45 Bronnen en literatuur: NA, Rekenkamer ter Auditie inv.nrs. 4551-3: rekeningen van de geconfisqueerde en geannoteerde goederen Aa, A.J. van der, 1843, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 4e deel: E-G (Gorinchem) Berg, Arnoud B. van den/Cecilia A.W. Bosman, 1999, Avifauna van Nederland 1: Zeldzame vogels van Nederland (Haarlem/Utrecht) Blok, A./R. Dybbro, 1980, De Blauwe Reiger, Kosmos Vogelmonografieën (Amsterdam/Antwerpen) Blok, dr.ir. [sic, zonder initialen], 1940, 'De lepelaars van Zevenhuizen', Bijdragen Oudheidkundige Kring Die Goude 2, 59-61 Breemen, P.J. van, 'Tendenhout', Die Haghejaarboek 1950, 25-95 Buisman, 1, 1998/2000, Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen, deel 3: 1450-1575 (Franeker) deel 4: 1575-1675 (Franeker) Bijlsma, Rob G., e.a., 2001, Avifauna van Nederland2: Algemene en schaarse vogels van Nederland (Utrecht) Eigenhuis, Klaas 1, 2004, Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen (Amsterdam) Harrison, C., 1977, Elseviers broedvogelgids (Amsterdam/Brussel) Hoek, C. 1994, 'Het riddermatig geslacht Van der Duyn uit Zevenhuizen', Jaar boek Centraal Bureau voor Genealogie 48, 47-87 Hüffer, M., 1951, Bronnen voor de geschiedenis der adbij Rijnsburg ('s-Graven- hage, RGP kleine serie 31/32, twee delen met in deel 2 extracten van de rekeningen van 1381-1500, met hiaten) Hustings, F. 8i J.-W. Vergeer (red.), Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000 (Leiden 2002) Ibelings, Bart, 1996a, 'Het Goudse bos in de veertiende eeuw', Natura (maandblad KNNV) 93 (1996) 99-102 Ibelings, Bart, 1996b, 'Turfwinning en waterstaat in het Groene Hart van Hol land vóór 1530', in een themanummer, getiteld 'Turfwinning in Laag Nederland voor 1530' van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 5 (1996) 74-80 Ibelings, Bart, 1996c, 'Het begin van het slagturven in Holland', Historisch Geografisch tijdschrift IA (1996) 1-10 Jong, Meindert de, 1976, Vogels, nesten en eieren (Bussum) Matthey, Ignaz, Vincken moeten vincken toeken. Vijf eeuwen vangst van zangvogels en kwartels in Holland (Holl. Stud. 39, Hilversum 2002) Moor, G. de, 1994, Verborgen en geborgen. Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio (1261-1574) (Hilversum) Moor, Geertruida de (ed.), Lonen en prijzen in het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout tussen 1410/1411 en 1570/1571 (Amsterdam 2000, AHR kl. serie dl. 42) (in het glossarium staan overigens vreemde fouten bij diverse vogelsoorten)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 11