De wapen- en rouwborden van de Goudse municipaliteit. Er werd niet alleen gelast dat de wapen- en rouwbor den uit de kerken moesten verdwijnen, maar ook dat de schilden op banken en graf zerken geëgaliseerd moesten worden. Slechts de namen en de overlijdensdata moch ten op de grafstenen blijven staan. De wapen- en rouwborden moesten vóór 1 sep tember 1795 worden afgehaald, anders zouden ze in oktober worden verkocht ten behoeve van de armen of de kerk.75 De Goudse municipaliteit besloot op 7 juli 1795 het verzoek van de kerkenraad, om een oproep aan de burgers te doen om de wapenborden en rouwkassen weg te halen, te honoreren. Niet voldaan werd aan het verzoek om schadeloosstelling, als de ker kenraad aansprakelijk zou worden gesteld voor de schade die de eigenaren van de borden meenden te lijden door het vroegtijdig beëindigen van wat tegen betaling was overeengekomen. Ook op het derde punt - de vraag van de kerkenraad, wat er zou gebeuren als mensen in gebreke bleven bij het laten uithakken van wapens en in scripties op grafzerken - ging de municipaliteit niet in: “Zijnde t 3e poinct buiten deliberatie gebleven. ”76 Een maand later, op 7 augustus, kwam er toch nog een antwoord van de stadsbestuurders op de vraag over een eventuele schadeloosstelling aan de gedupeerden. Het kwam erop neer, dat de kerkmeesters geen rekening hoef den te houden met de in het verleden gemaakte afspraken.77 Cornelis Nicolaas Plem- per van Bree was het er niet mee eens dat de contracten zonder compensatie werden opgezegd. Hij liet als kerkmeester van de Sint-Janskerk aantekenen, dat hij “niet heeft kunnen berusten in de nevenstaande resolutie en resolveert des goedvindende zijne nadere aantekening. Kort daarvoor, op 24 juli, was in de Goudasche Courant in een advertentie te lezen dat, tegen betaling van twee gulden, eigenaars borden met wapens konden afhalen,78 maar er waren weinig gegadigden die zich meldden.79 75 Uit de: Goudasche Courant, Woensdag, 4 April 1798, in: Tidinge van Die Goude 1989-4), p.91 76 Gouda, SAHM, op.cit. (n.47) fol.202v 77 Gouda, SAHM, op.cit. (n.47) fol.237r: “Is na deliberatie goedgevonden en verstaan kerkmeesteren van de S* Jans Kerk te gelasten om nopens het wegneemen en doen verkopen van de wapens con form de genomen decrete en resolution zig te gedragen, zonder zig op gedane of nog te doene ver zoeken, t zij om dezelve te begraven als andersints in te laten en de resolution welke bij hun contra rie dezes zijn genoomen, te amiuleeren en te vernietigen.” 78 Goudasche Courant, 24 juli 1795: “Kerkmeesteren van St. Jans Kerk, binnen de Stad Gouda, ad- verteeren by deezen, dat alle die geene, welke begeeren, dat, ingevolge het Decreet van de Munici paliteit der voorszeide Stad, in dato 8 July 1795, door of van wegen Kerkmeesteren worden afgeno men, de WAPEN BORDEN, ROUWKASSEN of MONUMENTEN, welke in de voorszeide Kerk zijn opgehangen, zich tot dat einde met de daar toe voldoende bewyzen van gerechtigheid of 104

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2000 | | pagina 22