Archiefsprokkeling S S I Waarin een stad klein kan zijn.... J.I). Lafeber In oktober 1799 wendde Cornells Bleuland zich als stadsvroedmeester tot de provi sionele raad van Gouda, met het verzoek om zijn jaarlijkse vergoeding van ƒ100 op te hogen tot ƒ300. Cornells Bleuland schreef, dat hij wel verre van zich te onttrekken altoos sedert 1760 als vroedmeester in zware verlossingsgevallen zijne hulpe had toege diend Pas in 1784 was hij tegen een “klein douceur’’ van ƒ100 aangesteld als stadsvroedmeester. Nu in 1799 de oudste vroedvrouw, Catharina Eybergen, was overleden, meende Bleuland haar tractement te mogen ovememen (ƒ300). De jongste vroedvrouw, die nog geen stadstractement had, kon dan beloond worden met ƒ100. De raad toonde zich echter uiterst krenterig en verhoogde het tractement tot ƒ250.1 H Streekarchiefdienst Hollands Midden De openingstijden van het Streekarchief Hollands Midden zijn: dinsdag t/ni vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur. gemeenten Gouda, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Waddinxveen i en Zevenhuizen-Moerkapelle 1 SAHM, Oud Archief Gouda Requestboek, inv.nr. 375, fol.206 e.v. 2 SAHM, Oud Archief Gouda Requestboek, inv.nr. 375, fol.226 e.v. 124 De drie stadsvroedvrouwen kregen op hun verzoek op 24 januari 1800 wèl onmid- dellijk de door hen gevraagde verhoging van hun tractement, met respectievelijk ƒ50, ƒ25 en ƒ25. Het betrof Johanna van Es (huisvrouw van Nicolaas Borsteeg), Anna Nagel (huisvrouw van Willem Trutel) en Johanna Sibbes (huisvrouw van Jacob Alevoet).2 ft;x-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2000 | | pagina 42