Dit is evenwel niet iets om verbaasd over te zijn, want dit was al het geval sinds Gouda in de zestiende eeuw de kant van Willem van Oranje koos00 en de nieuwe stadsbestuurders trokken die lijn door. Zowel de provisionele municipaliteit, als de daarna gekozen municipaliteit bemoeiden zich op velerlei gebied met het gebeuren in de Nederduits gereformeerde gemeente de tegenwoordige Nederlandse Hervormde Kerk), totdat de staatsregeling van 1798 de scheiding van kerk en staat invoerde. Al in de derde vergadering van de voorlopige municipaliteit, op 27 januari 1795, werd het besluit genomen om de koster van de Sint-Janskerk aan te zeggen dat niemand tot de zogenaamde vijf regeringsbanken in de kerk mocht worden toegelaten, behalve de leden van de vorige stadsregering èn de leden van de municipaliteit.61 De luifels van de herenbanken, waarvan één met het stadswapen, waren toen al verwijderd.62 Twee dagen later, op 29 januari 1795, deed het stadsbestuur een oproep om de be vestiging van de kerkenraad, die op de zondag ema was vastgesteld, uit te stellen.63 Het gevolg was dat op 24 maart een lijst met namen van kerkenraadsleden - zes ou derlingen en zes diakenen - werd overhandigd aan de municipaliteit en dat pas daar na een nieuwe kerkenraad tot stand kwam.64 Ook werd door de kerkenraad toestem ming gevraagd en verkregen om de kerkdiensten op zondagochtend om half tien tc laten beginnen en op 29 oktober ging de municipaliteit accoord met het beroepen van twee dominees, zodat ...de beroepen Praedicanten als burgers binnen deze Stad zullen worden geadmitteerd. ”6i In de kerk bevonden zich, zoals bij de kapel van Van Beverningh al ter sprake kwam, talloze familiewapens en andere “versierselen van adeldom”, waaraan de patriotten een hekel hadden. Wat opvalt is dat het verwijderen van de vele familie wapens uit de gebrandschilderde glazen nooit aan de orde is geweest, voor zover dit valt na te gaan. Deze wapens zullen niet zijn gespaard uit grote aandacht voor het behoud van cultuurgoed, want omstreeks die tijd werd er aan de glazen weinig zorg besteed.66 Kleine en grote reparaties werden door de “verwer en glasenmaker van de 64 65 102 60 Paul H.A.M. Abels, Vensters des hemels en vensters op de wereld. De ‘protestantse glazen’ als politiek manifest. Lezing Goudse Glazendag. Gouda 1999, pp.6 ff: “De religiepolitiek van het stads bestuur vertaalde zich in de praktijk ook in een sterke bemoeienis met het reilen en zeilen binnen de protestantse gemeente.” 61 Gouda, SAHM, op.cit. (n.47) fol. 10r 62 Van Dolder-de Wit, op.cit. (n.27) p.80. De luifels werden in 1807 weer aangebracht, inclusief het stadswapen boven de burgemeestersbank. 63 Gouda, SAHM, op.cit. (n.47) fol. 16v Gouda, SAHM, op.cit. (n.47) fols.88v ff Gouda, SAHM, op.cit. (n.47) fols.256v en 259' 66 A.A. Rijksen, Gespiegeld in kerkeglas. Hollands leed en vreugd in de glasschilderingen van de St. Janskerk te Gouda. Lochem, 1943, p.282

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2000 | | pagina 20