96 Woordenlijst Acratief= krachteloos. Admitteren - toestaan. Avoueren- de mening delen, erkennen. Bierstekerij- tappers en anderen voorzien van van buiten de stad ingevoerde bieren. Contracteren- samenvatten. Debaucheren- van het werk weglokken, verleiden tot schending van zijn woord of verbintenis, "wegkopen" Debiet - afzet, vraag. Devoiren, alle - aanwenden- doen wat men kan. Dispositie- bepaling. Elucidatie- opheldering. Francijn- perkament Geel(koper)gieterij- messinggieterij, in Gouda met name van pijpenvormen. Impost (imposition)- belasting met name op verbruiksgoederen, accijns. Jouisseren- het genot hebben van. Monteren- stijgen. Patent(recht)- belasting op de uitoefening van een bedrijf in zeer ruime zin. Prospereren- bloeien. Redres- herstel. Redunderen- verminderen. Remissie- vermindering (van belasting). Run - fijngemalen eikenschors, gebruikt bij het looien van leer. Snuit afval van werk of vlas. Superditeren- verschaffen. Surposseren- overtreffen. Tras- fijngemalen tufsteen, grondstof voor metselspecie. Vellenbloterij- het verwijderen van wol van schapevellen. Vigilantie - waakzaamhid. Werk (of vlaswerk)- grove, verwarde vlasdraden, die bij het hekelen afvallen. Witwerkerij vervaardiging van voorwerpen uit wit hout, schrijnwerkerij (niet van fijn hout). Zeemtouwerij- bewerking van leer, om het, onder toevoeging van traan, soepel te maken. Zetting- van bovenaf opgelegde vaste prijs (m.n. van brood). Gebruikte literatuur Alphonse, F.J.B. d', "Aperqu sur la Hollande, présenté a S.E. Ie ministro de l'intérieur, comte de I"Empire", Den Haag 1900, uitgegeven door het Centraal Bureau voor de statistiek. Brugmans, I.J., "Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw", Den Haag 1956, RGP Grote Sene nr. 98 en 99. Damsma, D.J.M.M. de Meere en L Noordegraaf, "Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw; Supplement", Den Haag 1979, RGP Grote Serie nr. 168. "Geschiedenis van de statistiek in het Koninkrijk der Nederlanden", herdruk 1974 van deel XIV van de Bijdragen tot de statistiek van Nederland, nieuwe volgreeks, uitgegeven door het CBS, Den Haag 1902. Lintsen, H.W. (hoofdrad.), "Geschiedenis van de techniek in Nederland”, Zutphen, vanaf 1992. Petersen, J.W. van, en W. Zondervan, "Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en Ijssel", Zutphen, 1974 Stamhuis, l.H, "Cijfers en Aequaties en Kennis der Staatskrachten. Statistiek in Nederland in de 19e eeuw", Amster dam, 1989. Westermann.J.C., "Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de KvK&F voor Amster dam", deel 1, Amsterdam 1936. Noten Afkortingen van de gebruikte archieven, alle berustende bij de streekarchiefdienst Hollands Midden te Gouda: Archief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken: KvK&F. Archief van de stad Gouda 1311-1815: OA. Secretarie-archief Gouda 1816-1920: SA.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1996 | | pagina 54