61 De school kan nu beginnen, maar de kosten blijken hoger te zijn dan het verkregen subsidiebedrag. Hoogst waarschijnlijk heeft de moeite die het vergt om de meerkos ten bij elkaar te brengen ertoe geleid, dat de school later dan de geplande datum van 1 september 1951 geopend moet worden. In een brief van 1 november 1951 aan B&W laat het bestuur weten de school op 1 maart 1952 te openen. Ook die da tum blijkt niet haalbaar, het wordt 1 april 1952. Het onderwijs van de Merajaschool begint in de Keizerstraat, op nr 41. De naam Meraja is ontleend aan een bijbeltekst uit Nehemia 12: 12. Hier is sprake van een priester met de naam Meraja, wat betekent 'opgeheven, verheven door Jehova'. Tot hoofd van de school is benoemd de heer J.W. de Veer, die zijn secretariaat over draagt aan de heer H. Rietveld. Samen met de beide onderwijzeressen A.G. van Bekkum en A.W. van Daalen wordt lesgegeven; de teldatum 16 juni 1953 vermeldt al 60 leerlingen. Het blijkt dus al gauw dat de Merajaschool meer ruimte nodig heeft en het bestuur verzoekt B&W op 16 juni 1953 medewerking te verlenen voor de bouw van een nieuwe school. Heel snel, op 8 juli 1953, reageert B&W en deelt mee een vleugel van de nieuw te bouwen openbare school voor b.l.o. (Frans Lafeber- school) bij het Van Bergen IJzendoornpark voor hen te bestemmen. De Merajaschool wordt echter toch niet gehuisvest in een vleugel van de Frans La- feberschool, maar krijgt een zelfstandig gebouw bij genoemd park, evenals de rooms-katholieke school voor b.l.o., de Sint-Janschool. Het b.l.o.-complex wordt op zaterdag 27 september 1958 geopend. In de tussentijd wordt de groei van de Me rajaschool opgevangen door lokalen van de voormalige bijzonder neutrale school voor u.l.o., ingang Geuzenstraat nr 54, te betrekken. Tot slot nog twee belangrijke feiten in de historie van de Merajaschool. Het hoofd J.W. de Veer start op 1 oktober 1960 met avondonderwijs aan oud-leerlingen van de Merajaschool, een bepaalde vorm van 'nazorg'. En het tweede hoofd, de heer M. Moens, stelt het bestuur voor een voortgezette afdeling aan de Merajaschool op te richten. Op 26 maart 1973 komt het bestuur hiervoor in een speciale vergadering bijeen en geeft zijn fiat aan dit voorstel. Nog datzelfde jaar gaat de afdeling van start; eerst in de Merajaschool zelf, later in lokalen van de Goeman Borgesiusschool, Elizabeth Wolffstraat 1 te Gouda (brief schoolbestuur, nr 2274 aan B&W, 28-02- 1974). In 1978 doen B&W het voorstel een krediet te verstrekken voor het verbou wen van deze school ten behoeve van de speciale voortgezette afdeling van de Me rajaschool. De afdeling wordt nu verzelfstandigd en komt losser van de moeder- school te staan. De Meraja slaat haar vleugels uit! De ontstaansgeschiedenis van De Rank In een brief van 3 oktober 1968 aan het ministerie van onderwijs en wetenschap pen in Den Haag schrijft het bestuur van de Vereniging voor christelijk b.l.o. dat er in Gouda grote behoefte is aan een protestants-christelijke school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Het rayon Gouda telt ongeveer 11.873 leer lingen en hiervan komt 1% in aanmerking voor l.o.m.-onderwijs; ruimschoots vol doende om een l.o.m.-school te stichten (stichtingsnorm is 45 leerlingen).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2017 | | pagina 27