61 - Het begon eigenlijk al eind 2010, toen vijf cursisten van Jan Willem Klein na de cur sus paleografie verdergingen met de transscriptie van het handschrift waar ze aan begonnen waren. Dat was een stadsbeschrijving van Gouda van circa 1700, ge schreven door Franco de Vrije. Los daarvan ontstond binnen de gelederen van het Historisch Platform, in het kader van de cursus Goudologie II, het idee om een website te maken waar getransscribeerde teksten konden worden gepubliceerd. Die gedachte werd voorgelegd aan Jan Willem Klein, die de beide ideeën koppelde. Samen met de initiatiefneemster van de transscriptiegroep, Elisabeth Venselaar, werd begonnen aan een website. Om de transscriptiegroep wat verder uit te brei den, werd een oproep gedaan in de Goudse media. Er meldden zich ruim 60 geïnte resseerden. Naar aanleiding van deze grote opkomst werd besloten de voorgeno men activiteiten professioneler te gaan organiseren. Daar werden de vrijwilligers ook mee geconfronteerd, tijdens de eerste bijeenkomst. Gelukkig waren er veel mensen bereid om naast transscriptie ook andere werkzaamheden te verrichten. Het project, dat in feite nog steeds in oprichting is, zal bestuurd worden door de projectleiders. Zij worden ondersteund door een projectteam, met leden uit alle di visies (verdeeld naar werkzaamheden binnen GOS). Het project heeft tot doel de manuscripten over en uit Gouda die in het Streekarchief Midden-Holland, maar ook el ders, worden bewaard te ont sluiten. Zo willen we de ge schreven geschiedenis van Gouda openbaar maken. Daarom worden de oorspronkelijke teksten (tot 1800) ge fotografeerd, getransscribeerd in hedendaags schrift en hertaald naar modern Ne derlands. Er wordt ook onderzoek gedaan naar woorden, objecten, bronnen en his torische personen en feiten. Waar nodig wordt daar een artikel over geschreven. De kwaliteitsbewaking op de transscripties, hertalingen en onderzoeksresultaten is streng, omdat GOS uiteindelijk een goed product wil leveren. Gelukkig hebben veel deelnemers in hun (vaak taalkundige) opleiding of tijdens cursussen paleografie al min of meer kennis gemaakt met transscriptiewerk. Ondanks de grootte van het project wordt er in feite kleinschalig gewerkt. De mees te groepjes bestaan uit 4 tot 6 personen, die elkaar eenmaal per twee weken ont moeten. Eén van hen coördineert de werkzaamheden en de bijeenkomsten en houdt contact met de projectleiding. Ieder van hen maakt thuis een transscriptie van dezelfde tekst. Tijdens de tweewekelijkse bijeenkomsten worden de transscrip ties vergeleken en de knelpunten besproken. Daarna gaat de transscriptie een heel traject in van hertaling, teksteditie, onderzoek en verwerking in de computer. Om dit alles zo professioneel mogelijk uit te voeren is soms geld nodig. In dat kader is dan ook besloten een stichting te vormen of aansluiting te zoeken bij een bestaande organisatie. Er kan dan gewerkt worden met een vaste begroting waarvoor structu reel subsidies kan worden verworven. Binnen de SVAL heeft Gouda op Schrift de juridische zekerheid en de financiële basis gevonden die nodig zijn om de continuï teit van het project te waarborgen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 27