65 Op 24 april 1974 wordt de eerste steenlegging verricht door de oud-voorzitter van de school, de heer A. Meter. Voor de officiële opening van de school op 29 novem ber 1974 wordt burgemeester Chr. Van Hofwegen aangezocht, die helaas verstek moet laten gaan. In zijn plaats komt de wethouder van onderwijs, de heer AJ.M. Houdijk. Op 18 juni 1974 vraagt het bestuur voor De Rank een krediet van ƒ120.000 om hiermee betalingen te kunnen doen voor inrichting gymzaal, speel plaatsversiering, een kunstwerk, gordijnen, zonwering en aankleding van de school tuin. B&W gaan hiermee akkoord (3 juli 1974). Een jaar later gaan B&W ook ak koord met een krediet van ƒ55.000 voor nieuwbouw aan De Rank (brief bestuur van 2 mei 1975; reactie B&W op 7 juli 1975). Op 25 maart 1972 laat het schoolbestuur B&W weten dat zij goedkeuring van de inspectie b.l.o. ten behoeve van De Rank hebben gekregen. Gevraagd wordt de be nodigde gelden beschikbaar te stellen. In een brief van 4 september 1972 laten B&W het bestuur weten dat de totale stichtingskosten exclusief eerste inrichtings kosten geraamd zijn op ƒ3.580.000. Met het beschikbaar stellen van de gelden zal worden gewacht tot het tijdstip dat B&W zelf goedkeuring hebben ontvangen. In een minuut van 24 november 1972 richten B&W zich tot het ministerie van bin nenlandse zaken voor een aanvraag van financieringsmiddelen voor de bouw van De Rank, bestaande uit negen lokalen. Op 3 april 1973 is het dan zo ver! B&W laten weten dat de goedkeuring van binnenlandse zaken is ontvangen. Met de werkzaamheden kan worden begonnen. Eind 1976 vertrekt het hoofd van De Rank naar een speciale school in Middelharnis. Hij wordt opgevolgd door de heer GJ. Kamphuis, die sinds de oprichting van De Rank in 1969 als waarnemend hoofd functioneerde. Onder zijn leiding wordt de af deling in ontwikkeling bedreigde kleuters (i.o.b.k.) in De Rank opgericht, die in au gustus 1977 van start gaat. En op 26 november 1981 krijgt de i.o.b.k.-afdeling een eigen ruimte, weliswaar verbonden aan De Rank. Tot slot wordt in 1985 vanuit De Rank een voortgezette afdeling, "De Brug", opgericht. Ook De Rank slaat haar vleu gels uit! (Zie de foto op de volgende pagina.) Dat het raadsbesluit van 6 april 1970 te laat zou zijn toegezonden is onjuist en dat men hierdoor te laat zou zijn een lening van burgers aan te gaan, klopt ook niet. Het raadsbesluit van 6 april is op 13-15 april toegezonden. Door een, al mondeling aan de secretaris uitgelegd, misverstand is het besluit nog een keer op 8-10 juli 1970 verzonden. En in een minuut van dezelfde strekking rapporteren B&W op 19 januari 1971 de raad hierover. Ook de raad vindt het standpunt van het schoolbe stuur met betrekking tot het raadsbesluit onjuist. Verder is de raad bereid alle me dewerking te verlenen om tot realisering van de plannen te komen (brief B&W, 17- 02-1971).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2017 | | pagina 31