DE SCHATKAMER. ISSN 0920-9530 "De Schatkamer" is een uitgave van de Stichting "Vrienden van Archief en Librije", gevestigd te Gouda. Een jaargang loopt van 1 januari tot en met 31 december en verschijnt in tenminste drie afleveringen. Vormgeving: Mieke den Boer-Snoei Stichtingsbestuur: A.M. den Boer (vz), mw E. Bik-Huis (secr., tei. 0182-518804), mw H.A. van Doider-de Wit, mwJ. Hoogendoorn en mw M. Visser Redactie "De Schatkamer": drs J.W.E. Klein (vz), A.M. den Boer, C. Neven en mw drs B. de Wit Auteursrechten voorbehouden. Overnemen van artikelen of gedeelte(n) van artikelen mag alleen geschieden met schriftelijke toestemming van de redactie en de auteur(s). Overna me uit de rubriek "Aankondigingen mededelingen" is, mits met bronvermelding, toege staan. Regionaal-historisch tijdschrift voor het werkgebied van het Streekarchief Midden-Holland: Bergambacht, Gouda, Krimpen aan de IJssel, Moor-drecht, Nederlek, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle Foto omslag: Omslag Vriendenboek, aangelegd te Gouda in 1847 door Jeanette Büchner (zie pag. 35) Redactie-adres: De Schatkamer, Stichting "Vrienden van Archief en Librije", p/a Groeneweg 30, 2801 ZC Gouda. Bijdragen, correspondentie en boeken ter bespre king te richten aan bovenstaand adres. Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren, in platte tekst. E-mailadres Streekarchief: middenholland@groenehartarchieven.nl Internet: www. groenehartarchieven. ni Abonnementsprijzen: donateurs van de Stichting "Vrienden van Archief en Librije" ontvangen "De Schatkamer" vanwege hun donateurschap. De abonnementsprijs voor niet-donateurs bedraagt €11,50 inclusief portokosten per jaargang. Giro nummer Stichting: 3516300. Losse nummers €3,- exclusief portokosten, met uitzondering van bijzondere af leveringen, waarvoor een afzonderlijke losse nummer-prijs kan worden vastgesteld. Abonnementen kunnen bij elk nummer ingaan, maar gelden zonder nadere opgaaf altijd voor de gehele lopende jaargang. Annuleringen dienen minstens een maand voor het einde van de jaargang te worden opgegeven.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 2