AANGEBODEN DOOR LO AAN HARE MEDEWERKERS r i i i i i i i i i i i UIT DUISTERNIS OPZIEND NAAR HET LIGHT DER VRIJHEID VERVULDET GIJ UW ZWARE TAAK. 70 De LO-plaquette, 'het sieraad van elke LO-huiskamer' Terwijl het Centraal Bureau van de LO prakkiseerde over dankbetuigingen aan de LO-medewerkers, had in de zomer van 1945 ook de Nederlandse regering nage dacht over hoe zij de inzet van haar krijgsmacht en die van de Nederlandse burgers in de achterliggende oorlog zou kunnen waarderen, en de slachtoffers onder hen zou kunnen eren. Zij was gekomen met een reeks van onderscheidingen, gebonden aan rangen en standen. De LO verklaarde zich direct een groot tegenstander daar van. Ze had bezwaren tegen het uitreiken van decoraties in verband met het belan geloos karakter van het illegale werk, en ze voorzag ook grote moeilijkheden rond de vraag wie illegaal werker was geweest en wie niet. Bovendien: 'Géén onder scheid mag gemaakt worden tusschen verschillende rangen illegale werkers, door verschillende soorten decoraties/12 De LO-plaquette moet dan ook niet als een onderscheiding gezien worden, maar als een uiting van dank. Veel LO/LKP-ers hebben elke onderscheiding voor hun ver zetswerk geweigerd. Anderen hebben op latere leeftijd een decoratie als het Ver- zetsherdenkingskruis toch wel weten te waarderen, al moesten zij dat zelf aanvra gen. Het LO-gedenkteken is 'plated', dat wil zeggen gemaakt van - in dit geval - een kern van messing die is voorzien van een laagje zilver. Het geheel is op een donkerbruin gelakt plankje bevestigd van 12 x 8 cm. De tekst op de plaquette luidt: i i i i i i i i i i i i 12 NIOD PER 4034 MededeeUngen van CB-LO 56, 10 augustus 1945 13 NIOD PER 0433 De Zwerver 3e jaargang nr. 42, 18 October 1947 Van de LO-afdeling Rotterdam-Zuid is bekend dat zij centraal de plaquettes heeft uitgereikt op een reünie van haar oud-medewerkers in september 1947. Daar werd het gedenkteken een herinnering genoemd aan de sombere oorlogsjaren en een 'sieraad van elke LO-huiskamer'.13 Hoeveel plaquettes er uiteindelijk zijn verspreid is niet bekend. Ongetwijfeld zijn er meer bewaard gebleven, maar tot nu toe konden er slechts twee worden getra ceerd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2012 | | pagina 8