Aanslagfrequentie Moordrecht 9 Andere dorpskohieren die bewaard zijn van deze heffing23 geven ter vergelijking de volgende totalen: De Lier: ll.lOOp: 5p. lis. (hier dus zowel het kapitaal als de aanslag daarop gebaseerd, gezien het laatste bedrag van ruim 51/2p. kan het kapi taal te Moordrecht dus ook veel hoger zijn geweest!), St. Maartensrecht: 23s., Voorburg: 4 carol.gl. 10s., Vrouwenrecht en Akkersdijk: 3l1Zzs., Nieuweveen onder Den Haag: 151/2S., Scheveningen: 6gl. 13s. per week, Zouteveen: 2650gl. (per lOOgl. Is. per week), Bleiswijk: 950 carol.gl.: 91/z s. Gebruikte afkortingen: NA: Nationaal Archief (Den Haag) Rek.Reg.: Rekenkamer Registers Rek.Rek.: Rekenkamer Rekeningen StvH: Staten van Holland SMH: Streekarchief Midden Holland (Gouda: Groenehartarchieven) Ver bovenaan staat Pieter Willemsz. met 11 stuiver. Helaas ontbreken veelal fami lienamen (wel o.a. Amerous, Mul, Vet (3x), Lam, Goor, de Wildt, Pau en Bruijn). Als (mogelijke) beroepen staan genoemd: een blekersweduwe (zonder aanslag), twee soldaten (idem), een lapper (idem), twee bakkers (aanslag 2s. en Is.) en de schout (ls.). 43 17 24 1 7 stuiver 4 6 7 8 11 stuiver _0 _1 2 Het kohier van Moordrecht is ondertekend door de schout Jan Cornelisz. en de schepenen Pieter Jansz. (die een merk zet en dus niet kon schrijven), Cornelis Cor nelisz. en Cornelis Jansz. (zet ook een merk), gecommiteerd met Jacop Baerntsz. (ook met merk). Zij verklaren onder ede de rijkdom van de inwoners te hebben aangegeven. De zetting door de genoemde raad van het Hof geschiedde in bijzijn van de schout van Gouda, Dirck Pieter Feisz.24, en Willem Hendriksz. de Vos(ch)25 uit de Goudse magistraat, die alle drie de lijst ondertekenden. Het salaris voor de collecteur van de heffing bedroeg de 50e penning van zijn ontvangsten. 23 NA, Rek.Reg. inv.nr. 936 en Financie van Holland inv.nr. 584a 24 In het kohier van Gouda aangeslagen voor 3p. 12s. aan de Peperstraat; niet als schout aan geduid 25 Vroedschap okt. 1572-juli 1573 (ontslagen): Hibben, App. p.257. In het kohier van Gouda aangeslagen voor 15p. aan de Noordzijde van de Haven. 5_ 2_ 5_ 1 1/2 l1/2

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 11