BRONNEN Archivalia in: Literatuur: 100 - Belonje, J., "Frcderik de Houtman de zeevaarder", in: Alkmaarse Volksalmanak 3, 1979 (nr.2), pp. 29-52. - Belonje, J., "De zeevaarder Frederik de Houtman en zijn familie, in: De Navorscher, jrg. 84 (1935), pp. 223-225. - Blonk, A., Cornells de Houtman en het begin onzer zeevaart op Indië. Rijswijk 1938. - Blussé L. en J. de Moor, Nederlanders over Zee. Franeker 1983. - Bodcl Nyenhuis, J.T., Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman, z.pl. 1846. - Bontekoe, Willem Ysbrandtsz., Verhael ofte Gedenckwaerdige Beschrijvinghe van de Oost-Indische Reise van Willem Ysbrantsz Bontekoe. Hoorn 1646 (Heruitgave door V.D. Roeper. Amsterdam 1996). - Bor, P.C., De Nederlandsche Historiën, 25e en 32e boek. Amsterdam 1684. - Brinkman, M., Herinnering aan Cornelis de Houtman. Gouda 1848. - Bruinvis, C.W., "Frederik de Houtman", in: De Navorscher, jrg. 2 (1852) p. 153. - Bruinvis, C.W., "Frederik de Houtman en zijn naamgenoten", in: De Navorscher, jrg. 63 (1914) pp. 417-422. - Commelin, Isaac, Begin ende Voortgangh van de Vereenigde Nederlandse Geoctroyeerde Oost-lndische Compagnie enz., vol. 2., facs. in 4 vol. with introduction by H.H. Zwager. Amsterdam 1969. - Dam, Pieter van, Beschrijvinghe van de Oost-Indische Compagnie. Eerste Band, deel 1. 's Gravenhage, 1927. (Heruitgave door F. van Stapel, Rijksgcschicdkundige Publicatiën, nr. 63). - Dam, Pieter van, Ibidem, deel 2. 's Gravenhage 1929. - Dam, Pieter van, Ibidem, Tweede Band, deel 1. 's Gravenhage 1931. - Fruin, R., "Een onuitgegeven werk van Hugo de Groot", in: Verspreide Geschriften, deel 3. 's-Gravenhage 1901, pp. 367-445. - Gelder, Roelof van, "Het rechte peper-landt", in: NRC Handelsblad. 28 juni 1969. - Graaf, H.J de, De Geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken. Franeker, 1977., - Hartgers, I., Eerste schipvaert gedaen van de Hollanders naer Oost-Indien, met vier schepen onder 't beleydt van Cornelis de Houtman anno 1595. Amsterdam 1648. Algemeen Rijksarchief (ARA), 's-Gravenhage. Bibliotheek Maritiem Museum "Prins Hendrik", Rotterdam. Koninklijke Bibliotheek (KB), 's-Gravenhage. Regionaal Archief Alkmaar. Rijksarchief in Zeeland, Middelburg. Streekarchief Hollands Midden (SAHM), Gouda.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 38