58 Geraadpleegde bronnen - Gemeentearchief Amsterdam, archief 5061, Rechterlijk archief, inv. nr. 455, Confes- sieboekmaart 1785 - januari 1786. - Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, afdeling Handschriften, Brieven aan Rijklof Mi chael van Goens (1748-1810), signatuur 130 F 5. Brieven 142, 154 en 156 (van fe bruari t/m april 1783). - SAMH, AC 01, OAG, inv.nr. 34, Vroedschapsboek, van maart 1786 tot juli 1787. - SAMH, AC 01, OAG, inv.nr. 448-449, Lijsten van de heren van de regering der stad Gouda sedert 1600. Gedrukt in 1705 en aangevuld tot 1792 resp. 1805. Twee ban den. - SAMH, AC 01, OAG, inv.nr. 523, Naamlijst der leden van de Patriottische Sociëteit te Gouda. Gedrukt, z.d. - SAMH, AC 192, Librije Gouda, signatuur 1139 F 117, Iets voor de Patriotten. Ano niem pamflet. Sluipwijk, gedateerd 1 oktober 1784. Gedrukt, 11 pagina's. Ook in Knuttel onder nummer 20918. - SAMH, AC 192, Librije Gouda, signatuur 502 A 94, De Goudasche en Utrechtse Opti ca. Anoniem pamflet, 1783. Vermoedelijke auteur is Cornells Hoefnagel (1735-1784). Gedrukt, 31 pagina's. Ook in Knuttel onder nummer 20622. - SAMH, Doop- trouw- en begraafboeken: 7-12, 20-23, 29-30, 34-52, 56-58; Gaarder- boeken: G2-G4 (gaarderboeken Middel op Trouwen), G9-G11 (gaarderboeken Middel op Begraven). Geraadpleegde literatuur - Arpots, R.P.L., Vrank en Vrij. Johannes ie Francq van Berkheij (1729-1812) (Nijme gen 1990). - Blok, P.J., Geschiedenis eener Hoiiandsche stad. Deel 3: Eene Hoiiandsche stad on der de Republiek (Den Haag 1916). [Betreft Leiden.] - Buijnsters, P.J., WoiffDeken. Een biografie (Leiden 1984). - Colenbrander, H.Th., De patriottentijd, hoofdzakeiijk naar buiteniandsche beschei den (3 dln.; 's-Gravenhage 1897-1899). - Darnton, Robert, De literaire onderwereld van het Ancien Regime (Amsterdam 1985). - Dekker, R.M., 'Kaat Mossel. De verpersoonlijking van de Oranjeliefde' in: H.M. Beliën (red.), Nederlanders van het eerste uur. Het ontstaan van het moderne Nederland, 1780- 1830(Amsterdam, 1996), 41-48. - Doorninck, J.I. van, Vermomde en naam/ooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederiandsche en Viaamsche letteren. Deel 1: Schuilnamen en naamletters (Den Haag 1883); Deel 2: Naam/ooze geschriften (Den Haag 1885). Oorspronkelijke titel: Bibliotheek van Nederiandsche anonymen en pseudoniemen (Den Haag 1868-1870). - Geyl, P., De patriottenbeweging 1780-1787(Fmstertem 1947). - Grijzenhout, F., Feesten voor het Vaderland. Patriotse en Bataafse feesten 1780- 1806{jDNQ\\e 1989). - Hagen, E., 'De groote Hoere. Papenvrees in de prinsgezinde politieke weekbladpers, 1781- 1788', De Achttiende Eeuw 36 (2004), 21-30.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 12