SI C. Bosma 58 Ontstaansgeschiedenis van het protestants-chris- telijk Buitengewoon Lager Onderwijs in Gouda Aan de Winterdijk te Gouda staat de christelijke scholengemeenschap Park Dijk, een speciale school voor basisonderwijs. Zoals de naam al aangeeft, bestaat deze school uit een fusie van twee scholen, weliswaar vallend onder één schoolbestuur. De Parkschool heette voorheen Meraja en de Dijkschool De Rank. Van beide scholen wordt de ontstaansgeschiedenis geschetst. In de raadsvergadering van 21 december 1927 wordt het voorstel van B&W van Gouda aangenomen om te komen tot het stichten van een school voor buitenge woon onderwijs. Met de kleinst mogelijke meerderheid, 10 tegen 9 stemmen, kan de school van start gaan, na een jarenlang proces van onderzoeken om zo tot een stemmigheid te komen. Van meet af aan heeft het college van B&W, de initiatiefnemer, een school voor alle gezindten voor ogen. Met name de protestants-christelijke schoolbesturen en in mindere mate de rooms-katholieke besturen hebben moeite met zo'n type school. Drie blo. -scholen bij het Van Bergen IJzendoornpark, de middelste is Meraja, fotocollectie SAMH, inv. nr. 82272 Si-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2017 | | pagina 24