w.g. Cornelis Willems Alsoe Pieter Comelis de Houtman voors. in sijnen leven ontfanger geweest es vandc geconfisqueerde endc gheestelijcke goederen binnen deser stede Goude, ende daervan hunne borghen geconstitueert hebbben gehadt Jan Fredericks ende Dirck Cornelis Bouckel, die alsnoch daervoren verbonden staen, sou compareerden ter weeskamer Jan Fredericks voors. ende Jacob Ghijsbert als getrout hebbende Trijntgen Frederiksdr. nagelaeten wees van Dirck Comelis voors. ende hebben versocht tot hcure lieden verseckertheit dat de voors. weeskinderenvan de voors. goederen in sullen lichten, tensij dat sijlieden comparanten eerst ende alvoren daerop gehoort sijn, hetwelck henlieden bij weesmeesters onders. geaccordeerdcn. Actum op den XXIIen Julij 1583 voor Cornelis Cornelis ende de Lange Willem Henricks Vos ende Willem Dircks weesmeesters mij present Cornelis Cornelis ende de Lange Willem Henricks Vos, weesmeesters ende mij, w.g. Cornelis Willems |p. 3] groten Vlaemsch tsjaers, op de stede voors., ten lijve van Agniete Fredcrickssdr. van dato int jaer ons Heeren XVC XLI, op den len dagh in Septembris alle welcke brieven sij comparantc op huijden hier inne gebracht heeft. Ende voort gcneralick op alle haer andere goederen gewonnen ende ongewonnen. Noch een losrentebrieff van zes pondt Hollandts t'sjaers, verleden bij enen Mees Dircxs tot Swanunerdam, te lossen met hondert pondt Hollantdts van dato den Vlen Deccmbris anno XVC vijftich. Noch een lijffrentebrieff van drie carolis guldens t'sjaers op de stede van der Goude staende ten lijve van Frederick Pieters ende van dato den XXen meije XVC acht endc seventich. Noch een lijfrentebrieff van vijff carolis guldens t'sjaers op de stede en ten lijve van voors. van dato den XVIen Junij XVC fijffende seventich, staende ten lijve van Christina Pietersdr. Noch twee lijfrentebrieven bijde op de stede voors. ende ten lijve van Wijntgen Pietersdr., dene van vijff carolis guldens t'sjaers van dato den XVIen Junij anno XVC vijffendetseventich en dander van drie carolis guldens thien st. t'sjaers van dato den XXVIen Junij XVC vijffende tscventich. Noch een lijffrentebrieff van vijff carolis guldens t'sjaers op de stede voors., ten lijve van Cornelis Pieters van dato den XVIen Juij LXXV. Noch een lijffrentebrief van sestien schellingen acht 99

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 37