30 De Schatkamer startte als co-productie van de Gemeentelijke Archiefdienst Gouda en de stichting, zoals ook de Museumbrief (1977) een co-productie was van het Stedelijk Museum en haar vriendenvereniging. (Het van meet af aan regionale ka rakter van De Schatkamer liep in zekere zin vooruit op de streekarchiefvorming van 1989.) De start in 1986 was relatief kort na de (her)start van de Tidinge van de Oudheidkundige Kring Die Goude en viel grofweg samen met de start van Gö/oövan de Oudheidkundige (archeologische) Werkgroep Golda. Bij een jubileum van Die Goude in 1992 werd zowel dit feit gememoreerd als een vergeefse poging van rond 1990 om de drie bladen samen te voegen. Het oordeel over De Schatkamer was in die jubileumpublicatie "kwalitatief goede artikelen over het verleden van Gouda en - zij het geringer in aantal - van de omgeving''.19 In het werkgebied van het streekarchief en dus de stichting was intussen ook spra ke van lokale historische verenigingen met een diversiteit aan eigen tijdschriften (naast het feit dat lokale geschiedschrijving ook doorging in kranten, commerciële boeken en bijvoorbeeld jubileumuitgaven). Aanbieding van het eerste exemplaar van "De Schatkamer" aan R. Bandeii, voorzitter van het Intergemeenteiijk Overlegorgaan Midden Holland (links). In het midden B.J. van derSaag, streekarchivaris; rechts J.W. Klein. 1986 (Gouda, SAMH, fotocoii. nr. 71.479) 19 N.D.B. Habermehl, Zestig jaar geschiedschrijving als activiteit van 'Die Goude' (1932-1992), in: In de stad van die Goude (22e verzameling Bijdragen van Die Goude), Delft 1992, p. 21

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 8