BIJLAGE 98 Noch op een losrentebrieff verleden bij eenen Cent Dircks tot onder Ouderkerck houdende achtien carolis guldens. Te lossen den penningen sestien van dato den vijfden Martij anno XVC XLII met een besegelt transport daeraen noch op een losrentiebrieff van XII schellingen t'sjaers Vlaemsch bij verleden bij Leendert Oudejans tot Reewijck. Transcriptie nalatenschap Pieter Cornells de Houtman. Gouda, SAHM, O.A. Archief Weeskamer, weesboek inv. nr. 2/14; 1583-1590, fol. 1-34. Op huijden den Uien Julij anno XVC drieendetachtich compareerde ter weescamer Agnies Fredericksdr., nagelaten eecha van Pieter Comelis de Houtman voors., met Herman Jacobs haer gccozen voocht in desen. Ghijsbert Hermans cndc Jacob Ghijsberts als voochdcn van Cornelis, Frederick, Stijntgen ende Wijntgen, des voorn. Pieter Cornelis de weeskinderen. Ende Agnies Fredericks dochter bewees de voors. haere kinderen (met believen, consent ende in presentis van de voorn, voochden) voor heur vaders erff, elck de somme van zes hondert carolis guldens, tot hondert groten Vlaemsch t'stuck. Ende sal Agnies Fredericks de voors. kinderen onderhouden ende opvoeden om de vouchten van t'selve bewijs in eten, drineken clederen ende allen anderen redelicken nootdruften, tot heuren mondigen jaeren toe, met behouden goederen, ende alsdan die nut te setten sal gecleedt ende gereet nae den staet van haer comparante. Met voorwacrden des eens kinds goederen sullen erven ende succederen op d'andere ten laetsten toe ende stervende de laetste sonder wettige kindt off kinderen achtertelaeten dat in sulcken gevalle de voors. goederen sullen erven aen de seijde van Pieter Corn, de Houtman voors., achtervolgende de nieuwe ordonannantie. Alle t'welcke Agnies Fredericks voorn, met haer gecozen voocht verseckert ende ver... heeft, specialijk op haer huijs ende erve staende ende gelegen aen de Bottennarckt, naest den Hollantschen thuijn westwaert. |p. 2| Te lossen met twee hondert schilden van dato de XXen dagh in Meije anno XVC LXII met een besegelt transport. Noch een losrentebrieff van twee ponden groten Vlaemsch t'sjaers. verleden bij de mater ende gemeen conventualen van St. Agnieten binnen deser stede Gouda, te lossen met twee hondert gulden van dato den Villen Junij anno XVC Lil, daer een pondt t'sjaers op de rugge affgelost getijekent staet, met een besegelde ampliantie ende transport daeraen. Noch een losrentebrieff van sevend'alff pondt t'sjaers, te lossen den per sestien verleden bij Aeltgen Joost Pietersdr, weduwe tot Waddinxveen van dato anno XVC zesendevijftigh op ten XVIlIen dach sin Martio, met een transport besegelt daeraen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 36