67 De uitslag Twee maanden later kwam het Centraal Bureau met een uitslag in het ledenblad. Over de aard van de inzendingen op alle wedstrijden lezen we niets, maar uit de publicatie blijkt wel dat de voorgenomen plannen lastiger te verwezenlijken waren dan men aanvankelijk had gedacht. "Voor de medewerkers zal een plaquette vervaardigd worden. De plaquettes zullen voor de kostprijs geleverd worden en moeten met het oog op de finantieele toestand van de Top door de medewerkers zelf betaald worden. Zij kosten ƒ3,80 per stuk." Waarschijnlijk voorzag men dat de prijs een belemmering zou kunnen zijn, en dus deed het Centraal Bureau de suggestie dat eventueel de districten de plaquettes voor de medewerkers zouden betalen. Geen gratis cadeautje dus voor de medewer kers. En ook niet voor de gastadressen van onderduikers. Want: Het gezamenlijke project resulteerde uiteindelijk in 1951 in "Het Grote Gebod", een tweedelig werk dat werd opgedragen aan hen die bij hun werk voor de LO-LKP waren omgekomen.4 Bovengenoemde organisaties hadden echter ook een gevoel van: we moeten onze medewerkers tijdens de oorlog bedanken voor hun inzet. Nadat op zakelijk gebied het meest nodige geregeld was, kwam er ruimte voor de vraag: bedanken, hoe doen we dat? Een onderscheiding, een oorkonde, een vriendelijk woord, iets anders...? Het gedenkteken van de LO Op de Topvergadering van de LO op 28 en 29 mei 1945 in Zwolle notuleerde de se cretaris: "Wij maken ons de illusie alle medewerkers een gedenktegel, en alle gastheren van onderduikers een gedenkplaat aan te bieden. Ontwerpen enz. worden ingewacht..."5 Gelijkertijd wilde de Top ook op andere terreinen een beroep doen op de creativiteit van de LO-mensen en in de vorm van een reeks prijsvragen werd uitvoering gege ven aan het besluit. "De Redactie van het Mededelingenblad van het C.B. der L.O. looft een prijs van ƒ100,- uit voor het meest geslaagde ontwerp voor een gedenkbord of gedenktegel voor alle medewerkers. Inzendingen zo spoedig mogelijk aan de Redactie."6 "De Redactie van het Mededelingenblad van het C.B. der L.O. looft een prijs van ƒ100,- uit voor het meest geslaagde ontwerp voor een gedenkplaat aan te bieden aan alle gastheren of gastvrouwen van onderduikers." "De Redactie..." enz. enz. De andere, kleinere prijzen bestonden uit: ƒ25,- voor de beste korte verhalen uit de historie van de L.O. of de L.K.P., een aantal prijzen van ƒ10,- voor de best geslaag de tekeningen of krabbels over het verzetswerk en een prijs van ƒ25,- voor het meest geslaagde ontwerp voor een nieuwe kop van het mededelingenblad.7 4 H. van Riessen (red.), Het Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP. Kampen/ Bilthoven 1951 5 NIOD PER 0434 Mededeeiingen van CB-LO: Centraal Bureau landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 47, 3 juni 1945 6 Centraal Bureau 7 NIOD PER 0434 (zie n. 5)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 5