104 Ruimtelijke ontwikkeling Dc ontginnings- en verkavelingsgeschiedenis van het gebied Gouda/Bloemendaal is ingewikkelder dan gedacht. De verkavelingspatronen geven geen eenduidig beeld. Het lijkt erop dat de verkaveling van vóór de stichting is verstoord door verkavelingen van tijdens en na de stichting van de stad. Er zijn thans drie plaatsen van oorspronkelijke kerkbouw in het ’Goudse’ bekend. Mogelijk bevond de oudste bewoningskern met kerk zich in Bloemendaal (bij wat bekend staat als het ’Oude Kerkhof). Deze bewoningskern is verlaten en men vestigde zich waar Gouda tegenwoordig nog ligt. De huidige St. Janskerk ligt op de plaats waar van oorsprong af de parochiekerk gestaan heeft. Sinds kort is er een derde plaats bekend, aan de noordzijde van de Kromme Gouwe, in het gebied tussen het huidige ‘Pijpenpad’ en het ‘Jaagpad’. Hoe de verhouding van deze derde kerk tot de andere twee is, is nog onduidelijk. Hiermee samenhangend worden de vragen gesteld hoe in deze vroegste tijd de parochiegrenzen liepen en sinds wanneer Gouda zetel is van het dekenaat. Rond 1350 heeft Gouda haar maximale omvang bereikt en is de stad om wald. Tot in de twintigste eeuw zal er buiten de omwalling en omsingeling nauwe lijks stadsuitbreiding plaatsvinden. De groei van het aantal bewoners in de loop der eeuwen zal zijn sporen daarin nalaten. Er vindt stadsverdichting plaats: grotere bewoneraantallen en grotere bedrijvigheid op dezelfde oppervlakte resulteren o.a. in het ontstaan van stegen en sloppen. De geschiedenis van de percelering en bewoning is hier en daar nog niet geheel duidelijk, hoewel de grote lijnen goed bekend zijn. Een aantal jaren geleden vatte de Oudheidkundige Kring 'Die Goude1 het plan op om, in navolging van andere steden in Nederland, een dergelijk boek met de gehele stadsgeschiedenis uit te brengen. Na een voorbereidende fase, waarin ongeveer dertig medewerkers-auteurs zijn gevonden, die hun sporen op hun onderzoeksterrein verdiend hebben, en nadat de gemeente Gouda een subsidie toegekend heeft, is het project in september 1997 van start gegaan. Volgens planning moet het boek in 2002 uitkomen. Het project stadsgeschiedenis Gouda is nu ruim een jaar officieel onderweg. Alle auteurs hebben een onderzoeksopzet geformuleerd. Daaruit is de volgende synopsis gecomprimeerd. Voorop staat dat het hier vaak eerste verkenningen en gedachten zijn, die, naarmate het onderzoek vordert, bijgesteld of zelfs verlaten kunnen worden. Ook zijn er nog vele vragen open die hier niet of nauwelijks aangeroerd worden. De eventuele antwoorden op die vragen kunnen ook het onderzoek en daarmee het uiteindelijke resultaat sturen en bijstellen. De indeling is die van de aandachtsgebieden die de redactie van de stadsgeschiedenis Gouda heeft onderscheiden bij de voorbereidingen voor het project.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 42