Zaalvoelbal-tournooi Excelsior K2“ Dompo in veilinghal mjNDELTA HOLLAND WALBEK en WIL(O I öroncüiieiieio Jaarvergadering tennisvereniging o pet Zwemcl. De Gouwe v.v. Waddinxveen FRA-VA-KO’s WARENHUIZEN WTO h Hoestdrank in tabl«Lvorm.85ci Clubkampioenschap Weekblad voor Waddinxveen - 7 januqri 1965 pJCUl.v<"> v I (wordt vervolgd) Dat is alles, wat wy weten." hij door Gitta Haandriks Hoofdstuk 17 - nr. 22 (wordt vervolgd) Gouda, Moerkapelle en Moordrecht. Rest ons nog te vermelden.dat de veilinghal de mogelijkheid biedt voor een groot aantal toeschouwers. De jeugd-teams van ’De Gouwe’ namen deel aan het kringtournooi van de kring Gouwe-Rijnstreek. De jongens deden het goed. Eerst klop te het tweede team W.Z.C. met 4-0 en daarna H.Z.V. met -1. In de win- naarsronde verloren ze eervol met 3-1 vanG.Z.C. uit Gouda. De laatste wedstrijd wonnen ze weer met 3-0 Vrijdag 8 januari a.s. zal de jaar lijkse feestavond van de voetbal vereniging „Waddinxveen” worden gehouden in het R.K. Verenigings gebouw aan de Burg. Trooststraat. Aanvang 8.00 uur. Hy scnudde zijn hoofd, „ue gegevens zijn nog zo vaag, ik weet aneen ae naam van net aorp, waar hy woont, maar aaar woont ny onaer een andere naam. en ae Als u toch in onze zaak bent vraagt dan tevens naar onze SPECIALE AANBIEDING 2—0 2—0 1—1 2—0 1—1 2—0 1—1 1—1 1—1 0—2 1—1 2—0 Eikenlaan leplaan Telefoon 2401 b.g.g. 2184 Rijndelta Holland, dat is de titel van een dezer dagen verschenen kleurenfolder uitgegeven door de VV V-combinatie .Ryndelta-Holland’ omvattend de plaatselyke vereni gingen voor Vreemdelingenverkeer de nooi in het Sportweekkader zal ge houden worden op zaterdag 20 fe bruari in het Geref. Verenigingsge bouw aan de Stationsstraat. Er zul len op deze dag drie partijen wor den gespeeld, n.l. de eerste ronde van 10 tot 12 uur, de tweede ronde van 1 tot 3 uur en de laatste ronde van 4 tot 6 uur. Wij hopen weer op een grote deelname. Wij hopen weer op een groot aantal deelnemers. Het inschrijfgeld bedraagt 2,.Inschrijvingen kun nen worden gericht aan: W. v. Gort (schaken), Jan Willem Frisoweg 29 en C. H. Kramp (dammen), Hene- gouwerweg 50. Hoofdstuk 19. Fred doorleefde vreselijke dagen. Na de moeilijke ontijdige bevalling was Gerda uiterst zwak. Doch de goede verzorging en verpleging deden wonderen. Weliswaar ging het herstel heel langzaam, want Ger da was, nadat ze haar voorzichtig medegedeeld had den, dat ze geen levend kind in haar armen zou krij gen, volkomen apatisch. Nergens toonde ze meer inte resse voor. Zelfs niet voor Fred, als hij op bezoek kwam. Als hij haar wilde kussen, draaide ze haar hoofd om en als hij haar hand vasthield, schudde ze haar hoofd. En eens, op een avond zei ze: „Waarom heeft men mij niet laten sterven met mijn kind? Dat was voor iedereen toch beter geweest? Wat moet dat nu met ons? En met Joop? Dit is toch bigamie?” De man probeerde haar te troosten. „Het zal alle maal wel in orde komen, Ger. Zorg er nu eerst maar nog. Wiesenhahn heeft opgebeld Hij woont ergens in Beieren, en iken wij Fred kon zijn vrouw nog net opvangen. Een kwar tier later werd ze in allerijl naar een ziekenhuis in Apeldoorn gebracht. Daar werd nog dezelfde avond hun dood kind geboren. Een zoon. Een stamhouder, waarnaar Gerda zo verlangd had. Maar het zou die funktie nooit kunnen vervullen. I (bcmedam) gen). Op het tweede veld zullen de volgende verenigingen uitkomen. Poule A: H.V.O. (Viaardingen), Pe likaan (Zwyndrecht), R.B.M. (Rot ter aam) en Woudrichem. - Poule B: Be Eau (Waddinxveen), Jodan Boys (Gouda), bleeuwyk en Zuiderpark (Rotterdam) en Zwaluwen (Vlaar- dmgen). De vier poule-winnaars gaan ge- zamenfyK stryden om de eerste vier prijzen en de nummers twee van de vier groepen, waarin een halve com petitie wordt gespeeld, om de vijfde tot en met de achtste plaats. Als scheidsrechters verlenen me dewerking de heren: F. van Ast, J. H. van Hoven, H. Huizing, J. Olie, B. Sabel en P. Schilperoord. Vrijdagavond 8 januari worden tijdens de Be Fair-clubavond in het clubgebouw de laatste mededelingen gedaan betreffende het zaalvoetbal- tournooi. Evenals vorig jaar met het zaal- voetbaltournooi moeten leden en donateurs met het oog op de kosten van dit tournooi, entree betalen. Via de zender Hilversum II wor den vanavond tussen 17.55 en 18.10 uur nadere mededelingen over het zaalvoetbaltournooi gegeven. Ook op de zaterdagen 16 en 23 januari is er weer zaalvoetbal. Voor 23 januari gaven zich reeds op: Waddinxveen, W.S.E., G.S.V. uit oe loider geelt toeristische economische imormaties over 'grotere sieaen Dorarecnt, Gouaa en uonncnem, alsmeae over interes sante Kleinere plaatsen Albiasser- aam, neeraani, i\ieuw KeKKerlana, onearecnt, ueeuwyK, oude water, öcnoonnoven en jtsodegraven. mijKens een op de achterzyde van ae loiaer aigearuKte Kaart Behoort ook Waaamxveen nog tot ae Ryn- aeita-noiiana. uiteraara zijn er over onze gemeente weinig toeristische aitraKues te vermeiaen. Alleen on aer ae rubneK „zwembaaen' worat nei, opemucntoaa van Waaamxveen genoemd. Hoewel we begrypen, dat de in- houa van een dergeiyKe folder aan DeperKmgen onaernevig is, zou een Kieme vermeiamg met nebben mis staan, dat Waaamxveen een typisch voorpeeia vormt van hoe een Klein, aeeis agrarische, aeeis industriële gemeente in Korte tyd Kan uitgroei en tot een aantreKKelyKe woon plaats voor forensen, Dit temeer, ornaat ae loiacr met zuiver toens- tiscn is, maar ook enKele andere as pecten naar voren brengt. niettemin waardering voor deze praKtische en goed uitgevoerde ïol- aer, aie in een oplage van 160.UÜÜ exemplaren en in verschillende ta len worat verspreia in binnen- en buitenland. un net zuidoosten) Ke deel van jprovmcie zmid-Holland. Ja, bij nader inzien had Wiesenhahn geen schuld. Had ny in zyn ijver maar niet zo'n haast gemaakt en zyn wetenschap geschreven. De brieven maakte Fred aityd open en dan had hy dit fatale nieuws in ieder geval voor Gerda tot na de bevalling voor zich kun nen houden. Nu wist ze alles, en wat nu? Wat moes ten ze nu doen? Hy had Gerda wel getroost en ge zegd, dat alles in orde zou komen, maar hoe moest dit in orde komen? Zou hij plaats moeten maken voor Joop Overdinkel? Dat kon men toch niet van hem verlangen? Dus Joop Overdinkel was niet dood. Eigenaardig, dat Gerda jarenlang rotsvast geloofde, dat Joop nog in leven moest zijn. En zelfs nadat de officiële Rus sische verklaring van overlijden in haar handen lag en ze kennis genomen had van de verklaring van Kurt Söhnen, demonstreerde ze nog eens haar twijfe over de echtheid van deze bewijzen, door te zeggen. „Ik geloof er niets van.” Zelfs toen was ze nog van mening, dat het niet mogelijk was. Dat alles op ee tragische vergissing berustte. Hij trok haar naar zich toe. Ze gaf een gilletje, maar lag meteen weer in zijn armen. „Ik bedoel na tuurlijk op mijn kantoor. Tijdens het werk.” „Ja? En als er klanten binnenkomen om half ne gen, moet ik zeker zeggen: Meneer, u moet tot negen uur wachten, want het is nu vrijtijd, niet?” „Zoiets ja.” „O ja? Hebben we zo een naam: het gekke make laarskantoor, of: de vrijende makelaars.” „Nou, dat is weer eens wat anders.” „Had je gedacht, compagnon. Ik koop maandag meteen prikkeldraad en dat ga ik om me heen span nen.” „Koop ik een draadtang.” „Laat ik het onder stroom zetten.” „Draai ik de stoppen er uit.” Ze probeerde zich los te werken, maar hij hield haar stevig vast. „We moeten maandag weer werken! Er moet geld in het laadje komen!” „Komt er even goed wel. Ik maak straks een bord je: „Gesloten wegens wittebroodsweken.” „Fred, lastige man, laat me eens een keer los. Niks bordjes en geen gevrij in werktijd. Je komt heus niets tekort in de overige uren.” „Hou’ je van me, Ger?” „Als ik op overtuigende wijze ja zeg, laat je me dan eindelijk los?” „Ik weet het, liefste van me, ik ben dol op je.” Met een zette hij haar weer overeind. Ze stond enige ogen blikken voor hem, en keek naar hem met blijde ogen. Het volgende moment sprong ze weer op zijn knieën en sloeg haar armen om zijn hals, overlaadde zijn gezicht met kussen. „Mijn schat, mijn heerlijke schat, wat houd ik ontzettend veel van je. Het prikkeldraad was niet nodig, want als orden telijke mensen zetelden ze weer ieder op hun eigen plaats in het kantoor, verrichtten hun werkzaamhe den en bespraken nieuwe zaken, gingen om beurten klanten bezoeken en stonden bezoekers te woord. Hoewel ze er nu een taak als huisvrouw bij gekregen had, domicileerde ze toch de meeste werkuren bij hem en al gebeurde het wel eens, dat hij haar in het voorbijgaan liefkoosde, of plotseling in haar hals zoende, of kietelde, voor de rest waren ze behalve echtgenoten ook compagnons en in een zaak moet tenslotte geld verdiend worden. Maar de avonden, als de gordijnen hermetisch ge sloten waren en er slechts een enkele schemerlamp brandde, dan zaten ze soms uren dicht tegen elkaar en kregen nooit genoeg van het liefkozen en kussen. En twintigmaal op zo’n avond verklaarden ze om strijd, dat ze nu volkomen gelukkig waren. De feestdagen kwamen en samen met Fred’s moe der werden ze gevierd, terwijl ze de Oudejaarsavond in het kleine huisje aan de straatweg naar de Woeste Hoeve doorbrachten, tot groot genoegen van de oude vrouw, die blij was met de keuze van haar zoon. Januari bracht sneeuw en vorst, zodat ze niet ver kwamen en alleen de deur uitgingen, als het nood zakelijk was voor het werk of om boodschappen te doen. Een enkele keer maakten ze ’s zondagsmiddags wel eens een wandelingetje door de sneeuw, gingen thee drinken bij moeder en wandelden dan in de vallende avondschemering terug naar hun huis, want daar waren ze iedere dag weer opnieuw gelukkig en koesterden en verwarmden ze elkaar met him we derzijdse liefde. Begin februari zei Gerda ’s morgens, nadat ze ont beten hadden: „Straks, na het afwassen, moet ik een paar boodschappen doen. Je redt het zeker wel van morgen?” Ze duwde hem van zich af en streek over het haar. „Zo goed als men maar kan wensen onder zulke om standigheden. Gewoon doorgaan met ademhalen, zei die grapjas. Met andere woorden. Doe je dagelijks werk als altijd.” „Nou, maar je doet het kalmer aan, hoor je? Ik wil niet, dat je je gaat vermoeien. En als er wat te tillen valt, zal ik het wel doen. En boodschappen ook. En Ze legde haar vinger op zijn mond. „Draaf niet zo door, dwaze man. Je hebt gehoord, wat de dokter tegen me zei: Gewoon met je werk doorgaan. En ik voel me uitstekend.” Ze trok zijn hoofd naar zich toe en drukte een hartstochtelijke kus op zijn lippen. „O, ik hoop vurig, dat het een zoon zal zijn, een stam houder, Fred. In de maanden, die nu volgden, was Fred een en al zorgzaamheid. Hij besliste, dat ze nu ’s middags een uurtje moest gaan rusten, zorgde er voor, dat ze tijdig naar bed ging en was nu ’s morgens het eerste beneden, waarna hij thee zette en brood klaar maakte om haar het ontbijt op bed te brengen. Ze liet al dit verwennen zich welgevallen, trok vele malen zijn hoofd naar zich toe en verklaarde telkens weer, dat hij een volmaakte echtgenoot voor haar was. En wat ze nooit gedaan had, ze liep nu soms zingende door het huis, ze maakten ’s avonds korte wandelingen in de omgeving, waarna hij haar thuis Daarna had Wiesenhahn verteld, wat hy te weten was geKOmen. Hurt bonnen, aie ooK een rof had in net onaerzoeK, aai Ane naiK in Duitsiana nad ver- ncnt, woonde in rreising. Tydens een vaKantietocnt naaaen ze in een dorpje, met ver van de rsjechosio- waaKse grens een man gezien, waarvan Hurt dacht, nat ny veel op joop leeK. in a de vaKanne was hy op zyn motor in zyn eentje naar het dorp, Grafenau ge neten, gereuen, en nao nem daar ontmoet en gespro- Ken. Het was Joop UverdinKei geweest, die daar on der een andere naam leefde, hij was echter zo ver standig geweest met te spreKen over hetgeen ny wist van Gerda en naar speurtochten. Maar had wel Wie- senhann geschreven, w.at ny te weten was geKomen. En Wiesenhahn, gedachtig aan zyn belofte, die hij Gerda eens had gedaan, nad net nieuws meteen door geheld naar Doenen, met wetende, dat Gerda inmid dels met haar zaaKgeiastigde, de collega-makelaar Winter was getrouwd, en nog minder vermoedende, dat de mevrouw Winter, die zich aan de telefoon ge meld had, Gerda zou zyn. Hoe kon hy weten, wie mevrouw Winter was? weer vertroetelde en verzorgde. Een enkele maal, als het haar te gek werd, protesteerde ze en besliste, dat ze tenslotte zelf ook haar werkzaamheden wilde houden. Niets verstoorde de liefde in deze woning tot die gloeiend hete dag in begin augustus kwam. Fred moest noodzakelijKerwijs voor een taxatie naar Die ren en hij keek bezorgd naar zijn vrouw, die nu moeilijk liep. Hij had al spijt van zijn toezegging en zei aarze lend: „Zal het niet beter zijn, dat ik thuis blijf? Ik kan natuurlijk altijd afbellen.” Ze schoot in een lach. „Schiet op, jij. Ik wil ook wel eens alleen zijn met m’n kind. Altijd maar weer een man om me heen, begint me wel eens te ver velen.” Zijn gezicht betrok. „Daar meen je niets van.” Ze trok hem naar zich toen en kustte hem hartelijk. „Natuurlijk niet, domme schat. Maar je werk moet doorgaan en maak jij je om mij maar niet bezorgd. In geval van nood heb ik de telefoon en de buren bij de hand. Er kan niets gebeuren.” Maar half gerustgesteld vertrok hij in zijn wagen naar Dieren, deed er zijn werk, maakte een voorlo pige schatting, die hij aan zijn opdrachtgever mee deelde en was aanwezig bij een zakenbespreking, die tamelijk belangrijk was. Met de toezegging, dat hij met een paardagen het officiële rapport zou verzen den, reed hij in de middag weer naar huis. Binnenkomende viel hij bijna van schrik, toen hij het lijkbleke gezicht van zijn vrouw zag. Hij snelde op haar toe en vroeg hevig ontdaan: „Wat is er? Voel je je niet goed?” „Joop. bracht ze er met moeite uit. „Hij leeft Voor het clubkampioenschap dam men werden de volgende wedstrij den gespeeld: F. M.P.Jacobi-D. Zwanenburg, afgb. W. v.d. Heijden - F. van Eijk, A. Blonk - J. de Heer, T. Driessen - H. Boele, H. Troost J. Slappendel, A. Zwanenburg - T. Driessen, D. Zwanenburg - B. van Eijk, J. Slappendel - T. Driessen, C. Stolker - A. Zwanenburg, J. de Heer - F. van Eijk, C. H. Kramp - H. Boele, T. Driessen - F. van Eijk, D. Zwanenburg - J. Slappendel, Het bekende dam- en schaaktour- De wedstrijden vangen aan om één uur. Op veld éen wordt het tournooi afgewerkt dat zaterdag in Maasland werd afgefast. Hieraan nemen tien verenigingen deel. Poule A: Deroda (Rotterdam), De Lier en H.B.S.S. (beide Schiedam), Maasaam en Zwervers (beide IJs- seimonae). Poule B: Excelsior (Maassluis), M.V.V. (Maasland), Oranje-Wit (Dordrecht), P.P.S.C. en Scolto (Zevenber- Enige dagen had Walder met hoge koortsen in de herberg te bed gelegen. Maar door de goede zorgen van zijn vriend W'ulco en de herbergier en zyn vrouw Kwam er al spoedig beterschap. Het zou niet lang meer duren of zy konden weer op stap gaan. Onwetena van het gevaar, dat hen be- areigde, teerden de jongens rustig in het vriéndelijke dorp. NauweiyKs Kwamen ae eerste stralen van ae zon boven de horizon, of een Klem deurtje in de muur van de burcht van nader Eertillon werd geopend en de struiken, dat dit uitvaispoortje verborgen, weKen vaneen. Een tenger fi guurtje, geKieed in een blauwe mantel met Kap, keeK voor zichtig om zich heen en troK een paard achter zich aan naar buiten, net was Wina, de aochter van ridder Pertillon, die echter er op uit troK om prins W alder te waarschuwen voor net naderende gevaar, in een tas van schapenleer droeg zy een brief. z.y sprong op het paard en in razende galop ging het door bossen en velden naar de heirweg, die voerde naar de grens van Bardije. voor, dat je weer beter wordt. Daarna zullen we sa men wel een oplossing vinden.” De jaarvergadering van de Ten nisvereniging ’Waddinxveen’ wordt gehouden op dinsdag 19 januari as. in het Geref. Verenigingsgebouw aan de Stationsstraat. Op de agenda staat o.a. de bestuursverkiezing. Van de zittende leden zijn herkies baar de heren E. Ch. Brants (voor zitter), W. van Zetten (vice-voor- zitter), W. Oosterom (penningmees ter) en mevrouw M. Jenné (lid). Niet herkiesbaar is de secretaris, de heer D. de Wilde. In zijn plaats wordt door het bestuur voorgedra gen de heer C. van Damme. Voorts zullen bestuursvoorstellen ter tafel komen in verband met de mogelijke aanleg in de loop van 1965 van een vierde tennisbaan naast het bestaande complex van drie banen in het Warnaarplant- soen. „Natuurlijk, liefste. Je bent nog altijd vrij om te doen en te laten wat je.wilt. Daarin is niets veran derd.” Ze streek hem over het hoofd. „Dat weet ik, schat. Voor de kofie ben ik wel weer terug.” Om kwart over tien betrad ze weer de woning, trok haar mantel uit en zette melk op. Toen ze koffie in geschonken had, stak ze haar hoofd om de deur en vroeg: „Kun je in de keuken komen koffiedrinken, Fred Hij keek verwonderd op. Gewoonlijk dronken ze die in het kantoor. „O ja, waarom niet?” vroeg hij opstaande. „De kwestie is.ik heb je wat te vertellen.” Hij liep naar de keuken, waar Gerda al zat en keek haar vragend aan. „Wat is er dan?” „Ga zitten, en drink eerst je koffie. Daarna zeg ik het wel.” „Toch geen narigheid?” De vrouw glimlachte. „Hebben wij ooit narigheid?” Hij schudde zijn hoofd. „Nee, we hebben genoeg aan onze liefde, dat is waar. Maar ik ben toch nieuws gierig.” „Heb je geen idee, mijn schat?” Hij dacht een poosje na, keek haar nog eens aan en schudde zijn hoofd. Terwijl een zacht rood haar wangen kleurde, zei ze zacht: „Ik ben vanmorgen bij de dokter geweest. Als alles goed gaat, mijn schat, dan ben je eind augustus of begin september vader.” „Gerda!” Het klonk als een juichkreet en het vol gende ogenblik lag ze in zijn armen. „Mijn heerlijke liefstewat een verrassingEn was alles goed? Wat zei hij? Voel je je wel goed?” Voor het geval zaterdag a.s. andermaal het voetbalprogramma zal moe ten worden afgelast, vanwege de slechte weersomstandigheden, dan zal de gloednieuwe veilinghal die de Coöperatieve Veiling Gouda en omstreken aan de Breedeweg in Waddinxveen heeft laten bouwen, de verzamelplaats voor vele voetballers zijn. Deze prachtige, ruime hal biedt royaal de moge lijkheid tot het uitzetten van twee speelvelden. Dit voetbalfestijn wordt georganiseerd door het dagblad De Rotterdammer in samenwerking met de voetbalvereniging Be Fair. Bas een weeK na aie rampzalige aag vond Fred de moea om een terefomscn gespreK mei Duitsland aan te vragen. Hei auuiae twee uur, voor hy verbinOing naa met Wieseimann. op ontere toon vertelde ny, wat net resultaat was geweest van zyn voorbarige I teiefomscne booascnap. Wiesenhahn was gescnroKnen I en zei, niet verwacht te neooen, aat Gerda aan ae telefoon zou Komen. Hy wist immers evenmin van I net tweeue nuwenjK af? Juist om Geraa naa ny ge- I oeia naar nem. Meneer Winter moest dat toch be- I grypen? 23. DIEP IN GEDACHTEN reed de oude ridder Pertillon naar zijn slot. Hij wilde prins Walder graag helpen, maar hoe? Zelf was hij invalide, met een kreupel been kun je niet veel beginnen. Hij kon alleen in een karos rijden en een snelle ruiter zijn. Wanneer hij een ander deze opdracht degene die de jongens op tijd wilde waarschuwen, moest liet uitvoeren, bestond voor hem de kans van verraad, want niemand kon men tegenwoordig vertrouwen. Neen, ridder Pertillon had grote zorgen. Thuisgekomen zakte hij moedeloos in een stoel. De deur ging open en de dochter van de ridder, Wina, een meisje met mooie, lange blonde pijpekrullen kwam binnen. Toen ze haar vader zo verdrietig in een stoel zag zitten, kwam ze bij hem staan en informeerde wat er was. Ridder Pertillon, die na de dood van zijn vrouw zijn enige dochter boven al les liefhad, vertrouwde haar zijn plannen toe. Het meisje dacht even na en riep: „Ik weet het vader. Als u zelf niet kunt gaan, zal ik het doen!” De ridder pro testeerde. Maar lachend fluisterde het meisje hem een plan in het oor en toen knikte Pertillon. ONTBIJTBORDJES gekleurde randj^ ,2 stuks voor fl. Eén keer vroeg ze op die avond: „Heb je al bericht van joop? Heb je hem ai geschreven?” van De Linge, zodat De Gouwe een eervolle derde pla ts behaalde. De dames verloren de wedstrijd om de eerste en tweede plaats met 6-2 van G.Z.C., zodat De Gouwe tweede werd van de twee deelne mende ploegen. PROGRAMMA: zaterdag 9 januari: 6.50 uur L.Z.C. 2 - Gouwe 1 (heren) maandag 11 januari: Jeugdavond in het clubgebouw van de speeltuinvereniging „De Padde stoel”, aanvang 7.15 uur, tevens uitreiking prijzen van de clubkam- pioenschappen 1964. dinsdag 12 januari: 8 uur Gouwe 1 - Zwemlust 1 (dames) 9.05 uur Gouwe 3 - A.Z.C. 2 (heren) 9.25 uur Gouwe 5 - Boskoop 2, heren zaterdag 16 januari: 20.00 uur: Neptunus 1 Gouwe 1.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 2