26 Werkgebied De Goudse dienst fungeerde reeds sinds 1980 ook als archiefbewaarplaats voor Moordrecht en haar verslag over 1981/1982 memoreert al positieve gesprekken ter zake op ambtelijk niveau met Boskoop en Nieuwerkerk aan den IJssel. Eerst in 1989 werd het streekarchief Hollands Midden gevormd, een gemeenschappelijke regeling van de vier gemeenten Gouda, Moordrecht, Waddinxveen en Nieuwerkerk aan den IJssel. Per 1 juli 1990 trad ook de toenmalige gemeente Moerkapelle toe en per 1 januari 1991 gold dat voor de nieuwe gemeente Meerhuizen (sinds 1 februari 1992: Zevenhuizen-Moerkapelle.) Als gevolg van een en ander werd ook het werkgebied van de stichting feitelijk uitgebreid. In 2005 werd, na de vorming van het streekar chief Midden-Holland (11 gemeenten) door fusie met het streekarchief Krimpener- waard, het werkgebied van de stichting opnieuw door het bestuur vergroot en daaraan aangepast. Bij het streekarchief Krimpenerwaard bestond geen vrienden stichting, zodat een fusie daarmee niet aan de orde was. Gezien de voorstellen van het college van GS tot samenvoeging van Waddinxveen, Boskoop en Rijnwoude ligt een volgende wijziging van het domein van de dienst en de stichting in de rede. (Waddinxveen participeert in het streekarchief Midden- Holland, Rijnwoude in het streekarchief Rijnlands-midden en Boskoop nog steeds nérgens in.) Organisatie Het stichtingsbestuur vulde bij vertrek zichzelf uit de donateurs aan en vergaderde doorgaans vijfmaal per jaar bij de archiefdienst en met het hoofd of een medewer ker van de dienst als adviseur. Rekeningen van voorafgaande jaren werden eerst vastgesteld na advies van een wisselende kascontrolecommissie uit de donateurs. De stichting kreeg ten doel "het in materiële en immateriële zin ondersteunen van de Gemeentelijke Achiefdienst Gouda". Mevrouw Kooijman werd de eerste stich tingsvoorzitter en zou tot 1 oktober 1986 die functie blijven vervullen. De oudste notulen bevatten onder andere deze tekenende zin: "De aan te schaffen schrijfma chine wordt in permanente bruikleen gegeven aan het archief De stadsarchief dienst verslaat achteraf de start zo: "Drie enthousiaste mensen, mevr. drs. H.C. Kooijman-Tibbies, mevr. drs. S. van der Mark-Hoevers en drs J. W.E. Klein, vormen het bestuur van de 'fanclub' van het archief. Boven verwachting blijken er wel dege lijk mensen te zijn die via een dergeiijke organisatie het archief materieel en imma terieel willen steunen."5 In 1994 werd in een uitgave als onderbouwing voor de op richting van de stichting vermeld: "De aanwas van de archieven, van het iibrijebezit en van het aantal bezoekers, en de achterstand in (automatische) ontsluiting van de collecties hadden namelijk consequenties op financieel en materieel gebied. De ge meentelijke budgettaire toewijzingen Hepen daar echter niet direct parallel aan. "6 4 SAMH, archief stichting Vrienden van Archief en Librije, notulen 30 november 1982 5 Verslag over 1981 en 1982 Gemeentelijke Archiefdienst Gouda 6 J.W.E. Klein, Geen vrouwen ofte kinderen, maer alleenlijk eerbare luijden. 400 jaar Goudse Librije 1594-1994, Delft 1994, p. 78

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 4