een kabouters Naar verwachting zullen zeker 500 woningen gereedkomen Voor de plaatselijke woningbouw wordt 1965 een recordjaar Kortere arbeid RENTEBIJSCHRIJVING op de spaarboekjes Onafhankelijk nieuwsblad voor Waddinxveen en omstreken F erbreding W ilhelminakade akkoord bij provincie in de tuinbouw RAAD VANAVOND BIJEEN Voetgangers nemen risico op donkere Kanaaldijk Ruilverkaveling niet aangepast Woning wetsector O rote bouwactiviteit in Vondel wijk Lening 2 mln. voor gemeente Kaas- WIND MÉÉ MET EEN BONDSSPAARBANK specialiteiten I Van Eeuwen NUTSSPAARBANKte WADDINXVEEN Kanaalstraat 9 Coöp, Raiffeisenbank „Waddinxveen” Aantal abonnees groeide met 27% Schieland herdenkt dijkgraaf Stolk Bedrijfspanden Van Stijn gaan verdwijnen van Boonstoppel en gw r J Onrustige Zenuwen? Mijnhard!'» ZenuwtabIe11en Sparen behoort onverbrekelijk bij een juiste besteding van Uw inkomen. Nü al rekening houden met toekom stige uitgaven! U beschikt dan over geld wanneer U het nodig hebt. Wie niet spaart krijgt tegenwind door onverwachte uitgaven. Wie spaart krijgt wind méé met Koopwoningen 399 woningzoekenden Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 14 JANUARI 1965 20e JAARGANG - Nr. 1018 V De zal plaats hebben van 18 januari t/m 29 januari a.s. Bovendien op vrijdagavond van 7 tot 9 uur. Kernhemse - Camembert Monchau - Rocquefort Emmenthaler - Brie Onze kantoren zullen daartoe geopend zijn: van maandag t/m vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 2 tot 4 uur. Gedurende boven genoemd tijdvak worden geen spaarbusjes geledigd. Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon 2238. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranje laan 9, telefoon 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdag 12 uur v.m. DELICATESSEN Zuidkade 3, telefoon 2105 Hollandse gemeenten of uit overige delen van ons land. Bijkantoor van de Stichting Nutsspaarbank te Gouda, opgericht 1857, de oudste en grootste spaarinstelling van Gouda en omstreken. Postgiro 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. (verschijnt elke donderdag) KABOUTERS zijn onze wekelijkse kleine adverten ties. Overzichtelijk gerubriceerd. Zoekt U personeel, heeft U een kachel of kinderwagen te koop, zoekt U woningruil of geeft U lessen KABOUTERS werken... KABOUTERS doen wonderen (ook voor U!) Met ingang van 1 februari a.s. zal de maximaal toegestane arbeids tijd voor werknemers in de tuin bouw worden teruggebracht van 2400 tot 2360 uur per jaar of van 53 tot 52J uur per week. Alleen in bijzondere gevallen mag maximaal nog 53 uur worden gewerkt. Tot op heden is dit 54 uur. Voor de Waddinxveense woningbouw wordt 1965 een recordjaar. De verwachting bestaat, dat ongeveer vijfhonderd woningen in de Vondelwijk gereed zullen komen. Aan de bouw van niet minder dan 550 woningen wordt op dit ogenblik gewerkt of zal op korte termijn worden begonnen. Ook dit aantal van in aanbouw zijnde woningen is hoger dan ooit te voren. Deze aanzienlijk verhoogde bouwactiviteit is voornamelijk te danken aan de toepassing in Waddinxveen van het zogenaamde rationeel bouwen, waarbij met eenzelfde mankracht een hogere produktie kan worden be reikt. Dit rationeel bouwen is in 1964 eigenlijk pas goed op gang gekomen. De aankoop van nieuwe woningen Zaterdag j.l. was de nieuwe veilinghal aan de Bredeweg in bezit genomen door tientallen voetballers. Dank zij de medewerking van het veilingbestuur kon het dagblad De Rotterdammer in sa menwerking met Be Fair hier een zaalvoetbaltournooi organiseren. De foto geeft het moment weer waarop de R.S.M.-keeper een ge- I vaarlijke bal van Woudrichem weet te stoppen, foto Sj. Noteboom Kantoren: Oranjelaan 42 - Willem de Zwjjgerlaan 57 2e Bloksweg, Piasweg, Noordeinde en Noordkade een gevaar voor zichzelf en anderen. Ook voor hen geldt, dat de automobilist hen bij nadering van een tegenligger meest al nauwelijks of zelfs in het geheel niet kan zien. Zelfs al rijden de auto’s met geringe snelheid, toch kunnen aanrijdingen nog ernstige gevolgen hebben. Waarschijnlijk moet er eerst een ernstig ongeluk gebeuren, voordat al deze nalatigen aan hun eigen veiligheid en misschien ook die van anderen gaan denken. Per 1 december van het vorige jaar bedroeg het aantal woningzoe kenden dat bij de gemeente stond ingeschreven 399. Op 1 januari van het vorige jaar was dit aantal nog 273, zodat er in 1964 126 aanvragen bijkwamen. Van de bijna vierhonderd inge schrevenen hebben er 150 betrek king op zogenaamde ruilaanvragen. Dit betreft dus mensen, die een an dere woning willen hebben. In de meeste gevallen een beter of groter huis. Verder zijn er 38 inwonende gezinnen, voornamelijk bij ouders, die een eigen huis willen hebben. De gemiddelde leeftijd van deze in wonende gezinnen ligt tussen de 24 en 30 jaar. Rond honderd aanvragers hebben trouwplannen. Hun gemiddelde leef tijd ligt tussen de 23 en 24 jaar. Het aantal mensen dat hun huis moet ontruimen en daarom een nieuwe woning vraagt, bedraagt 55. Het be treft hier 21 gevallen, waarin wo ningen ten behoeve van vroegere werkgevers of van huiseigenaren moeten worden ontruimd. In ver hand met de sanering van krotten zoeken 34 bewoners een nieuwe woning. In totaal zijn er tenslotte nog 56 aanvragen van personen, die econo misch aan Waddinxveen zijn gebon den en zich hier ook willen vesti gen, maar die geen eigen woning kunnen of willen kopen. Van deze aanvragers komen er vijftien uit Gouda, tien uit Boskoop, vier uit Den Haag, drie uit Reeuwijk, drie uit Alphen, twee uit Rotterdam en twee uit Hazerswoude. Zeventien aanvragen komen uit andere Zuid- door eigen inwoners van Waddinx veen is de laatste jaren toegeno men. In 1958 werden van de 107 gebouwde voor de verkoop bestem de woningen er zestien of wel 15% aan eigen inwoners verkocht. Dit percentage is in de loop der jaren gestegen tot een gemiddelde van 22,2 «/o. In de jaren 1961, 1962 en 1963 kochten plaatselijke industrie ën 177 woningen voor hun perso neel, terwijl negentig woningen met medewerking van de bedrijven in coöperatief verband door werkne mers konden worden gekocht. Abonnement: 1,40 per kwartaal bij voor uitbetaling. Advertentietarief: f 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekst advertenties op aanvraag. Nog dagelijks nemen voetgangers een groot risico door in het donker op de rijweg van de Kanaaldijk te lopen tussen de Sniepweg en de Kanaalstraat. Het gemotoriseerde verkeer kan bij avond en vooral wanneer het zicht door regen of mist wordt be lemmerd, de voetgangers nauwelijks waarnemen. Bij de nadering van een tegenligger is het ondanks ge dimde lichten van die tegenligger, voor een automobilist niet te zien of er voor hem voetgangers lopen. Onlangs heeft de Dienst voor Openbare Werken aan het eind van het tegelvoetpad langs de Kanaal dijk tussen Burgem. Trooststraat en Sniepweg een duidelijk bord ge plaatst, dat voetgangers richting Kerkweg verwijst naar het voetpad onder langs de Kanaaldijk door het Warnaarplantsoen. Een uitstekend voetpad, waar men veilig loopt en tevens wordt gevrijwaard voor de risico’s, dat door plassen rijdende auto’s de voetgangers een onge wenste douche geven. Het bord wordt genegeerd. Ook fietsers, die zonder voor- of achterlicht rijden, een euvel dat nog steeds veel voorkomt, vormen vooral op wegen als de Kanaaldijk, In het afgelopen jaar is het aantal abonnees op het Week blad voor Waddinxveen met ruim 27 toegenomen. Van 2750 abonnees steeg het aan tal lezers tot 3500. Enerzijds is deze aanzienlijke toename van abonnees toe te schrijven aan de snelle groei van Wad dinxveen, anderzijds is er ook een stijgende belangstelling voor het Weekblad in omlig gende gemeenten. In Waddinxveen zelf is na genoeg ieder gezin op deze krant geabonneerd. Tijdens een bijeenkomst op dins dagmiddag 19 januari in Rotterdam van de leden der Verenigde Verga dering van het Hoogheemraadschap Schieland zal de onlangs overleden dijkgraaf, de heer J. van Stolk wor den herdacht. Na deze herdenkingsbijeenkomst wordt een vergadering gehouden van de hoofdingelanden van Schie land. Er zal dan een aanbevelings lijst worden opgemaakt van drie personen voor de vacature van dijk graaf, ontstaan door het overlijden van de heer Van Stolk. Hedenavond komt de gemeente raad in spoedeisende vergadering bijeen om te beslissen over een voorstel van B. en W. tot het aan gaan van een geldlening ten bedra ge van twee miljoen gulden tegen een rente van 5 5/8 en een looptijd van tien jaar en zeven maanden. Na deze raadsvergadering zal burgemeester C. A. van der Hooft overgaan tot installatie van een tweetal commissies. Het betreft hier een commissie van voorbereiding voor het Reglement van Orde voor gemeenteraad en raadscommissies, alsmede een commissie voor ver- keers- en verlichtingsproblemen. De gebruikelijke maandelijkse raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 28 januari ’s avonds om acht uur. De verbreding van de Wilhelmina- kade tot aan de brug in de rijksweg over de Gouwe is weer dichter bij de werkelijkheid gekomen, nu Ge deputeerde Staten van Zuid-Holland hun goedkeuring hebben gegeven aan het raadsbesluit van 30 juli j.l. De raad ging toen akkoord met een voorstel van B. en W. om het fa briekspand Zuidkade 207 van de heer P. C. Mulleman aan te kopen, met de fa Gebr. Van Stijn een grond ruil aan te gaan en haar schadever goeding uit te keren in verband met verplaatsing van het bedrijf en met de firma Boonstoppel Co. een ruiltransactie aan te gaan, waarbij de gemeente in het bezit komt van het bedrijfspand met dubbel woon huis van deze firma, terwijl de ge meente het van de heer Mulleman verkregen bedrijfspand overdraagt aan de firma Boonstoppel. Door het verdwijnen van de be drijfspanden van de firma Van Stijn en Boonstoppel zal een aan de eisen des tijds aangepaste ontsluiting van de overige bedrijven kunnen plaats vinden, hoewel daarmede in de ko mende jaren nog omvangrijke be dragen zullen zijn gemoeid. Wel kan de gemeente op een pro vinciale bijdrage van circa f 50.000 rekenen, omdat de Provinciale Wa terstaat na het verdwijnen van de Van de zijde van de natuurbe schermers is een aanval gedaan op de wijze, waarop in Nederland de ruilverkaveling tot stand komt. Drs. R. J. de Wit, secretaris van de con- tact-commissie voor natuur- en landschapsbescherming schrijft in het blad „Natuur en Landschap”, dat er bij de ruilverkavelingen, zo als deze nog tot op heden worden uitgevoerd, geen rekening wordt gehouden met de enorme evolutie van de recratiebehoeften als gevolg van de vijfdaagse werkweek. De ruilverkaveling tast volgens drs. De Wit onmisbare recratiestreken aan en kosten bovendien zoveel geld, dat er maar een schijntje overblijft voor natuurbescherming en recratie. Bovendien stelt drs. De Wit, dat in gezaghebbende agrarische kringen wordt betwijfeld of de verkaveling, zoals deze thans wordt uitgevoerd, op den duur wel houdbaar zal blij ken. bedrijfspanden haar werk tot ver betering van de Gouwe-oever veel rationeler en doelmatiger kan uit voeren. Het dan bezuinigde bedrag wil de provincie aan de gemeente overdragen. Zoals bekend werd onlangs door de raad besloten de verdere kosten verbonden aan de verbetering van de verkeerssituatie ter plaatse te financieren uit de opbrengsten van een verhoogde grondbelasting. Van de zijde van Provincie was men van de noodzaak van de ont sluiting van dit industrie-gebïed overtuigd geraakt, speciaal ook na het bezoek dat de Commissaris van de Koningin in mei vorig jaar aan deze omgeving bracht. Van de 550 in aanbouw zijnde of in aanbouw te nemen woningen worden er 242 gerealiseerd in de woningwetsector. Hierbij zijn 94 woningen, waarvoor de minister van volkshuisvesting en bouwnij verheid heeft toegezegd de rijks- goedkeuring deze maand af te ge ven. De oplevering van 108 woning wetwoningen, onderverdeeld in twee blokken flats van ieder 35 woningen en twee blokken galerij- woningen (maisonnettes) met ieder negentien wooneenheden, zal in mei beginnen en in juli zijn voltooid. Voorts zijn in aanbouw veertig pre- miewoningen, die in maart worden opgeleverd. In de vrije sector zullen 268 woningen gereed komen. In voorgaande jaren lagen de aantallen veel lager. In het jaar 1962 kwamen er in totaal 295 wo ningen gereed en waren er op 31 december 250 in aanbouw. In 1963 werden 191 huizen voltooid met 175 in aanbouw op het eind van het jaar. Vorig jaar werden in verhou ding weinig woningen afgeleverd, n.l. 150, maar daar stond tegenover, dat er op 31 december 456 huizen in aanbouw waren. Het kleinere aantal in 1964 opgeleverde wonin gen hield mede verband met de voorbereidingen voor de rationele bouw. l<& 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1