Voorwoord Erasmiana 37 Het tweede betreft het naleven van Erasmus' ideeëngoed door de zogenaamde Goudse Erasmianahandschriften en andere, hieraan gerelateerde handschriften, die in de Librijecollectie bewaard worden. De belangrijkste kopiïst van die handschriften was tot nu toe onbekend. Aangezien een gedeelte van één van die handschriften door een andere kopiïst samengesteld is (iemand die aanwijsbaar in klooster Stein leefde), was de veronderstelling gerechtvaardigd dat de andere stukken ook daar vervaardigd waren door een later levende monnik van het klooster. Maar dat blijkt niet het geval. Waar dan wel, wie ze geschreven heeft en hoe die handschriften toch (weer) in klooster Stein terecht gekomen zijn, leest u in de bijdrage van Jan Willem Klein. De uitkomsten van dit onderzoek hebben gevolgen op de kijk op de Erasmusreceptie in Gouda aan het eind van de zestiende eeuw. Omdat vooral het stuk van Goudriaan al veel aandacht gekregen heeft en soms ver keerd is geïnterpreteerd, voegen wij een discussiestuk van Wil Arts, voorzitter van het Erasmus Genootschap Gouda, toe. Hij gaat in op eventuele ongerijmdheden of overeenkomsten met de huidige stand van zaken. Borstbeeld van Erasmus in de Willem Vroesentuin Het eerste aspect betreft nieuw licht op de vroege jeugd van Erasmus door nieuw ontdekte feiten omtrent de verblijfplaats van Erasmus' vader. De auteur van deze bijdrage is prof.dr. Koen Goudriaan. Deze legt de tekst van de beroemde "Nota" over onder andere de geboorteplaats van Erasmus, die opgenomen is in een hand schriftje dat afkomstig is uit klooster Stein, naast een in dit verband nog niet beke ken bron in het Utrechtse Archief. Deze nieuwe bron (de rekeningen van de socius van de proost-aartsdiaken van Oudmunster over de periode 1461/2-1507/8) geeft onder andere de namen en de standplaatsen van de in dienst zijnde geestelijken in het aartsdiakonaat Oudmunster (waar ook Gouda onder viel). Het gebeurt niet vaak dat er "groot" nieuws rond Erasmus te mel den valt. De redactie van de Schatkamer prijst zich daarom ge lukkig dat zij het podi um mag zijn waar wat kleiner groot nieuws over Erasmus gepubli ceerd wordt. Het be treft twee aspecten van de Erasmoiogie. V’4 8®

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2017 | | pagina 3