80 Dit Blad is voor ééne en een halve Stuiver te bekomen te Amsterdam, bij Hk. Arends; Rotterdam, Hake, Bal, Hendriksen, Kraeft en van Dijk; 's Gravenhage, van Os en d' Agé; De/ft, Poelman; Dord, Wanner; den Brie/e, Verhel; Utrecht, Ras; 's Hertogenbosch, PaIIIer; en voorts alom. 170 Drie personen uit Leiden. Wie zij waren, of wie hier werden bedoeld, kon ik niet achterha len. In ieder geval zal die "Vader Kester" waarschijnlijk een bestuurder van het Leidse wees huis zijn geweest. En gezien de negatieve wijze waarop de pamflettist over de drie heren schrijft, zullen het wel patriotten zijn geweest. Nog iets verderop in de tekst noemt hij ze "vrijheidschrijvers". Wellicht ging het hier om Leidse publicisten of schrijvers van patriotse signatuur? De orangisten omschreven de patriotten vaak op een snerende toon als "vrijheids- zonen". 171 Iemand die zwaarden, degens en dergelijke polijst, slijpt, en ook wel vervaardigt; een wa pensmid. weest te Amsterdam, als ook met SCHRIJFHEER hier in de Stad; gelijk mede over bekend is, als dat, wanneer VADER KESTER, SIEVERIEN en SCHRIJFHEER170 ter mot gaan, en des morgens dronken te huis komen, de Vrouwen door schoppen, slaan en stooten het gelag moeten betaalen. Wat dunkt u braave Leijdenaars, zijn dat geen noble Vrijheidschrijvers? en waar zou ik enden, wilde ik u alle de fielterijen dier drie knapen opgeeven. Hoe dat ze de Huisvrouw van Gt. Nieuwhuis op den 1 October 1783, aan 't huis van de Zwaardveger171 hebben getreiterd en toen de Man haar kwam afhaaien, van Vader Kester, (want Schilder Schrijfheer was toen stom dronken, en deed niet anders dan hakkelen, in navolging zijner Vriendt den muit- zuchtkweekende Bt. Groeneveld) op de snoodste wijze (want daar was 't recht op gemunt) wierd mishandeld. Dat zijn eerst Helden! maar, ongelukkig Land! waar in zulke Schurken den baas kunnen speelen; en in 't bijzonder beklagenswaarde Stad! waar in zulke Fielten beschermd worden! Opent dus uwe oogen noch in tijds, ver dwaasde! eer het te laat zij, en eer dat God zijn lang getergde wraak ontbrand ten algemeene verderve.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 34