45 Op 2 mei 1968 ondertekenden burgemeester Vogelaar en zijn secretaris een briefje aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en zonden ze een afschrift aan de kerkvoogdij van de Hervormde gemeente. De tekst? "Ter beantwoording van uw circulaire van 14 november 1967 de/en wij u mede dat wij bereid zijn mede te wer ken aan het aanbrengen van een internationaal kenteken voor monumenten aan de Hervormde Kerk en bij de kerk staande toren alhier, in die zin dat de bevestiging van de schilden van gemeentewege zal geschieden. "Dat laatste bleef dus altijd uit en pas door de afbraak van de Batavier kwamen de bordjes weer in beeld... Intussen wordt het cultureel beschermingsteken uit de koude oorlog formeel als achterhaald gezien. Het oorspronkelijke blauw-witte schildje met de toekenning van een 'Internationaal Kenteken' was een direct gevolg van het Unesco-verdrag van Den Haag, zoals dat op 14 mei 1954 in het Vredespaleis werd gesloten. De aange sloten partijen wilden met de afsluiting van dit verdrag proberen te voorkomen dat culturele goederen ernstig zouden lijden bij gewapende conflicten. In Nederland is circa 10% van ingevolge de Monumentenwet beschermde rijksmonumenten van dit internationale kenteken voorzien. De mate van belangrijkheid van het monument werd bepaald aan de hand van destijds uitgewerkte criteria (zoals: ouderdom, kunst- en cultuurhistorische betekenis, architectuur). Deze schildjes zijn min of meer in onbruik geraakt en worden al enige tientallen jaren niet meer door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg verstrekt. Bij het nog mankeren van een gemeentelijke monumentenlijst zijn er in Nieuwer- kerk ook nog geen panden met gemeentelijke monumentenschildjes. (Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJsseij Geschiedenisvanzuidholland.nl Op 21 juni 2007 lanceerde de commissaris van de Koningin bij het Erfgoedhuis ZH in Delft de website www.geschiedenisvanzuidholland.nl. Van alle plaatsen in Zuid- Holland zijn verhalen aanwezig met literatuurtips en links naar historische vereni gingen, etc. In tegenstelling tot eerdere pretenties zijn nog niet alle archieven in de provincie doorzoekbaar, bijv, het Streekarchief Midden-Holland nog niet. Afgebeeld op de site zijn twee pagina's uit een Hollands plaatsnaamre- gister van R. Boitet (1732) uit de bibliotheek van het Nationaal Archief. Precies de afgebeelde pagina's 172 en 173 be treffen 'Heerlykheden onder Gouda'. (Adri den Boer) NOORD- Hl <W-*- i7? NIEUWERKERK. bebwrt ten de $,ed Gouda. Br. GeorgS’Scn^' l'rybeer wn WeflerdyxbornRaed en Oud Burge- mtefler tc Gouda, en Wgeuftke Stadt Gecommitteert ter Admiraliteit te Am- flerdam, &c. &c. Schmit m Siccxtary. N. du Bcitne. fcubfltatft fcrijout m JbtQttW- Jan Wallij. S L V I P W Y K. Bjoutóc. Maria Magdalena UrmiaGrtrcinite Donariere van Meent l’rygrond. Pronte van PryenetAinfagtivronr w van Ravembergb. jkljout rit jbaxtaify. Huber? van EykHardt en Vrtfiïeve Burgemeejler te Gouda, &C.&C. ZU1DT WABDINXVEEK. Iftctm l&cjf tariff. Mr. bebaftiaen Lacrs. TleèrljlJjeden H A E S T R E G T. werd geregeert ah een Steetjehebbende geen Ambugtt-Heer. öailjtilu ni fedjsut. Louis de Groet. Meïleur.l'reedMnp OudBurgemeejhr er. Üoiljm der Stad Mwnbazeneyc.tye. Abraham van Alphcn. G O U D E R a K. behoort ten de Stad Gouda. «mtaOtMtar. Mr. Gerard van llrandvyk, Heer van Bles Hr tg rave Raed en Secretaris der Stad Goudaèyc. (yc. öaiintuj ni j&cjjour. Mr. Willem van den Kerkhoven, Reed, Ond-BurgemeeflerBailjuv en Scbont der Stadt Gouda. Jbarrtariff. Cornells Haak. M O O R D R E G T. beboo-t nen de Stad Rotterdam. Hmfcgtp I’ftr. Mr. Johan vender HoevenHe ere van- den Tempel, Hertel en Rodcnryt, Raed Oud Burgemeelier en Huofl- Officier der Stad Rotterdam<yc. <k*. Jbdjóut. Mr. Mattheus Sonnemans. jsctjrt. Nicoiaes bchultz van Hagen. NIEU-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 23