Als bierbrouwer deed Pieter de Houtman vooral zaken met handelslieden in het Vlaamse Gent, in welke stad hij, terwijl hij er voor zijn bedrijf vertoefde, omstreeks 1580 is overleden en begraven.17 Pieter de Houtman liet een vrouw, Agnies (of Agnes) Frederiksdr., en vier kinderen na. Uit een acte van de Goudse Weeskamer komen wij iets meer te weten over de gezinssituatie en het nagelaten vermogen van vader Pieter.18 Behalve de beide zoons Comelis en Frederick waren er nog twee zusters, namelijk Stijntgcn (of Stijntjc) en Wijntjen (of Wijntje). In juli 1583 woonde het gezin van de gebroeders De Houtman in het huis "stacndc ende gelegen aen de Bottermarckt, naest den Hollantschen thuijn westwaert.19 Deze Bottcrmarckt (Botermarkt) was het zuidoostelijkc gedeelte van de Markt tussen de Kerk steeg en de Korte Tiendeweg20 Ruim een jaar later, november 1584, kocht "Agnes Frcderiks, weduwe van wijlen Pieter Comelisse Houtman, een huis en erve staende ende gelegen op de oostzijde van de haven, op den hoek van de zijl aan 't Slot, met het erf, daar bezijden aanleggende, soo breed als de muur van de zijl is, voor de somme 785 gulden".21 Uit het voor zijn kinderen bestemde erfdeel blijkt dat vader Pieter zeker niet onbemiddeld was. Zij erfden het voor die tijd aanzienlijke bedrag van 600 Carolusgulden per hoofd en tegoeden in de vorm van zogenaamde los- en lijfrentebrieven. Deze los- en lijfrentebrieven waren uitgeleende geldbedragen aan de stad Gouda, het Agnietenklooster en particulieren.22 19 Ibidem. den Rijn 1979, 70 22Zie bijlage Weesboek. In het SAHM worden twee kwitanties bewaard uit 1592 van Frederick en Weyntgen de Houtman, wegens ontvangen lijfrenten op het leven van resp. broer en zuster. Gouda, SAHM, O.A., varia nr. 589. l8Gouda, SAHM, O.A. Archief Weeskamer, Weesboek 1583-1590, fol. 1-34, mv.nr. 2/14. Zie bijlage, met dank aan Jan Both, archivaris van Middelhamis, voor de hulp bij de transcriptie van het zestiende eeuwse manuscript, en aan J. Piepenbroek, medewerker SAHM, die mij op het bestaan van dit archiefstuk wees. 20Zie bijlage Weesboek, pp. 123-127. en A. Scheygrond, Goudsche Straatnamen, Alphen aan l7Hibben, op.cit. (n.ll), p.263). P.C. Bor, Oorspronk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, beroerten, en borgerlijke oneenigheden. Amsterdam 1681,25e boek, p.337. 21 Walvis, op.cit. (n.9), p. 143.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 8