Koen Goudriaan 38 In het leven kan niemand zonder goede voornemens. Persoonlijk had ik het vaste voornemen om nooit, maar dan ook echt nooit, iets te zeggen of te schrijven over de herkomst en de jeugd van Erasmus, dat heikele punt tussen Gouda en Rotter dam. Maar goede voornemens worden soms door het leven ingehaald. Zo kreeg ik de afgelopen zomer, min of meer per ongeluk, nieuwe gegevens over Erasmus' jon ge jaren onder ogen die me belangwekkend leken. Ik had niet naar deze feiten ge zocht, maar nu ze waren opgedoken moest ik er wel iets mee. En zo grijp ik deze lezing aan om ze bekend te maken. Ik start mijn voordracht bij een gegeven dat in de Librije te vinden is. De vondst zelf is niet hier gedaan, maar in Het Utrechts Archief. En de eigenlijke vinder ben ik niet, maar mijn collega dr. Bram van den Hoven van Genderen van de Universiteit Utrecht. Straks meer daarover. Het draait allemaal om het feit dat Erasmus' vader priester was. Dat is niet omstre den, en ook Erasmus zelf erkent het. Maar in handschrift 924 van de Librije vinden we een notitie die dit gegeven nog verder toespitst. Dit handschrift is een van de belangrijkste Erasmiana van de Librije, en Jan Willem Klein heeft het herhaaldelijk besproken. Het dateert uit de jaren 1580 of 1590 en is van de hand van een van de laatste ingezetenen van Stein, Erasmus' klooster. In een artikel dat nog moet ver schijnen onthult Jan Willem de identiteit van die kloosterling, en met zijn toestem ming noem ik dan ook hier zijn naam: Willibrord Gielisz.2 In de notitie waarop ik doel wordt Erasmus bestempeld als zoon van een pastoor van Gouda, respectievelijk als zoon van een plattelandspastoor. De notitie is onder meer door Jan Willem Klein besproken in het Erasmusnummer van Tidinge van die Goude (2006). Daarin wordt zij ook gepubliceerd, met een vertaling van Rijcklof Hofman erbij. In de notitie is verwarring troef. Willibrord Gielisz citeert de biografie van Erasmus die in 1581 in Mainz was gepubliceerd door Cornelis Loos in IHustrium Germaniae Scriptorum Catalogus. Loos was geboren in 1546 als zoon van een Goudse schepen. Als rechtzinnige katholiek had hij na 1572 moeten vluchten en zo was hij in Mainz terechtgekomen. In overeenstemming met de ook toen al gangbare mening vertelt Loos eerst dat Erasmus in Rotterdam is geboren. Maar dan haalt hij een afwijkende visie aan, waarvoor hij zich beroept op 'voorvaderlijke overlevering in die streken': parente vicinae civitatis Goudanae parocho natus est. Erasmus en Gouda: een vluchtige relatie1 1 Dit is de tekst van een lezing, gehouden in Gouda op 29 september 2017, ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van de Stichting Vrienden van Archief en Librije. 2 Een belangrijk uittreksel van het artikel van Klein is in dit nummer van de Schatkamer opge nomen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2017 | | pagina 4