een nieuw van Purol wie let er op uw financiële positie? Passage en Brug hoofdwinkelcentrum Culturele Kring organiseert toneelvoorstelling Concentratie noodzakelijk verspreide winkels NIEUW PLAN RAIFFEISENBANK i Aanpassing aan groei van gemeente dient heel de huid Brouwer Onafhankelijk nieuwsblad voor Waddinxveen en omstreken (verschijnt elke donderdag) Zilveren jubileum bij N.V. Gtosa RAADHUISPLAN WERD HERZIEN WIND MÉÉ MET EEN BONDSSPAARBANK NUTSSPAARBANKte WADDINXVEEN Inter Amicos uit Dordrecht brengt thriller „De Verklikken I y Sparen behoort onverbrekelijk bij een juiste besteding van Uw inkomen. Nü al rekening houden met toekom stige uitgaven! U beschikt dan over geld wanneer U het nodig hebt. Wie niet spaart krijgt tegenwind door onverwachte uitgaven. Wie spaart krijgt wind méé met Nesse 40 .7 Concentratie GOUDA IJMUIDEN ZWIJNDRECHT f F Koopkracht binnen gemeente houden 1 'l I Weekblad voor Waddinxveen 20e JAARGANG - Nr. 1019 cMe. qae.de. heAenld^xdnxqqaken AANGESLOTEN BIJ DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAI FFEIS EN-B ANK TE UTRECHT IN GOUDA GEVESTIGD: KORTE TIENDEWEG 12, TEL. 3 0 3 3, 7 HUIZEN VANAF DE MARKT EN KLEIWEG 108, TEL. 60 33, NAAST KLEIWEGBRUG r Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon 2238. In de toekomst zullen de aan de zuidzijde van de Kerkweg staande woningen tussen spoorlijn en Esdoornlaan plaats moeten maken voor het nieuwe raadhuis. tenminste zeventig auto’s. Tussen de nieuw te creëren win kelstraat en de Zuidkade komt bo vendien nog een zgn. bedrijfsstraat, waardoor de aan- en afvoerfacili- teiten van de langs de Zuidkade en de nieuwe winkelstraat gelegen be drijven aanzienlijk worden verbe terd, omdat al het expeditiewerk voortaan via de achterzijde van de ze bedrijven kan geschieden. Het winkelplein, dat enige ni veauverschil zal krijgen met de Zuidkade door middel van enkele trappen, biedt mogelijkheden tot b.v. het inrichten van een terrasje, het plaatsen van een fontein, ki osken e.d. Het Waddinxveense raadhuisplan nabij de Petteplas heeft enige wijzigingen ondergaan, sedert enkele jaren geleden de eerste plannen werden gelanceerd. Naar aanleiding van opmerkingen en adviezen van stedebouwkundigen, het college van B. W. en gemeentelijke ambtenaren, heeft het architectenbureau P. D. Stuurman, dat het plan ontwikkelde, thans een aantal wijzigingen doorgevoerd, waardoor het gehele project een ander aanzien heeft gekregen. Vorige week zijn de nieuwste tekeningen aan de leden van de gemeenteraad getoond. In feite is het complex zodanig gedraaid, dat het front thans is gericht naar de Kerkweg. Het grote aan de burgerzaal grenzende plein, is daardoor ook aanzienlijk gunstiger komen te liggen, namelijk op het zuiden in plaats van op het noord-oosten en beschut tegen noordelijke en westelijke winden. In het nieuwe plan is de raampartjj van de raadzaal, die destijds door velen werd vergeleken met een enorme televisiekast, ver dwenen. Bovenstaande perspectieftekening geeft een indruk van het plan, gezien vanaf de Kerkweg, nabij de spoorbomen en kijkend in de richting Esdoornlaan. Kantooruren: dagelijks van 9 -12.30 uur en van 2-4 uur, bovendien op vrijdagavond van 7-9 uur. -i Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranje laan 9, telefoon 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdag 12 uur v.m. De uitbreiding van het winkel centrum bij de brug zal er voor namelijk op zijn gericht, om plaat selijke middenstanders, die nu hun zaken te ver buiten de natuurlijke: winkelgebieden hebben, een kansl te geven hun bedrijven te verplaat-g sen. Hetzelfde geldt trouwens ook| voor het langs de Kerkweg nog te Hoewel tijdens de jongste begrotingsdebatten in de raad de noodzaak van een nieuw raadhuis weer naar voren werd ge bracht, zal met de realisering van dit plan ongetwijfeld nog vele jaren zijn gemoeid, vooral nu de gemeenten in financieel opzicht zo aan banden zijn gelegd. Postgiro 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. ÏTet Dordtse amateurgezel- II schap „Koninklijke Rede rijkerskamer „Inter Amicos” voert op woensdagavond 3 fe bruari a.s. in het Geref. Ver enigingsgebouw aan de Stati onsstraat „De Verklikker” ten tonele. Deze voorstelling vindt plaats onder auspicieën van de Stichting Culturele Kring als onderdeel van een serie culturele avonden, die door deze kring gedurende het winterseizoen 1964-1965 wor den verzorgd. ,De Verklikker’ is een thril ler in drie bedrijven van Wil liam Fairchild en werd ver taald door Ans Koppen. De Koninklij ke Rederij kerskamer Inter Amicos heeft dit toneel spel al eerder met veel suc ces in andere plaatsen opge voerd. Bestuursleden van de Culturele Kring, die het to neelstuk zijn gaan zien, al vorens het gezelschap naar Waddinxveen uit te nodigen, hebben hooggestemde ver wachtingen voor deze avond. Het staat bij voorbaat vast, dat de bezoekers een gezellig en spannend stuk krijgen te zien, gebracht door amateur toneelspelers, die echter door Het nieuwe plan laat ruimte voor de thans aan de Zuidkade en Kerk weg (nabij de brug) gevestigde be drijven om hun panden te moder niseren en zo mogelijk naar ach teren uit te bouwen. Tussen het stuk Kerkweg langs de oprit van de hefbrug en de te zijner tijd tot aan het gemeentehuis doorgetrokken Stationsstraat is een winkelstraat geprojecteerd, alleen voor voetgan gers. Komende vanaf de Kerkweg zal deze nieuwe winkelstraat met winkels aan beide zijden, uitmon den op een plein, dat aan de Zuid zijde wordt afgesloten door een gro ter pand, waarin zo mogelijk meer dere bedrijven onderdak kunnen vinden. Dit pand vormt dan tevens en visuele afsluiting van de Stati onsstraat. Achter dit winkelpand is parkeerruimte geprojecteerd voor De algemeen bedrijfsleider van de N.V. Autobusonderneming Cito- sa te Waddinxveen, de heer J. G. Hooftman, viert op 31 januari zijn zilveren jubileum in dienst van deze onderneming. In de kantine van het bedrijf wordt op vrijdag middag 29 januari van half drie tot vijf uur een receptie gehouden. De heer Hooftman is woonachtig in Boskoop. Abonnement: 1,40 per kwartaal bij voor uitbetaling. Advertentietarief: f 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekst advertenties op aanvraag. Oranjelaan 42, telefoon (01828) 2265, postrekening 79138 bijkantoor: Willem de Zwijgerlaan 57, telef. (01828) 2046 V, t.’i 'dend hoofdwinkelcentrum zowel in het algemeen belang als in het be drijfsbelang, er toe zal bijdragen, dat afvloeiing van koopkracht tot een functioneel minimum wordt beperkt. Volgens het COM verdient het aanbeveling de winkelcentra „Pas sage” en „Brug” zoveel mogelijk aaneen te voegen. Dit kan mede geschieden door in deze omgeving de voorzieningen op sociaal, cultu reel en bestuurlijk gebied te con centreren. Het welslagen van een dergelijk hoofdwinkelcentrum hangt volgens het COM wel af van een verantwoorde stedebouwkundige en architectonische vormgeving. (vervolg op pagina 3) i een TTORIGE WEEK hebben B. W. de gemeenteraad van Waddinxveen een V herzien plan voorgelegd inzake de winkelbouw in de onmiddellijke nabijheid van de hefbrug. Het aanvankelijke plan van lijnbaanachtige al lure, dat destijds werd ontwikkeld voor het gedeelte van de Stationsstraat tussen Julianastraat en Zuidkade, is thans in omvang teruggebracht en aangepast aan de behoefte, die er volgens de verwachtingen de komende jaren nog zal ontstaan. Niettemin biedt het nieuwe plan vele mogelijk heden, waardoor dit winkelgebied samen met de nog uit te breiden Pas sage aan de Kerkweg het kernwinkelcentrum voor geheel Waddinxveen en directe omgeving kan gaan vormen Daar let ik zelf op" zult u zeggen. En dat nemen wij graag aan. Wij stellen prijs op cliënten met finan cieel inzicht. Wij kweken dat inzicht aan. Wij maken hen wegwijs en bekijken - samen met hen - hun vermogenspositie. Wij overleggen op welke wijze die positie kan worden versterkt, op welke manier hun groeiend inkomen in nieuw ver mogen kan worden omgezet. Welke waarden? Welke beleggingen? Hoe? i Wanneer? Het vereist zowel bank- ervaring als belangstelling voor iedere cliënt afzonderlijk. Wij heb ben ze beide. Tot uw dienst. bouwen tweede blok winkels te genover de Passage. De verwach ting bestaat, dat aan de Kerkweg ongeveer een twaalf- tot vijftiental winkelbedrijven zich zullen ves tigen. In beide winkeluitbreidingen is ruimte voor de vestiging van zaken in branches die in Waddinxveen in het geheel nog niet zijn vertegen woordigd, of waaraan uit overwe gingen van een gezonde concurren tie nog behoefte bestaat. I De Culturele Kring heeft voor deze toneelvoorstelling een uniforme toegangsprijs vastgesteld van drie gulden. Volgende week begint de voorverkoop bij Boekhandel Veldwijk in de Passage. „Hoewel er bij de plaatselijke middenstand de laatste jaren al veel activiteiten zijn ontwikkeld om zich aan te passen aan de snelle groei van Waddinxveen, is een kwa litatieve en kwantitatieve uitbouw van het locale winkelapparaat, me de te effectueren in de stichting van een hoofd winkelcentrum, mogelijk en noodzakelijk”, aldus wordt' op gemerkt in de aan college van B. W. uitgebrachte nota inzake de winkelvoorziening in de gemeente Waddinxveen van het Centraal Or gaan ter Bevordering van de Bouw van Middenstandsbedrijfspanden (COM) Het COM is van mening, dat een aan de eisen van de moderne con sument en ondernemer beantwoor- hun veelvuldig optreden en voortdurende repetities een peil hebben bereikt, dat de prestaties van het beroeps toneel dicht benadert. In Dordrecht heeft het reeds lang bestaande gezelschap in de Schouwburg Amacitia de beschikking over een vaste zaal, waar geregeld series voorstellingen worden ge bracht. Over het algemeen speelt men daar voor uitver kochte zalen. DONDERDAG 21 JANUARI 1965 -z/ .W - c» Bijkantoor van de Stichting Nutsspaarbank te Gouda, opgericht 1857, de oudste en grootste spaarinstelling van Gouda en omstreken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1