1 A Goudse I1** 13 Op de volgende vier pagina's treft u deze lijsten aan: - op pag. 14 en 15 een afbeelding van het genoemde document in twee delen - op pag. 16 en 17 de lijst met nadere bijzonderheden van de meeste genoemde personen: voornamen, geboortedata, beroepen, ouders en echtgenoten. (De personen van wie alles of bijna alles bekend is zijn hierin cursief gedrukt. Molen "De Korenbloem" van Johannes Lafeber, genoemd in noot 3 vorige pagina) Na publicatie zal ik op mijn website de kwartierstaatgegevens koppelen aan de bij mij bekende personen (zodat ook deze genealogische gegevens beschikbaar komen).8 7 112.000 in 1880 zou volgens het International Institute of Social History nu ruim 1.000.000 waard zijn. 8 Zie: http;//www.iafeber.info Tussen de diverse papieren trof ik ook een voor de geschiedschrijving aardig document aan. Fran- ciscus Theodorus Lafeber had, kennelijk als procuratie houder van de fa Hoffman Co, in de periode van 19 fe bruari 1873 t/m 3 mei 1882 een lijst bijgehouden van de faillissementen in Gouda, met de naam van de failliet, de datum en de naam van de curator. Vervolgens heb ik een relatie gelegd tussen deze gegevens en mijn bestand aan Gouwe naren, waardoor van de meeste genoemde personen nadere bijzonderheden gegeven kunnen worden: voor namen, geboortedata, beroepen, ouders en echtgenoten. Erfgenamen waren zijn (der de) vrouw, zijn dochter uit zijn tweede huwelijk en zijn zoon en dochter uit zijn der de huwelijk. Na aftrek van het deel van zijn vrouw (ca ƒ81.000) bleef er bijna ƒ112.000 over, te verdelen over de vier erfgenamen; een niet onaanzienlijk bedrag voor die dagen.7 ld I ft

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 15