DIE SCHATKAMER Foto omslag: Restauratieresultaten op jubi/eummiddag (zie pag. 84/85) "De Schatkamer" is een uitgave van de Stichting "Vrienden van Archief en Librije", gevestigd te Gouda. Een jaargang loopt van 1 januari tot en met 31 december en verschijnt in tenminste drie afleveringen. Vormgeving: Mieke den Boer-Snoei Auteursrechten voorbehouden. Overnemen van artikelen of gedeelte(n) van artikelen mag alleen geschieden met schriftelijke toestemming van de redactie en de auteur(s). Overname uit de rubriek "Aankondigingen mededelingen" is, mits met bronvermel ding, toegestaan. Regionaal-historisch tijdschrift voor het werkgebied van het Streekarchief Midden-Holland: Bergambacht, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zuidplas Redactie-adres: De Schatkamer, Stichting "Vrienden van Archief en Librije", p/a Groeneweg 30, 2801 ZC Gouda. Bijdragen, correspondentie en boeken ter bespre king te richten aan bovenstaand adres. Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren, in platte tekst. E-mailadres Streekarchief: Internet: middenholland@groenehartarchieven.nl uw. groenehartarchieven. nl Abonnementsprijzen: donateurs van de Stichting "Vrienden van Archief en Librije" ontvangen "De Schatkamer" vanwege hun donateurschap (min. €15). De abonne mentsprijs voor niet-donateurs bedraagt €15 inclusief portokosten per jaargang. Giro-nummer Stichting: 3516300. Losse nummers €3,- exclusief portokosten, met uitzondering van bijzondere af leveringen, waarvoor een afzonderlijke losse nummer-prijs kan worden vastgesteld. Abonnementen kunnen bij elk nummer ingaan, maar gelden zonder nadere opgaaf altijd voor de gehele lopende jaargang. Annuleringen dienen minstens een maand voor het einde van de jaargang te worden opgegeven. Stichtingsbestuur: A.M. den Boer (vz), mw D. van Wordragen (secr., e-mail: thea. vanwordragen@creativum.nl), mw H.A. van Do/der-de Wit, mw J. Hoogen- doorn en dhr L. Ouwenee! Redactie "De Schatkamer": drs J.W.E. Klein (vz), A.M. den Boer, mw H.A. van Dolder-de Wit en mw drs B. de Wit ISSN 0920-9530 STICHTING VRIENDEN VAN ARCHIEF

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 2