DE SCHATKAMER. ISSN 0920-9530 "De Schatkamer" is een uitgave van de Stichting "Vrienden van Archief en Librije", gevestigd te Gouda (KvK-nr 41172859). Een jaargang loopt van 1 januari tot en met 31 december en verschijnt in tenminste drie afleveringen. Vormgeving: Mieke den Boer-Snoei Losse nummers €3 exclusief portokosten, met uitzondering van bijzondere af leveringen, waarvoor een afzonderlijke lossenummerprijs kan worden vastgesteld. Abonnementen kunnen bij elk nummer ingaan, maar gelden zonder nadere opgaaf altijd voor de gehele lopende jaargang. Annuleringen dienen minstens een maand vóór het einde van de jaargang te worden opgegeven. Auteursrechten voorbehouden. Overnemen van artikelen of gedeelte(n) van artikelen mag alleen geschieden met schriftelijke toestemming van de redactie en de auteur(s). Overname uit de rubriek "Mededelingen" is, mits met bronvermelding, toegestaan. Regionaal-historisch tijdschrift voor het werkgebied van het Streekarchief Midden-Holland: Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Wad- dinxveen en Zuidplas Redactie-adres: De Schatkamer, Stichting "Vrienden van Archief en Librije", p/a Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda Bijdragen, correspondentie en boeken ter bespreking te richten aan bovenstaand adres; zie hiervoor de aanwijzingen achterin dit blad. Internet: www.samh.nl/sval/ - www.goudaopschrift.nl Stichtingsbestuur: A.M. den Boer (vz), mevr. D. van Wordragen (secr., e-rnaii: theavanwordragen@gmaii.com), mevr. H.A. van Doider-de Wit, drs J.W.E. Klein en L. Ouweneei Foto omslag: Medaillon met de tekst 'Goudae conceptus, Roterodami natus': in Gouda verwekt, in Rotterdam geboren (foto: Museum Gouda) Abonnementsprijzen: donateurs van de Stichting "Vrienden van Archief en Librije" ontvangen "De Schatkamer" vanwege hun donateurschap (min. €17,50). De abon nementsprijs voor niet-donateurs bedraagt €17,50 inclusief portokosten per jaar gang. IBAN stichting: NL57 ABNA 0507 1531 70 LIBRIJE STICHTING VRIENDEN VAN ARCHIEF - EN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2017 | | pagina 2