I. I Tot besluit. 113 i Een fenomeen dat in het middeleeuwse Gouda een grote rol gespeeld heeft is dat van de processies. Deze werden tot de Reformatie bij allerlei publieke, maat schappelijke gebeurtenissen gehouden. Ze hebben daarom met zoveel onderdelen raakvlakken (kerkelijk, sociaal, politiek, cultureel), dat nu nog niet vaststaat waar dit fenomeen ondergebracht wordt. Niet genoeg benadrukt kan worden dat er ook bij de andere onderdelen veel onderlinge raakvlakken zijn. Zo is de negatieve bevolkingsontwikkeling van de binnenstad in de jaren '50 en '60 van deze eeuw direct verbonden met de toenemende economische bedrijvigheid in de binnenstad. De bouwkundige ontwikkelingen hebben uiteraard invloed op de planologische stadsontwikkeling. En de - waterstaat kundig gezien - ongunstige ligging van Gouda heeft geleid tot unieke ‘waterstaat- bouwkundige’ oplossingen voor afwaterings- en doorvaartproblemen. Over de inpassing in het geheel van deze en andere onderlinge raakvlakken zal overleg gevoerd worden. Nu kan ik slechts herhalen wat in de inleidende alinea staat: er zijn nu nog vele vragen open die in dit stuk niet of nauwelijks aangeroerd zijn. De eventuele antwoorden kunnen het onderzoek en daarmee het uiteindelijke resultaat sturen en bijstellen. r77 Voor het onderzoek naar de geschiedenis van Gouda moet veel literatuurstudie verricht worden. Om de literatuur over Gouda bijeen te krijgen is gericht biblio grafisch onderzoek gedaan. Dat is nu (vrijwel) afgerond. Er zijn ongeveer 4500 titels verzameld. Het ligt in de bedoeling om, als bijproduct van het project, het resultaat van dat onderzoek in een bibliografie over Gouda te publiceren als bundel van ‘Die Goude’. Naar het zich laat aanzien kan die in oktober 1999 uitkomen. I I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 51