28 1959 Gouda reeds haar tweede set van de Reso/utiën van de Staten van Holland verkocht om het dak van het Gemeentearchief te repareren!11) In 1989 besloot het stichtingsbestuur tot bekostiging van een onderzoek door architectenbureau Bollen B.V. naar een alternatieve locatie voor de door het Goudse gemeentebestuur over wogen verplaatsing van het archief naar het gebouw Buy tenerf aan Klein Amerika.12 Deze studie leidde er mede toe dat de aandacht werd verlegd naar de directe om geving van de toenmalige locatie aan het Weeshuisplein. Bij de officiële opening van het uitgebreide gebouw van de dienst in de St. Janskerk op 24 maart 1995 werd het programma ook geopend door drs A.G. den Haan als voorzitter van de stichting Vrienden van Archief en Librije. Restauraties In 1992 startte intussen een meerjarige actie 'Red een archiefstuk' waarbij perso nen, instellingen en bedrijven specifieke stukken lieten restaureren.13 Op 11 mei 1993 bijvoorbeeld kreeg de Goudse wethouder Potharst in het kader van deze actie het gerestaureerde wapendiploma van de stad uit 1816 terug. Die gemeente had de restauratiekosten van 340 gulden zelf betaald en dus sprak stichtingsvoorzitter De Haan eerlijk van een 'sigaar uit eigen doos'. Tevens memoreerde hij de toenmalige stand van de sponsoractie: 10.000 gulden.14 De Goudsche Courant bijvoorbeeld hield in 1994 tien weken een puzzelactie, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de actie. Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe huisvesting van de dienst in 1995 drukte de Ammoniet te Leiden een bibliofiele uitgave 'Prachtbijbel blijkt prachthandel' van Jan van Loo en ook de opbrengst daarvan was voor de ac tie. In 1996 werd een linosnede met een monumentencompilatie van Gouda van de hand van de graficus W.H. van Norden (1883-1978) nogmaals van de originele plaat gedrukt in een genummerde oplaag van 100. De opbrengst van de prenten ging ook naar de actie. (Het initiatief kwam van plaateigenaar A.J. Schouten en de druk werd gratis verzorgd door drukkerij Van Norden uit Gouda.) Ook aanschrijven van externe fondsen was succesvol en zo kon onder andere de verzameling affiches uit de collectie Oorlogsdocumentatie worden geconserveerd. Aankopen en restauraties werden daarna ook uit eigen middelen en anderszins be taald; dit werd verreweg de hoofdtaak van de stichting. Als resultaten kunnen wor den genoemd, naast de Prachtbijbel van de Goudse uitgever Van Goor uit 185215: diverse kaarten, Erasmiana, ontwerpen van muurschilderingen van een Nieuwer- kerkse leerling van de stadsambachtsschool, archiefbestanddelen van de St. Jans kerk te Gouda, de Wercken van Coornhert15, de Atlas van Mercator1', een Gasthuis bijbel uit 1783 en een kinderkrant uit 1857. 11 Anton Gerits, Op dubbelspoor en Pilatusbaan. Boeken als middel van bestaan, Zutphen 2000, p. 142/143 12 SAMH, archief stichting Vrienden van Archief en Librije, notulen 1 november 1989 13 Een eerste adoptielijst in: De Schatkamer (8), april 1994, p. 12 14 Goudsche Courant 12 mei 1993 15 Bijdrage in: De Schatkamer (14), september 2000, p. 122/123 16 Bijdrage in: De Schatkamer (20), juli 2006, p. 71

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 6