32 Steun aan de stichting Boughaz via het streekarchief, 2003 De prijs werd tot heden zeven maal uitgereikt (zie kader op pag. 34). Media- aandacht was daarbij altijd gegaranderd! Een folder en aanwijzingen voor de kopij zijn op verzoek verkrijgbaar. De finale eerstvolgende inzenddatum is 31 december 2008. "Met de uitreiking van de Wa/visprijs aan de beste regionaie/iokaie geschied- beoefenaar zorgt de stichting voor klantenbinding" aldus de archiefdienst.20 Medio 1993 is ook nog getracht een Spieringprijs in te stellen voor jongeren onder de 20 jaar, maar dat had geen resultaat.21 (De notulen motiveren de naam niet, maar de naam Spieringstraat zal er niet vreemd aan zijn geweest. De naamgever daarvan is geen geschiedschrijver, maar gewoon een middeleeuwse bewoners- familie.) Verdere activiteiten Samen met de archiefdienst werden activiteiten ontwikkeld als cursussen, tentoon stellingen, open dagen en rondleidingen. Voor de donateurs werden regelmatig le zingen en vakmatige excursies naar elders georganiseerd. Rond 1990 fungeerde de stichting als Nederlands alleenverkoper voor het computerprogramma askSam. "De verkoop van askSam levert redelijke sommen op", aldus bestuurnotulen.22 Bij het 400-jarig bestaan van de Librije in 1994 is bijgedragen aan een uitgave daarover.23 Voorbeelden van steun aan en samenwerking met an deren dan de archiefdienst waren er van meet af aan. "Helen Kooijman, voorzitster van de gisteren opgerich te stichting 'Vrienden van het Archief', bood het be stuur een lithografie van één der Goudse stadspoorten aan", aldus een verslag over de jubileumbijeenkomst van de Oudheidkundige Kring Die Goude in 1982.24 In 1994 werd besloten tot een steun van ƒ1000 aan Die Goude voor een verzameling Bijdragen.25 Steun daaraan werd ook verleend voor de uitgave van een bibliografie van Gouda.25 (De Schatkamer zelf komt daarin voor onder nummer 4178, het eerdere Mede delingenblad van de stichting niet.) Via het streek archief werd het project Boughaz ter vastlegging van de Marokkaanse migrantengeschiedenis gesteund. 20 Jaarverslag 2006 streekarchief Midden-Holland 21 SAMH, archief stichting Vrienden van Archief en Librije, notulen medio 1993 22 SAMH, archief stichting Vrienden van Archief en Librije, notulen 7 oktober 1988 23 J.W.E. Klein, Geen vrouwen ofte kinderen, maer alleenlijk eerbare luijden. 400 jaar Goudse Librije 1594-1994, Delft 1994 24 Goudsche Courant 2 oktober 1982 25 M.J. van Dam, H.C. van Itterzon en H.J. Maarsingh, Gouda in de Tweede Wereldoorlog, Delft 1995 (25e verzameling Bijdragen van Die Goude) 26 J.W.E. Klein en N.D.B. Habermehl, Gouda in druk. Bibliografie van Gouda tot 1995, Delft 1999 (27e verzameling Bijdragen van Die Goude) 'Ontdek de geschiedenis yan de Marokkaanse immigratie.’

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 10