Hierna volgt een opsomming van de kosten. Het totaal komt op 14.400 gulden. 52 De kerkvoogden zouden graag zien dat J. van der Loo, 'opzichter der werken van Schie/and', de supervisie over het werk kreeg. Aan de Dijkgraaf en Hoogheemraden werd verzocht hem hiertoe minstens twee dagen per week af te staan. In overleg met A. Verschoor, 'toeziender van de Stedelijke Fabriekagie', trachtte men iemand te vinden om Van der Loo te assisteren, mede 'omdat diens woonplaats ver van Gouda verwijderd is' (hij woonde aan de 's-Gravenweg 'onder Nieuwer kerk7}. Zijn woning diende als postadres voor de ambachtssecretaris van Nieuwerkerk op d'IJssel, waar de postkoets niet op Dorp kwam (mededeling door Adri den Boer). Verschoor stelde voor dat hijzelf Van der Loo bij zou staan. Laatstgenoemde kreeg toestemming om op maandag en dinsdag als opzichter in de Sint-Janskerk op te treden. Beiden ontvingen een instructie betreffende de verdeling van het werk. De voorgestelde som van 250 gulden voor ieder als vergoeding van reiskosten vonden zij onvoldoende, waarna het bedrag werd verhoogd met 100 gulden, exclusief een compensatie voor porto- en schrijfkosten. Artikel 7: bestaande in het af nemen der oude defecte leijen, het uitbreken der defecte dakplanken, panribben, hoekkepers, spanplaten, dakkozijnen, de scho ren, karbeels en stijlen, de twee zware binten achter in het koor, het gereed maken en aanbrengen van alle nieuwe materialen in de plaats der afgebrokenen, het gereedmaken der gootplanken en stellingen onder dezelve om het aanbren gen der boordplanken en het weder op metzelen en voegen der defecten aan de muurwerken. Het afnemen van het oude ijzerwerk en 't aanbrengen van nieuwe staven met de nodige stroppen tot herstel van een middenstijl van het grote raam aan de zuidzij van het kruijs tot conservatie van de fraai geschilderde glazen. Het uitnemen en wederom vernieuwen van een gedeelte van het lood uit de zuidgoot der hoge kerkkap, het solderen van alle lekkagien der goten, het vastgieten der krammen op de dakzarken der contraforten, het teeren der gootplanken en verwen van het vernieuwde aan de lugt blootgestelde houtwerk etc, als mede der nokken, kiel en hoekkepers en verders het verwerken van alle de materialen in de vorige articulen opgegeven. Alle de vorens genoemde objecten, van den uiterste noodzakelijkheid zijnde be vonden, om slegts en alleen, het steeds in dezen toestand waar in zich dit kerk gebouw bevint met veel spoed toenemend verval te voorkomen, zijn op de meest spaarzame wijze nagegaan, en worden geoordeeld moeijelijk voor eene splitsing vatbaar te zijn, om namentlijk de zelver herstel successive gedeeltelijk in dit en gedeeltelijk in het volgend jaar\z doen plaatshebben, daar dezelve van zo- danigen en als onafscheidelijk van elkander zijn - dat het een niet kan worden verricht zonder dat het ander tegelijk behoord te worden geremidieerd (ver holpen), twelk in dien al mogelijk perse op de kosten een zeer grote invloed zou de hebben.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 18