I 64 Portret van Corne/is van Leeuwen, luite nant van de schutterij, van beroep pijp- maker. (Gouda, SAMH, fotocoii. nr. 50.167) 42 Vader Gerard Paddenburg (collecteur) en zoon Simon Paddenburg (apotheker). Beiden wa ren lid van de Goudse Patriottische Sociëteit. Armiaansch is arminiaans, naar Arminius. Deze benaming voor remonstranten werd voornamelijk door tegenstanders gebezigd, en had dan een negatieve bijklank (als rooms voor katholieken). 43 Kees Cornelis van Alphen, een notaris. Zijn broer was Jacobus van Alphen, was klerk (boekhouder bij de gaarder of collecteur Van der Haar), later advocaat. 44 De Goudse stadsdrukkers in deze periode waren Johannes van der Klos en Wouter Ver- blaauw (1745-?). De laatste was lid van Patriottische Sociëteit en vrijkorps. Dat zal de de re den zijn dat de pamflettist hem noemt. 45 Aanhangers, voorstanders. 46 Wellicht worden hier bedoeld de loopjongens die het drukwerk van de "geheime drukker" verspreidden. 47 Pijpmakersbaas Cornelis van Leeuwen (?-1794), luitenant van de stedelijke schutterij bij de compagnie van de Oosthaven. Hij was lid van zowel de Patriottische Sociëteit als van het vrij korps Eendragt maakt Magt. 48 Gerrit de Rijk was sergeant bij de schutterij. Ook was hij lid van het Goudse vrijkorps. Snot- schrapper was een spotnaam voor een barbier of chirurgijn. De pamflettist is nogal gebeten op Gerrit de Rijk, omdat die had verklaard dat de Prins (stadhouder Willem V) een schelm (dit woord had toen een zwaardere lading) was. 49 Helaas viel niet te achterhalen welke Schoonhovense vrijkorporist met "B.... v.. K....n" wordt bedoeld. 50 Montering, een militair uniform. Apothecar Paddenburg, en zijn Vader die zonder Religie is,42 de twee Gebroeders,43 de Notaris Kees, en de Boekhouwer bij de Collecteur van der Haar, Jacobus van Alphen, en zo veel andere vuilikken hebben den Bw. daar in de behulpzame hand gebo den: dan geen een beeter en meer als den geweeze Weesjonge Wouter Verblaauw^ den beëedigde geheime Drukker van den Bw., met desselfs adhaerenten,45 en des- selfs ronddragende Jongens,46 den Pijpma- kers Baas en Lieutenant der Burgerij Corne lis van Leeuwen,47 met den Snotschrapper Gerrit de Rijk, 48 de Burger Sergeant, den opentlijke verklaarder dat de Prins een schelm is; zo dat 'er in 10 uuren in 't rond zo een braave Patriot niet is, geloof ik, als onze Do. Kluwen. Nou eens wat anders. Ik heb den 10. deezer, Vrijdags [3] van de Schoonhoven- sche Kermis, toen het Vrij-Corps daar af vuurde, iets moois gezien; het Zoontje van Br v.. K.n, dat nog geen volle 5 Jaar oud was,49 wierd in zijn monteeringje,50 met een snaphaantje, en sabeltje zo groot als een knipmesje, door een dienstmeid op den arm gedragen, en bij 't Vrij-Corps op L k

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 18