64 Tijdelijk wordt een houten school (noodschool) op het complex Van Bergen IJzen- doornpark neergezet ter overbrugging. Uiteindelijk zal, wanneer alles gereed is, een opstelling van de gebouwen in een rechthoek om een binnenterrein ontstaan, waarbij het mogelijk is dat de I.o.m.-school een afzonderlijke toegang vanaf de Win terdijk krijgt. De voor deze wijk geplande kleuterschool Roodkapje kan dan een plaats krijgen langs de Winterdijk op een vrijliggend terrein. De toegang van de nieuwe school aan de Winterdijk is mede ingegeven door de brief (30 januari 1970) van het hoofd van de Frans Lafeberschool, de heer Heykoop, waarin hij vanwege dreigende agressiviteit van I.o.m.-leerlingen bezwaren aantekent tegen de bouw van de l.o.m.-school naast het b.l.o.-complex. Afdeling onderwijs en volksontwikke ling meent deze bezwaren te ondervangen door de in- en uitgang van de l.o.m.- school te plaatsen aan de Winterdijk. In verband met stijging van leerlingenaantal verzoekt het schoolbestuur de ge meenteraad op 27 februari 1970 om drie lokalen, een lokaal voor motorische thera pie en ruimte voor psychologen, personeel en schoolarts. Deze uitbreiding moet ge zien worden op het reeds behandelde verzoek van vier leslokalen. De raad willigt dit verzoek op 6 april in en op 13 april delen B&W het bestuur mee, dat de aanvraag om advies gestuurd kan worden naar de inspectie van het b.l.o. Hun advies met be stek, tekeningen en uitgewerkte ramingskosten kunnen bij het college van B&W in gediend worden. Als dan de vereiste financieringsmiddelen verkregen zijn, kan tot het beschikbaar stellen van de nodige gelden overgegaan worden. Door een of ander misverstand ontvangt het schoolbestuur nogmaals het raadsbe sluit van 6 april van B&W. De aanvraag kan nu naar de inspectie. Tevens wordt op gemerkt dat de gemeente op voorhand nog niet beschikt over de nodige financie ringsmiddelen, zodat nog niet overgegaan kan worden tot het beschikbaar stellen van de nodige gelden. Een flinke tegenslag dus voor het bestuur! Maar via een le ning van burgers is het misschien mogelijk uit deze impasse te geraken, om zo de bouw niet al te zeer te vertragen. Besprekingen worden hieromtrent gevoerd en op 7 december 1970 wordt de laatste bespreking afgerond. De volgende dag echter wordt al via de pers vernomen dat het ministerie van economische zaken geen goedkeuring zal geven aan genoemde lening. Via een brief, 18 december 1970, aan de gemeenteraad maakt het schoolbestuur duidelijk dat het zeer teleurgesteld is over de gang van zaken en dat het met name door een misverstand van de gemeente zeer gedupeerd is. En nu vraagt het be stuur dringend al het mogelijke te doen om via de gemeente zelf spoedig gelden beschikbaar te stellen voor de bouw van De Rank, die anders gestagneerd zal wor den. De naam van de nieuwe school is ontleend aan een bijbeltekst uit het Johannes- evangelie, hoofdstuk 15 vers 15, waarin het gaat over de wijnstok en de ranken. B&W vragen afdeling onderwijs en volksontwikkeling om advies wat nu te doen. Meegedeeld wordt alle mogelijk medewerking inzake het plan voor de bouw van De Rank toe te zeggen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2017 | | pagina 30