88 HM Grafzerk van Frederick de Houtman. Graven 1 en 2 van de zuidergang der Grote- of St. Laurenskerk te Alkmaar (Regionaal Archief Alkmaar). 76Belonje, art.cil. (n.70), p. 40. C.W. Bruinvis, "Frederick Houtman" in De Navorscher, 2e jaarg. 1852, p. 153. De letters waren reeds in 1852 grotendeels weggesleten. Bruinvis vond de volledige tekst "in een later ontdekte aanteckening", art. cit. (n.73), p. 417. 75Belonje, art.cit. (n.70), p.39. Rond 1930 is in het westelijk deel van de Alkmaarse binnenstad aan een nieuwbouwstraat de naam Houtmanstraat gegeven. Grote- of St. Laurenskerk, die later de Kerkstraat zou worden genoemd. Deze straat stond in de volksmond ook wel bekend als Houtmanstraat en is in 1969 afgebroken.75 Op 21 oktober 1627 kwam het einde voor deze Goudse Alkmaarder. Hij stierf op 57-jarige leeftijd en werd begraven in de St. Laurenskerk van Alkmaar, in de zogenaamde Zuidergang (graven 1 en 2). Op zijn grafsteen vinden we de volgende tekst: "Hier laeyt begraeven Freederick Pietersoon Hovtman in syn leven geweest gouverneur van Amboina mede eerste raet van Oostlndien ende raet mitsgaders schepen deser stede Alcmaer oover- leyt den 21 der maendt October 1627". In het midden van het graf staat in een medaillon een pronkende pauw, met de tekst: Dit is het wapen van Frederick Pietersoon Houtman. Op de vier hoeken van de zerk bevinden zich wapenschildjes in een klein medaillon, waarvan twee een cirkel om een kruis voorstellen en de beide andere het wapen van Gouda. 76

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 26