RADICALS OPRUIMIAG Excelsior kabouters VëRMey l CE LU Be Fair Volleybal DAM PO Lezing ds. Meijnen Chr. Vrouwenbond Zaalvoetbal- tournooi 7$ Jiïagnalg. Programma voor a.s. weekend Nieuws uit ’t Hart van Holland Gouwe Zwemcl. De Snuif en wrijf Pagina 2 Weekblad voor Waddinxveen - 21 januari 1965 BE FAIR-nieuws bij 8 Het elfde Dam- en Schaaktournooi WSE Nieuws JUWELIER HORLOGER KERKWEG 207 5 CE CL O S 1 Beker van gemeente voor zaalvoetbal Clubkampioenschap Vanaf heden RADICALE OPRUIMING KERKWEG 207 RADICALE OPRUIMING KERKWEG 207 door Gitta Haandriks vi'M t c MUeiBi A t. KABOUTERS zijn onze wekelijkse kleine adverten ties. Overzichtelijk gerubriceerd. Zoekt U personeel, heeft U een kachel of kinderwagen te koop, zoekt U woningruil of geeft U lessen KABOUTERS werken... KABOUTERS doen wonderen (ook voor U!) Het gemeentebestuur van Wad dinxveen heeft voor het zaalvoet- baltournooi, dat op zaterdag 30 ja nuari in de nieuwe veilinghal aan de Bredeweg zal worden gehouden, een beker voor de winnende ploeg beschikbaar gesteld. Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland hebben ten behoeve van de recreatie verscheidene boerderijen opgekocht in of nabij recreatiege bieden in verscheidene plaatsen in de omgeving. Met deze aankopen was bijna 2 miljoen gemoeid. 24 (dames) 23 (heren) Hoofdstuk 20 - nr. 25 De speeltijden zijn als volgt: eerste ronde: van 10 tot 12 uur; tweede ronde: van 1 tot 3 uur; derde ronde: van 4 tot 6 uur. De sluitingsdatum voor de in schrijving is: zaterdag 6 februari. Inschrijfadressen: dammen: C. H. Kramp, Henegouwerweg 50; schaken: W. van Oort, Jan Willem Frisoweg 29. Oudewater gaat van 3 tot en met 11 september feest vieren ter her denking van het feit, dat deze plaats zevenhonderd jaar geleden stads rechten kreeg. I Hedenavond (donderdag 21 janu ari) houdt de r.k. voetbalvereniging W.S.E. een contactavond. 0—2 2—0 1—1 1—1 3> o o m O ■o X c 3 z o t: m x I m Q o 3J O O F“ m O ■u 23 C 2 2 0 m 30 I m RADICALE OPRUIMING KERKWEG 207 RADICALE OPRUIMING KERKWEG 207 ------ CM 0 LU 0 2 i LU U O 0 CE t*. CM 0 LU CE LU 0 2 2 D CE CL O LU U O 0 cc Uw verkoudheid van neus. keel of borst weg met Uitslagen: Gouwe 1 - Zwemlust 1, Gouwe 3 - A.Z.C. 2, Gouwe 5 - Boskoop 2, 21 (heren) Gouwe 1 - Neptunes 1, 11 (heren) De Gouwe-dames konden ook de ze keer niet tot winst komen; na een goed begin vielen zij sterk te rug. Dit komt doordat de dames de trainingsavonden verzuimen en zo doende hun uithoudingsvermogen tekort schiet. Het vijfde zevental (heren) bracht de volle winst mee naar huis, ter wijl het eerste de punten deelde. Het derde zevental moest de winst aan A.Z.C. laten. Zondag j.l. ging er een vijftiental leden naar Hulst in Zeeuws-Vlaan- deren om definitief afscheid te ne men van het Gouwe-lid J. A. H. Brok, die vele jaren in het eerste zevental speelde en ook veel werk in de T.C. heeft verzet. Wij wensen hem vanaf deze plaats nog vele goede jaren toe. De kaarten voor de grote feest avond zijn binnenkort verkrijgbear op de bekende adressen. De eerstvolgende jeugdavond zal zijn op maandag 15 februari. De Goudse brandweer zal vóór 1 februari de beschikking hebben over een speciale ladderwagen. B. en W. van Gouda overwegen voor de bouw in Bloemendaal een bouwteam op te richten. Gouda heeft in Bloemendaal ten oosten van de Bloemendaalseweg een perceel grond aangekocht ter grootte van ruim 28.000 hectaren. Hij deed het voorzichtig en ging weer naar haar toe. „Nou, komt er nog wat van?” Hij pakte de koor den van haar ochtendjas en maakte die los, doch ze trok de jas dicht om zich heen. „Blijf van me af. Ik heb jouw hulp niet nodig.” Hij fronste zijn wenkbrauwen. „Weet je wat jij nodig hebt? Een pak slaag.” Haar mond viel open van verbazing. „Ben jij gek geworden?’ „Nee, ik niet. Maar jij wordt het op de duur, als ik nu geen maatregelen neem. Oké, ik ben niet nieuws gierig, dat weet je. Ik geef je een half uur.” Hij keek op zijn horloge. „Het is nu half twee, ik ga afwassen. Om twee uur ben je beneden, netjes aangekleed, ge kapt en. kortom, om door een ringetje te halen, verstaan? En zo niet? Dan ga ik voor kamenier spe len. Dat is weer eens wat anders. En reken er op, dat ik het doe, goedschiks of kwaadschiks, ’t Is, dat ik zoveel van je houdt, dat ik je geen verdriet wil doen, maar anders Hij keek haar bij de deur nog eens aan, doch toen ze niet antwoordde, verliet hij de slaapkamer en ging naar beneden. Gedurende het half uur, dat hij bezig was met de afwas, hield hij zich verschillende malen stil en luis terde of hij boven ook geluiden hoorde. Als Gerda al bezig was zich te kleden, dan deed ze het wel zacht. Als ze straks, als ik klaar ben niet beneden is, netjes aangekleed, dan zal ik haar eens gaan helpen. Nu moet ik doorzetten In samenwerking met het Sport- weekcomité organiseert de damclub „Excelsior” en de schaakvereniging W.S.V. het elfde dam- en schaak- tournooi. Dit tournooi zal gehouden worden op zaterdag 20 februari a.s. in het Gereformeerd Verenigings gebouw aan de Stationsstraat. Er wordt gespeeld in vier verschillen de klassen, t.w. hoofdklasse, eerste, tweede en derde klasse. Het in schrijfgeld bedraagt 2,per per soon. Het speeltempo is als volgt: dammen: 60 zetten per uur; scha ken 30 zetten per uur. De partijen die niet uit zijn, worden gearbi treerd. In elke groep (bestaande uit vier spelers) zijn twee prijzen be schikbaar. Schoonhoven heeft sedert kort een jeugdgemeenteraad, waartoe het initiatief door de jongeren zelf werd genomen. Ze haalde ongeduldig haar schouders op, draaide zich naar hem toe en antwoordde: „Ja, waar zou ik nu heengaan? Naar Joop natuurlijk.” „Naar Joop?” echode hij. „Je bent niet lekker. Wou Het half uur was om. Fred had alles al in de kast geborgen, de vaatdoek uitgewassen en de gootsteen schoongemaakt. Hij hing de gebruikte theedoek op het rekje en luisterde nog eens. Maar boven was nog immer alles stil. Wat niet buigen wil, moet dan maar breken, ver zuchtte hij. Langzaam beklom hij de trap en boven opende hij de slaapkamerdeur en ging naar binnen. Doch na de eerste stap bleef hij al staan. Gerda had twee koffers op het bed gelegd en stond nu, in haar onderjurk, kleding in te pakken. Hij zette zijn handen in de zij en vroeg: „Wat ben je van plan?” „Dat zie je. Ik ben aan het pakken.” „Waarom?” „Vraag niet zo stom. Omdat ik wegga natuurlijk.” Ze vouwde haar kimono op en legde die in een der koffers, waarna ze naar de linnenkast ging om op haar gemak tussen een stapel nylons te zoeken naar hele. „Ga je weg?” vroeg hij, nog meer verwonderd, „waarom?” „Waarheen?” In verband met de Goudse uit breidingsplannen ten noorden van de spoorlijn zijn er twee nieuwe spoorwegtunnels geprojecteerd. Eén tunnel in het verlengde van de Jou- bertstraat en één bij de kruising Winterdijk-spoorljjn. Voorts wordt de tunnel bij het Gouwekanaal ver breed. je werkelijk die lange reis naar het uiterste zuiden van Duitsland maken om die vent?” Ze werd rood en nijdig beet ze hem toe: „Misschien ben je het vergeten, maar hij is mijn man. En mijn plicht is bij hem te zijn.” Hij beheerste zich. „Je vergist je, Gerda,” ant woordde hij zacht, „ik ben je man.” „Dat was een ellendige vergissing. Joop heeft de oudste rechten. Dus is het niet meer als billijk, dat ik naar hem toe ga.” Hij leunde tegen de deur, welke hij nu achter zich sloot. „Zeven jaren ben je op zoek geweest, altijd maar reizend door Duitsland, honderden mensen, in stanties en militaire en andere autoriteiten ondervra gende, alles zonder resultaat. En hij woont, wie weet, hoe lang al, onder een andere naam in een uithoek van Duitsland en heeft al die jaren niets van zich laten horen. Het spijt me, Gerda, maar ditmaal kan ik echt geen hoogte van je krijgen.” Ze keek hem met rollende ogen aan. „Jij weet niet, wat voor oorzaken er zijn, die hem misschien belet ten om zich bekend te maken. Wie weet, hoe hij al die jaren naar me gehunkerd heeft. Ik voel, dat ik naar hem toe moet gaan.” Hij knikte enkele malen. „Dus ik beteken niets meer? Het jaar, dat we samen gelukkig zijn geweest, is plotseling van geen betekenis meer voor je? Ik tel dus helemaal niet meer mee? Ik ben zeker een soort lucht voor je geworden?” De vrouw antwoordde niet, maar ging verwoed Programma: Zaterdag 23 januari: Z.I.O.S. De Gouwe. Aanvang 21.00 uur. Dinsdag 26 januari: Kring Zwem wedstrijden te Gouda voor meisjes, jongens, dames en heren. Aanvang 20.00 uur. Zaterdag 30 januari: De Gouwe 1 - Y 2 (heren). Aanvang 18.00 uur. Het heren volleybalteam van Be Fair speelde een competitiewed strijd tegen Smash uit Oudewater. Be Fair verloor de eerste set met 159, en won de tweede set met 154. De derde set werd zwak be gonnen, doch toen de stand reeds 148 voor Smash was, kwam Be Fair sterk opzetten en wist het tot 1514 te brengen. Smash won ten slotte met 1816. De vierde set was voor Be Fair met 155. Hierdoor eindigde deze wedstrijd in een gelijkspel, 22. Voor Gouda is nog steeds geen nieuwe burgemeester benoemd ter vervulling van de vacature, ont staan door het vertrek van burge meester James enkele maanden ge leden. Hoofdstuk 20 Het waren geen gemakkelijke dagen, die er volgden op de thuiskomst van Gerda. Aanvankelijk was ze volkomen lusteloos. Fred probeerde met zachte drang haar belangstelling voor werk en huishouden te wek ken, maar ze deed het hoognodige in huis, bovendien min of meer automatisch, en zat verder de rest van de dag in de keuken voor zich uit te staren. Zo gin gen er enkele dagen voorbij, waarbij Fred voor zover de tijd het hem toeliet, assisteerde met het klaarma ken van de maaltijden en het schoonhouden van de woning en het kantoor. Maar door Gerda’s plotselinge ziekte was hij met zijn werk achterop geraakt en daar ze na haar terugkeer uit het ziekenhuis niet meer de minste interesse toonde voor het kantoor, moest hij alles alleen doen. Op een morgen realiseerde hij zich, dat dit op de duur niet kon doorgaan, zodat hij de dokter opbelde en zijn advies vroeg. De arts raadde hem aan Gerda zoveel mogelijk afleiding te bezorgen, maar als hij voorstelde om een autoritje te maken, weigerde ze mee te gaan. Ze deed zelfs geen boodschappen meer en begon ook haar uiterlijk te verwaarlozen. Hij zag het nog een paar dagen aan en toen nam hij haar wat steviger onderhanden. „Zo gaat het niet langer,” zei hij op een middag op besliste toon. „Je verwaarloost je huishouden, je verwaarloost zelfs jezelf. Kijk eens in de spiegel, hoe je er uit ziet? Half twee en je loopt nog in die ochtendjas rond. Wees nou eens net zo flink als je vroeger was, en knap je een beetje op. Ga wat doen. Beheers je. Met al dat gepieker kom je geen stap verder. Allé, naar boven, ga je aankleden.” Ze bleef zitten en schudde haar hoofd. „Ik heb geen zin.” „Dan maak je die. En nu geen gekheid meer. Ik heb je de eerste dagen ontzien, omdat ik me wel enigszins kon indenken, hoe je je voelde. Maar dit kan zo niet blijven. Trek een aardig jurkje aan, kam je haren. Je bent nog nooit zo’n sloddervos geweest.” „Kan me niet schelen.” „Maar mij wel. En nu is er aan mijn geduld met jou ook een eind.” Hij liep op haar toe, tilde haar tot haar grote verbazing uit de stoel en ging met de vrouw op zijn armen naar de trap. Ze beukte met haar vuist op zijn borst. „Laat me los! Wat bezielt jou ineens? Laat me los, zeg ik je!” „Boven,” antwoordde hij en pakte haar nog stevi ger beet. Eenmaal bleef hij- even hijgend staan, maar trapte toen met zijn voet de slaapkamerdeur open en liep naar binnen, waar hij Gerda weer op haar voeten zette. Ze wankelde even en hij hield haar tegen. Met vuurrode plekken op haar wangen keek ze naar hem, knipperde met de ogen. Hij liep naar de grote hangkast, opende die en keek haar toen aan. „Welke jurk wil je aan? Die gele of deze?” Ze liep naar een stoel en ging zitten. „Ik trek niets aan.” „Dan doe ik het. Geen flauwekul meer. Je lijkt wel een klein kind, inplaats van een volwassen vrouw. Neem deze rose maar, die staat je goed.” Hij kwam er mee terug en bleef voor haar staan, de jurk voor zich houdend. .Alsjeblieft.” Ze wees naar het bed. „Leg daar maar neer.” verder met pakken. Geruime tijd sprak niemand. De man keek, aldoor leunend tegen de deur, terwijl de vrouw de koffers vol stopte en tenslotte er één sloot. „Is het je bedoeling daar te blijven? Of keer je terug naar Nederland?” Ze keek hem even aan en haalde haar schouders op. „Dat moet Joop beslissen.” Langzaam liep hij naar haar toe. Zonder aarzelen greep hij haar bij de naakte schouders en draaide de vrouw naar zich toe. Hij voelde, dat ze probeerde zich aan zijn greep te onttrekken, maar hij hield haar ste vig vast en dwong haar hem aan te kijken. „Gerda,” zei hij zacht, „ik heb altijd gedacht, dat je oprecht van mij hield, dat we gelukkig waren. Hoe vaak heb je niet gezegd, als je in mijn armen lag, dat je nu volmaakt gelukkig was en geen enkele wens meer had. Waren dat dan allemaal frasen? Voel je dan plotseling helemaal niets meer voor me? Besta ik niet meer? Heb ik dat aan je verdiend?” Hij zag, dat zijn woorden ditmaal de juiste snaar getroffen hadden. Langzaam boog ze haar hoofd en hij zag een druppel uit haar oog op haar wang glij den. Met een ruk trok hij haar tegen zich aan en kuste haar in de hals. „Gerda ik wil je niet ver liezen ik kan je niet afstaanGerda mijn vrouwtje mijn liefste De Remonstrantse predikant, ds. J. G. Pardekoper, die al eerder af scheid nam in Waddinxveen, heeft zondagochtend j.L afscheid geno men van zijn gemeente in Boskoop. Nabij de Winterdijk in Gouda is vorige week vrijdag door deken G. P. Gegeer de eerste paal geheid voor een nieuwe ruim 3,3 miljoen kostende R.K. technische school, die over twee jaar moet zijn voltooid en die plaats zal bieden aan onge veer 45Ü leerlingen. Als gevolg van de investeringsbe- perking voor de gemeenten heeft de gemeente Moordrecht voor nieu we werken in 1965 een bedrag be schikbaar van slechts 72.000, dat moet worden bestemd voor de in richting van de nieuwe openbare lagere school, alsmede het betalen van enkele architectenhonoraria. Niet kunnen worden uitgevoerd de verbetering van straten, riolerings werken, bouw van kleuterscholen en aanleg van sportvelden. Ze begon te snikken en hij nam haar in zijn armen, ging op bed zitten en trok de vrouw op zijn schoot. Hij legde haar hoofd tegen zich aan en streelde haar. „Je houdt van mij je kunt dat niet loochenen., daar zijn we samen te gelukkig voor geweest. Je bent nog altijd mijn vrouw. En nu wil je me verlaten?” Ze snikte hartverscheurend en hij begon haar als een kind te wiegen. „Gerda, luister eens. Als jij dat telefoontje niet had aangenomen, dan zou ik daar nooit over gesproken hebben vóór je bevalling. Dan zouden we, menselijkerwijs gesproken, nu samen een gezonde zoon bezitten. Nu hebben we niets, alleen veel verdriet. De mooiste jaren van je leven offerde je op in die periode, toen je naar hem op zoek was. Maar uit alles blijkt duidelijk, dat hij je vergeten is, want waarom leeft hij dan anders onder een andere naam? Je hebt jarenlang gevegeteerd op een sinister optimisme, daarbij alleen maar teleurstellingen en verdriet ondervindend. Maar wij zijn een jaar lang volkomen gelukkig geweest. We kunnen opnieuw ge lukkig zijn. Laat het zo als het is en blijf bij mij. Ik houd van je en wil alles doen om je opnieuw geluk kig te maken. En we zullen weer gelukkig worden. We zullen samen kinderen hebben, gezonde kinderen. Vergeet het verleden toch, Gerda. Wees verstandig en zeg tot jezelf: Hij bestaat niet meer voor me.” Hij streek de vrouw zacht over haar arm en drukte haar opnieuw tegen zich aan. Maar toen hij uitge sproken was, maakte ze zich los en kwam overeind. Met haar gezicht afgewend, antwoordde ze: „Ik kan het niet. Ik zal hem nooit kunnen vergeten. Hij zal altijd tussen ons in blijven staan. Begrijp je dan niet, dat dit een verschrikking voor me is? Jij bent er en jij bent mijn man ep we houden van elkaar. Maar ginds is Joop en hem heb ik ook trouw beloofd. Ik kan toch niet van twee mannen tegelijk zijn? Ik moet toch kiezen? En tussen ons kan het nooit meer zo worden, als het geweest is, nu we dit weten. Dat loopt op de duur voor ons beiden uit op mislukkingen. En daarom is het toch beter, dat ik maar ga Laat me alsjeblieft maak het niet moeilijker voor me, ,als het al is. Ik moet naar hem toe het is alsof er onzichtbare draden zijn, die me naar hem toe trek ken, waaraan ik niet kan ontkomen, nooit zal kunnen loskomen. En het is toch veel beter voor ons beiden. Hij zat nog op het bed en dacht na. In het vertrek klonk alleen nog het gesnik van de vrouw, die op enkele passen van hem af stond, het hoofd gebogen. „Dus je besluit staat vast, Gerda?” „Ik kan toch niet anders? Kun je dat nu niet be grijpen? Als ik hier bleef met de wetenschap, dat hij daar isik zou gek worden Hij klemde zijn lippen op elkaar en kwam over eind, op haar toelopende. Even leek het, of hij haar opnieuw in zijn armen wilde nemen, maar liet ten slotte zijn armen vallen. „Goed,” antwoordde hij toom loos. „Je moet het dan maar zelf weten. Of zal ik met je mee gaan. Naar Grafenau?” „Neeo nee” Hij zuchtte. „Zo je wilt. Ik zal informeren, hoe je er kunt komen. Misschien is het ’t beste, als je de avond-D-trein naar München neemt. Misschien is er nog een slaapplaats te krijgen. Ik bel meteen. (wordt vervolgd) Tot geneesheer-directeur van het St. Jozef ziekenhuis is benoemd de Goudse arts H. A. M. Eijkman. Hij volgt in deze functie dr. W. H. Frai- ture op, die in verband met zijn drukke praktijk ontslag heeft ge vraagd. Dr. De Fraiture blijft wel als adjunct-directeur aan het zie ken verbonden. De presidente van de Ned. Chr. Vrouwenbond afd. Waddinxveen, mevrouw Van Rhijn-Kooiman, kon vorige week donderdag een grote schare belangstellenden welkom heten in het Geref. Verenigingsge bouw, waar ds. G. Meijnen uit Utrecht een voordracht hield over het onderwerp „In- en ontspanning in het leven van de vrouw”. „Vrouwen hebben een inspannend leven,” aldus spreker en het gezegde „mannentanden en vrouwenhanden zijn altijd bezig” bevat een kern van waarheid. In een vlotte causerie, met veel humor doorspekt, belichtte spreker de vele aspecten van het vrouwen leven. Hij wees op de vrije tijd, die tegenwoordig de roep naar recrea tie zo luid doet opklinken. Dat schept weer problemen voop onze vrouwen, om de inspanning van haar werk ten gunste van de ont spanning voor haar gezin te benut ten. Het verschil in karakter maakt het vaak moeilijk om de ontspan ningsmogelijkheden voor allen ge lijk aanvaardbaar te maken. Ds. Meijnen behandelde vervolgens de verschillen in de inspanning en de ontspanning voor de ongetrouwde vrouw, voor de vrouw zonder kin deren en voor de vrouw in een ge zin mét kinderen. Onze vrouwen moeten zich in spannen om het leven der eenza men op te vrolijken en ook voor haar de ontspanning vreugdevol te maken. Geheel anders liggen de problemen voor de vrouw zonder kinderen. De inspanning voor het gezin vordert niet de gehele dag, zodat er voor veel werk in kerk en ziekenzorg tijd te over is. Maar de ontspanning mag daar niet onder lijden. Ook de man, die het gemis van kindervoetjes in huis meebe leeft, moet de nodige toewijding ondervinden. En toch kan men de vrouw mét kinderen beschouwen als de meest gezegende. Zij komt als vrouw en moeder tot volle ontplooiing en de rijkdom van haar gaven kan zij elke dag uitdelen. Er wordt veel in spanning van haar gevraagd, maar de hedendaagse ontspanningsmoge lijkheden kunnen in rijke variatie door haar worden uitgebuit. Maar één gevaar is er, dat de ontspanning ontaard in overspanning, wanneer het tempo te veel wordt opgevoerd. zat er dagvoetb al Be Fair V.V.G.Z., 3.00 uur Rijnstreek W’veen, 3.00 uur Sportlust 3 R.C.V. 2, 3.00 uur Be Fair 3 - Zw’dam 3, 3.00 uur Zw’dam 4 - Be Fair 4, 1.15 uur Sportlust 5 - Be Fair 5, 3.00 uur zondagvoetbal: W.S.E. N.S.V., 2.30 uur Soccer Boys - W’veen, 2.30 uur W’veen 2 Gouda 5, 2.30 uur Olympia 7 W.S.E. 2, 2.30 uur W.S.E. 3 Boskoop 3, 12 uur Gouderak 4 - W’veen 3, 12 uur Voor het clubkampioenschap wer den de volgende damwedstrijden gespeeld: C. Stolker A. Compeer, T. Baan F. van Eijk, J. de Heer J. Slappendel, T. Driesen B. van Eijk, H. Boele D. Zwanenburg, afgebr. A. Blonk A. Zwanenburg, 02 C. H. Kramp - W. v.d. Heijden, 20 Het zaalvoetbaltournooi dat voor j.l. zaterdag gepland was, is niet doorgegaan. Waarschijnlijk zal dit tournooi nu a.s. zaterdag worden gehouden. Indien de zaterdagmiddagcompeti- tie niet in z’n geheel wordt afgelast, zal dit zaalvoetbaltournooi worden verschoven naar zaterdag 30 janu ari en dat van 30 januari naar za terdag 6 februari. Wedstrij dschema 1.00 - 1.15 uur: Olympia - Be Fair 2.00-2.15 uur: Rijnsb. Boys - Be Fair 3.30 - 3.45 uur: Be Fair - Dumi 5.00-5.15 uur: Hardinxveld-Be Fair voor het komend weekend: Be Fair, dat zaterdag in een in haalprogramma in het veld komt tegen V.V.G.Z. uit Zwijndrecht, zien wij een gelijkspel behalen. Waddinxveen (zaterdag) gaat naar Rijnstreek, om daar de halve winst weg te slepen. W.S.E. krijgt bezoek van N.S.V., en daar zal wel de volle winst in zitten voor de Waddinxveners. Waddinxveen (zondag) gaat naar Soccer Boys, en nog steeds als de trotse lijstaanvoerders, zullen zij de beide punten mee naar huis nemen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 2