Lte W. Bussingh. 49 SS Dominee J. W. Bussingh, gravure uit 1796 Een goede administratie het halve werk Bij controle van de boeken trof men een flinke achterstand aan betreffende ont vangsten en uitgaven, zoals predikantstraktementen, huis- en loodshuur, contribu ties, verhuur van stoelen en kerkbanken, gemortificeerde renten, eeuwigdurende legaten en donaties. Om orde op zaken te stellen trad een nieuwe kerkelijk admini strateur in dienst. Bij zijn aanstelling las president-kerkvoogd Van Toulon zijn in structies voor en nadat '...ter getrouwe waarneming van dien post den eed in han den van den heer voorzitter was afgelegd werd hij door laatstgenoemde met gepas te woorden gelukgewenst en de belangen van de administrateur daaraan verbon den zeer ernstig aanbevolen Nog slechts één koster Om zoveel mogelijk geld te besparen paste men de instructies van alle kerk bedienden aan. Tot dan toe was de koster van de kerk steeds bijgestaan door een 'koster van de consistorie' als hulpkracht. Laatstgenoemde functie verdween en Dirk Lunen burg, die tot dan die taak vervulde, kreeg een vaste aanstelling als koster. Dat leverde een voordeel op van 1000 gulden per jaar. Voorlopig fungeerden en kele kerkvoogden bij toer beurt als secretaris; voor het innen van gelden werd een tijdelijk ontvan ger aangesteld. Ds. J.W. Bussingh toonde zich be reid om als adviserend lid van het college van kerk voogden op te treden, te vens werkte hij belange loos mee aan de admini stratie. r.L—-2 J. HOF HOUTEN ZOON EXCUD. v/efii/a/tT^Tuen mn BuSSINGJh. tn iff. CRBildcrdyk, ctBWouritovnt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 15