77 BEKENTMAKING. 153 Ader van/naar het hart (aorta). 154 De remonstrantse dominee Boudewijn van Rees (1752-1825). Hij kwam in 1783 van Zwammerdam naar Zevenhuizen en werd in 1788 overgeplaatst naar Moordrecht in een soort carrousel van predikanten die zich op hun dorp onmogelijk hadden gemaakt vanwege patriot- se activiteiten. Bron: mededeling van de heer S. Vuyk. 155 Bedoeld is hier de publicatie van de Staten van Holland van 16 juni 1784 die een verbod bevatte op "het dragen van eenige tekenen of leuzen van oproer." In de praktijk hield dit in een verbod op het dragen van oranje. Strenger en vooral ook veel gerichter was een tweede publicatie van de Staten van Holland van februari 1785, die het dragen van "Oranje Cocardes, Strikken, Linten, Papieren en alle andere versierselen van Oranje couleur" verbood, met zelfs de doodstraf als uiterste sanctie. Colenbrander, deel 2, 66, 76. 156 Betreft de vijfde Bijlage van De Post van den Neder-Rhijn (januari-april 1784), waarin o.a. opgenomen een bericht van de anonieme A.F.G. uit Haastrecht over oranjetumult in de Zuid- hollandse dorpen Zevenhuizen en Moerkapelle (8 maart was de verjaardag van stadhouder Willem V). Theeuwen, De Post, 286-287. 157 Mr. Pieter Cornells de Groot, baljuw van Snelrewaard. Mij is niet duidelijk of hij deze persoon is. 158 Met de "Generaal van het Zanthorstsche Kloosterke" werd bedoeld Petrus Burmannus Se cundus (Pieter Burman II), classicus, en hoogleraar aan het Atheneum van Amsterdam (1713- 1778). Hij hield de staatsgezinde traditie op de hofstede Santhorst (een kasteeltje nabij Was senaar) levend via publicatie van verzen, waarin hij de helden van de staatsgezinde traditie verheerlijkte. Buijnsters, Wolff Deken, 93-104. 159 De Rotterdamse remonstrantse predikant Cornelis Nozeman (1721-1786). Hij schreef in de zogenaamde socratische oorlog polemische werken {Socrates'eere gehandhaafd, 1769). Het ging daarbij om een strijd tussen de vereerders van Socrates, zoals Nozeman (in het kort: "ook vrome heidenen als Socrates hebben toegang tot de hemelse zaligheid"), en de ortho doxe predikanten, zoals de Rotterdamse predikant Petrus Hofstede (1760-1803) (in het kort: "ware deugdzaamheid vond men alleen via het christendom"). De pennenstrijd woedde van 1769 tot 1773. Vuyk, Verdraagzame gemeente, 396; Buijnsters, Wolff Deken, 105-117. Alzoo P. van Rees, Remonstrantsch Predikant tot Zeevenhuizen,154 met de grootste blijdschap en vergenoegen heeft vernoomen: dat zekere Publicatie,155 tegen het dragen van eenige oproerige onderscheids tekenen, of wel voornamentlijk iemand daar toe te noodzaken gedaan is; En begrijpt dat voorzeide Publicatie is gebooren uit zeker schrift, in een der Bijlaagen van den Post van den Neder-Rhijn,155 nopens het gedrag van die van Zevenhuizen en Moercapel gehouden op den 8. Maart laatstleeden, ter gelegenheid van de Verjaardag van den Prins, waar van hij P. van Rees NB. niet onkundig is geweest, alvoorens het zelve door den druk is gemeen gemaakt. Edog deze blijdschap een weinig verandert zijnde in droefheid, of liever meer nijdigheid, wanneer hij P. van Rees heeft vernoomen, dat Mr. P...r Cs d. G...t,157 Bw. van Sd, in de publieke nieuwspapieren heeft bekend gemaakt, dat den Schrijver van voorzeide weekblad zig niet heeft ontzien te behelpen met haate- lijke verdigtselen en opgeraapte leugenen. Een mooije trek, een mooije trek, spot 'er niet meede Lezer, of hij van Rees zal hem spoedig begeven na [10] Amsterdam, bij den Generaal van het Zanthorstsche Kloosterke,158 vergezelt met den Rotterdamschen beminnaar van Socrates,159 en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 31