B jaar 1573 soort 1574 1575 1825 (18x) 1550 (14x) 4975 (38x) kwakken 300 (3x) 275 (3x) 525 (6x) 39 tabel 1: Totaal aantal verkochte vogels en (koopovereenkomsten) aalscholvers DE Verderop in de rekening volgen de ontvangsten van zekere scho/vers en quacx, die de ontvanger heeft doen schudden in mei en juli 1573, waarna een lijst met namen van de kopers volgt met de aantallen en bedragen. Totaal worden in 1573 1825 aalscholvers (Pha/acrocorax carbö) verkocht en 300 kwakken (Nycticorax nyctico- rax), respectievelijk in achttien en drie koopovereenkomsten (gemiddeld voor beide soorten per keer dus zo'n honderd exemplaren, zie tabel 1). Op 24 juli 1573 komt een plotseling einde aan de verkoop van vogels. Soldaten (Spanjaarden) zijn dan te Zevenhuizen aan het plunderen en hebben de scho/vers gestolen en de bomen met nesten met geweld afgehouwen. De ontvanger en enke le helpers hebben '...mit groote naersticheyt ende di/igentie noch zekeren scho/vers op gheraept'erx verkocht. Totaal werd ruim 205 pond ontvangen voor de verkoop aan vogels in 1573: aanzien lijk meer dus dan aan het hout werd verdiend en het dubbele van het genoemde vo- gelgeld in 1557. In tabel 1 is een overzicht te zien van de verkopen voor dit en de daaropvolgende twee jaren. De inundatie van het wijde omliggende gebied in ver band met het ontzet van Leiden in 1574 gebeurde na de vogelvangst dat jaar (zie ta bel 2). In 1575 waren de aantallen aanzienlijk hoger dan in de beide voorgaande ja ren, de Spanjaarden, die wel in de buurt waren, werden buiten het ambacht gehou den. De Van der Duyns zouden intussen al weer terug zijn (Paul 1996). Sri DE V6HOLVAAK j - -"ÏS.-- - Jdetepeeaar - Een plakkaat van het Hof van Holland uit 1554 verbood op verzoek van meester Jacob van der Duyn uit het bos te Ze venhuizen reigers, kwakken, petoeren (putoor: Roerdomp, Botaurus stellaris') of lepelaars (P/ata/ea /eucorodia) te roven met kooien, touwen, vogeldriften, bogen, bussen (geweren?) of netten (gedr.: Van Pelt Lechner 1918). Het verbod werd in 1593 en 1608 herhaald en bleek ondanks de omliggende grachten, vooral als het vroor, nodig. Afkondiging in 1554 vond plaats in Zevenhuizen, Gouda en Rotterdam en plekken rond het dorp waar het nodig was. De reigers, roerdompen en lepelaars, in 1554 opgesomd, worden bij de verkoop in de jaren 1573-1575 niet gevonden. Aalscholvers staan op hun beurt merkwaardig genoeg niet in het plakkaat van 1554. Op de genoemde kaart uit 1563 zijn een drietal boerderijen te zien, juist naast het bos, die genaamd zijn: 'de Quak, de Scholvaar en de Lepelaar'. De lepelaars werden ook genoemd in het bovenstaande gegeven van 1521 betreffende het bos uit de leenkamer.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 5