60 Het verzoek loopt vertraging op, omdat het bestuur volgens intern briefverkeer van de gemeente (brief van afd. O.P.P., nr. 2465 aan B&W, 30-03-1951) niet veel schijnt te begrijpen van de gang van zaken met betrekking tot de subsidieaanvraag. Reeds eerder hebben B&W uitgelegd dat provinciale voorschriften voor de gemeen te niet ter zake zijn en dat subsidie van de gemeente op het Besluit Buitengewoon Lager Onderwijs 1949 berust. Dit gaat werken zodra de school geopend is en dan kunnen de voor het aanvragen van subsidie bestemde formulieren worden inge diend. Verder blijkt uit dit briefverkeer dat de opening van de school misschien uitgesteld moet worden in verband met de verbouwing van de Graaf Jan van Nassauschool, die dan tijdelijk gehuisvest wordt in het voorste gedeelte van de voormalige open bare lagere school, nr. 6, in de Keizerstraat. In een minuut van B&W van 7 mei 1951 wordt duidelijk wat B&W hindert in de subsidieaanvraag van het school bestuur. Het Besluit B.L.O. 1949 kent het begrip 'bijdrage in de kosten van eerste aanschaf van een op te richten school' niet. En het bestuur heeft om een zo hoog mogelijke bijdrage in de kosten van eerste inrichting verzocht. Gewezen is op het feit, dat het Besluit B.L.O. 1949 spreekt van een vergoeding van exploitatiekos ten. Desalniettemin achten B&W de totstandkoming van een christelijke school voor bui tengewoon lager onderwijs, die als streekschool bedoeld is, in de gemeente Gouda van zó'n groot belang, dat zij het verantwoord achten een bijdrage in de kosten van eerste inrichting te verlenen. De totale kosten worden op ƒ9.000 geraamd, waarvan een eigen bijdrage van het schoolbestuur zelf van ƒ3.000. De rest is subsidie, ver deeld over provincie en gemeente van elk ƒ3.000. In de raadszitting van 28 mei 1951 komt dit voorstel tot het verlenen van een bij drage in de kosten van een eerste inrichting van een op te richten christelijke school voor b.l.o. uitvoerig aan de orde. De politiek als 'rechts' te boek staande raadsleden (Van Wijk c.s.) zitten met het probleem dat het schoolbestuur alsnog ƒ3.000 op ta fel moet leggen, wat het niet kan, omdat onvoldoende gelden beschikbaar blijven voor de salarissen van de leerkrachten. Ze doen daarom het voorstel de nieuwe school een gemeentelijke bijdrage van ƒ6.000 in plaats van ƒ3.000 te verstrekken. De 'linkse' raadsleden vinden dat binnen de gemeentebegroting, die toch al een te kort van ƒ350.000 vertoont, deze extra uitgave van ƒ3.000 niet verantwoord is en zeker niet als er onvoldoende dekking voor bestaat. B&W merken op dat zij voor de voorstellen die geen afdoende financiële dekking hebben, persoonlijk verantwoorde lijk gesteld worden. Zij vinden een bedrag van ƒ3.000 als gemeentelijke ondersteu ning op dit moment voldoende. Om uit deze gecompliceerde zaak te komen, laat de voorzitter van de vergadering het voorstel van Van Wijk c.s. dat het verst gaat in de grootte van de subsidie, in stemming brengen. Dit voorstel wordt met 13 tegen 10 stemmen aangenomen. Het schoolbestuur krijgt zijn financiering rond zonder extra lastenverzwaring. De ge meente moet meer geld verstrekken dan men aanvankelijk had gedacht, maar ge lukkig zijn praktisch alle raadsleden ervan overtuigd, dat de stichting van de nieuwe b.l.o.-school ook heel belangrijk is in het totale onderwijsgebeuren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2017 | | pagina 26