(Terzijde zij vermeld dat in Tl Bordje van het weeshuiscomp/ex van Royal Goedewaagen (foto Mieke den Boer-Snoei) Op de website van het streekarchief (1999) kwamen snel eigen pagina's van de stichting. Daarnaast wordt permanent getracht onder de doelgroep van fysieke ar- chiefbezoekers donateurs te werven via flyers. De stichting is een van de 14 instellingen (waaronder ook het streekarchief) die zijn aangesloten bij het in 2000 opgerichte Historisch Platform Gouda. In een lustrum- uitgave daarvan werd ervoor gekozen om de formele doelomschrijving te starten met de zin: "De stichting is in 1982 opgericht om de band van het toenmalige ge- meente-archief van Gouda met het publiek te verstevigen. "y 7 Een handvol erfgoed. Vijfjaar Historisch Platform Gouda, Gouda 2005 8 Verslag over 1983 en 1984 Gemeentelijke Archiefdienst Gouda 9 Verslag over 1985 en 1986 Gemeentelijke Archiefdienst Gouda 10 Verslag over 1987 en 1988 Gemeentelijke Archiefdienst Gouda Van galerie tot automatisering en protesten "Deze enthousiaste groep mensen wist te bereiken dat een kleine expositieruimte [annex permanente opstelling] van een selectie uit de Librijecoiiectie kon worden be trokken naast het archiefgebouw. Deze archief galerie werd op 5 mei 1983 door wet houder Potharst geopend. "Dat zegt een verslag van de dienst, dat tevens haar her druk van drie boekwerkjes uit de Librije memoreert. Op 5 mei 1983 en 5 mei 1984 waren er ook boekenmarkten en in 1983 nam de stichting initiatieven voor genealogi sche cursussen.8 In 1986 volgde een boekenveiling in het Coornhertgymnasium. "Dankzij de inmiddels met bestemming 'automatisering' geworven fondsen was het bestuur in staat de basis te leggen voor het verder door de gemeente te financie ren automatiseringsplan" aldus een volgend verslag.9 Van de activiteiten van de stichting in 1987/1988 kan een grote boekverkoping via een catalogus worden gememo reerd. "Tenslotte dient met na- druk te worden vermeid, dat dank zij het automatiserings- fonds van de stichting de basis gelegd kon worden voor de au tomatisering bij de archief dienst", zo luidde het vervolg.10 In deze periode overwoog het college van B W van Gouda nog om een deel van het Li- brijebezit te verkopen, waarbij het stichtingsbestuur zich niet onbetuigd liet onder de suc cesvol protesterenden!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 5