzo inbreuk op onze fabrieken maken door allerhande intriges, zoals er mij nog een menigte in het geheugen liggen ten tijde van het gilde. Art. 2. Is nu het gilde kantonsge wijs, dan houden die intriges op, mits men wel bedacht zij, geen hoger dan de thans bestaande onderlinge zetting aan te nemen, wijl de ondervinding mij nog bij tijds geleerd heeft, dat een hoge zetting of grote verdiensten aanleiding geven van de kant der kwaadwilligen of intriganten, om daarmee allerhande praktijken uit te oefenen om hun debiet te vergroten, als aan zetting minder, zijnde 4 stuivers per schepel of dat zo niet zijnde 3 a 4 bij de betaling korte, dat zo niet zijnde, meerder maat geven dan de geijkte maat, dit alles zijn de gevol gen die voortspruiten uit een hoge zetting, en de ondervinding heeft mij geleerd, dat een geringer zetting, zoals thans, al dat kwaad doet verbannen. Vel 16. Geadresseerd aan de heer J.E. Ligtvoet van Leeuwen, betreffende de brouwerijen. De antwoorden wijken op 7 en 9 na niet af van die van de KvK&F: 7. Waar dezelve ontboden wordt. 9. De ondergetekende zou een zeer aanmerkelijk middel van redres en aanmoediging in zijn trafiek vinden, wanneer hem, gelijk hij zich daarmee met grond meende te mogen vleien, zoveel mogelijk de leverantie van stadswege vergund werd, daar hij zulk een aanmerkelijk deel in de lasten dragen moet, terwijl hij nu tot zijn leedwezen moet ondervinden dat die leverantie door de zodanige ge schiedt, welke de bieren van andere plaatsen binnen deze stad invoeren. Vel 15. Geadresseerd aan P. van Bovenen. 1. Goud- en zilversmeden. 2. 12. 3. 30, zijn meest leerlingen. 4. ƒ4,-. 5. Tot 1807 zeer voordelig. 6. is zeer onvoordelig. 7. Door het ganse rijk. 8. Bestaat daarin, dat in 1807 een belasting werd gelegd van10 en in 1811 de keurkamer, die in deze stad 132 jaar bestaan heeft, werd vernietigd. Toen een bureau van waarborg in Rotterdam geplaatst om de goud- en zilvermerken te doen keuren en de gevorderde belasting te voldoen. 9. Het plaatsen van de keurkamer en dat de belasting niet behoefde gevorderd te worden zou een grote aanmoediging zijn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1996 | | pagina 35