Gidsje voor de Goudse Glazen uit 1681 weer actueel 78 Henny van Dolder-de Wit Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Stichting Vrienden van Archief en Librije verscheen op 2 november 2012 de herdruk van een gidsboekje voor de Goudse Glazen uit 1681, aanwezig in de Goudse librije. De afbeelding in elk glas is in dichtvorm beschreven, dat maakt het heel uniek; een nog oudere handgeschre ven tekst uit 1639 diende als bron van informatie. Wie was Dirck Hopkooper? Dirck Hopkooper bekleedde sinds 1605 de functie van rentmeester van de Sint- Janskerk. Als zodanig was hij regelmatig in de kerk aanwezig en nam hij de gele genheid waar om de glazen te bestuderen. Vanaf 1612 was hij een van de eerste custodes van de librije, die was gevestigd in de kerk, boven de kerkmeesterskamer. Zijn 'werkterrein' was dus vrij compact. Voor de librije beheerde hij met grote nauwgezetheid de financiën, de correspondentie en de boeken. 1 De beglazing werd pas voltooid in de 20ste eeuw, men zou hier kunnen spreken van een der de periode. De Goudse Glazen al vroeg in Rome bekend De 'oude' reeks gebrandschilderde glazen in de Sint-Janskerk kent twee verschillen de perioden: die van na de kerkbrand van 1552 dateert van 1555 tot 1571, waar onder alle glazen van de glasschilders Dirck en Wouter Crabeth. Nadat de onrust die de reformatie van 1572 teweegbracht enigszins was geluwd, werd de beglazing tus sen 1594 en 1603 voortgezet.1 Behalve voorstellingen uit het Oude en Nieuwe Tes tament bevatten ze een bonte verzameling portretten van belangrijke personen uit de turbulente 16de eeuw. In de loop van de 17de eeuw groeide de belangstelling voor de glazen, ze werden niet alleen gewaardeerd in eigen land, maar ook over de grenzen. Dat blijkt uit een mededeling van de glazenier Daniël Tomberg. Die schreef In 1671 aan burgemeester Govert Suijs: "Het is zeker, dat voorleden jaar een verstandig Meester van beeldhouwen, zijnde een Neurenberger van geboorte, zijn pas (weg), met voornemen uit Itahen, daar hij eenige jaaren had gewerkt, over Holland /?a[ar] huis nam, alleen om de waarheid en aardigheid der Goudsche Gla zen, hem tot Roomen bekend gemaakt, zelfs met oogen (met eigen ogen) te mogen aanschouwen... Deze Glazevensters (zo verklaarde hij na ze gezien te heb ben) passeeren voorwaar alle konstige werken die ik in alle mijn voyagie gezien ofte van gehoort hebbe." Zonder een verklarende uitleg bleven echter veel details in de glazen voor het pu bliek verborgen, een gidsboekje bleek onmisbaar. Dat verscheen in 1681; voor de samenstelling ervan maakte men dankbaar gebruik van een beknopte beschrijving van de glazen door Dirck Gerritsz (Theodorus Gerardi) Hopkooper uit 1639. De in houd van dit met de hand geschreven boekje werd door de schoolmeester Dirck Vermy in dichtvorm uitgebracht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 16