S' USCLOB X J 63 'Pelkatoffels met saus' In mei presenteerde dhr A.H. van Elk zijn boek 'Pelkatoffels met saus' in het Histo risch Ontmoetingspunt in de bibliotheekvestiging Waddinxveen. Het boek omvat het leven van alle dag van Adriaan van Elk, die als dwangarbeider op een scheepswerf in Ostswine verbleef, onderdeel van de destijds Duitse stad Swinemünde. Het dag boek van de Waddinxveense dwangarbeider is op schrift gesteld door zijn Boskoop- se zoon Tony van Elk. De oorspronkelijke taal van toen (1942-1945) is behouden gebleven. Het is een uniek historisch document, waarvan de oorspronkelijke elf schriften pas in 2005 werden ontdekt, tot verrassing van de kinderen van Van Elk. Het boek kost 21,90 en is rechtstreeks te bestellen via www.jouwboek.nl Fam. Blanken verdiende aan RWS-archief... (mede n.a.v. pag. 48 e.v.) 'Een deel van de archiefbescheiden is afkomstig uit het conglomeraat van de familie Blanken. Deze archieven werden in 1886 door de Haagse boekhandelaar Martinus Nijhoff op een veiling te koop aangeboden. Na zijn schorsing en ontslag in 1823 bleek Arie Blanken zijn archief niet te hebben overgedragen aan zijn opvolger. Het kwam in handen van zijn zoon J. van Lakerveld Blanken, op dat moment arrondis- sementsingenieur en eveneens woonachtig te Gouda. In 1834 verliet Van Lakerveld Blanken de Rijkswaterstaat om in dienst te treden bij het hoogheemraadschap van Schieland. Ook hij droeg zijn archiefbescheiden niet over, zodat uiteindelijk alle pa pieren, kaarten en tekeningen na zijn overlijden in 1885 in bezit kwamen van Marti nus Nijhoff. Op voorstel van de toenmalige Rijksarchivaris werden de archiefbe scheiden door het Rijk aangekocht.' (Inventaris RWS-de archieven van de hoofdingenieur en de arrondissementsingeni- eurs in ZH1808-1849, Den Haag 1985) "Nuttig en Sierhandwerken" en schoolhistorie in Ouderkerk Zowel in de Oudheidskamer van de Historische Vereniging Ouderkerck op dlJssel als in het HOP in de bibliotheek van Ouderkerk zijn t/m 28 augustus handwerken in allerlei technieken te zien, die gemaakt werden op scholen in en om Ouderkerk aan den IJssel. Veel particulieren, waaronder ook oud-handwerkonderwijzeres mevrouw Duijm, gaven materiaal in bruikleen voor deze tentoonstelling. Vanaf Open Monu mentendag is er een nieuwe expositie, 'De School van vroeger'. www. h vouderkerck. ni) Tentoonstelling 'Sportief Krimpenerwaard' in streekmuseum H 'Tijdelijk museumme- dewerker Sander En- 187derink heeft hard ge- isi. si werkt aan de voorbe reiding van de tentoonstelling. Het resultaat van zijn onderzoek is te vinden op een speciale website: www.sportindedkrimpenerwaard.wikispaces.com. Hier zijn gege vens over alle 93 sportverenigingen in de Krimpenerwaard te vinden.' De tentoonstelling is te zien tot en met 22 september 2012. (Nieuwsbrief 53 Streekmuseum Krimpenerwaard)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 29