de toekomst uur van CAMP SPAAR Defect hield Gouwebrug Rijksweg Grootse huldiging de heer J. G. Hooftman Leefbaarheid vraagt in nog belangrijke voorzieningen open hoor wfeu toestellen RAIFFEISENBANK „WADDINXVEEN” Churchill in over raad herdacht Zevende maal in SPAAR GOED Ongerustheid bij de gemeente scholenbouw Fa. A. Brouwer Onafhankelijk nieuwsblad voor Waddinxveen en omstreken (verschijnt elke donderdag) Jaarvergadering plattelands] eugd Weer brandweerdag voor de jeugd Nieuwjaarsrede burgemeester C. A. van der Hooft: corsetten Honger in groot deel der wereld Brouwer Erepenning en geschenken voor Citosa-bedrijfsleider 1 SPAAR BIJ DE k£eedi heeA. Bedrijfsleven Onrustige Zenuwen? Mljnhardt's Zenuwtabletten Tuinbouwcentrum f 7 miljoen nodig; 500 woningen Groenswaard DONDERDAG 4 FEBRUARI 1965 X f J 4 Weekblad voor Waddinxveen 20e JAARGANG - Nr. 1021 .ZIEKENFONDS Voor nu bij: Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon 2238. In Gouda gevestigd: Korte Tiendeweg 12, telefoon 3033 (7 huizen vanaf de Markt) Kleiweg 108, telefoon 6033 (naast Kleiwegbrug) Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranje laan 9, telefoon 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdag 12 uur v.m. Szi <Me. qoedr Nesse 40 NESSE 36 TELEFOON 2285 Voor het bezoek dat de Commis saris van de Koningin in onze pro vincie mr. J. Klaasesz en mevrouw L. H. A. Klaasesz- de Bruijne op 15 mei 1964 aan onze gemeente brach ten zijn wij zeer dankbaar. De Commissaris van de Koningin (vervolg op pagina 5) Oranjelaan 42, tel. (U1828) 22 65 Willem de Zwij6erldaii 57, tel (01828) 20 46 Tijdens de vorige week gehouden raadsvergadering heeft burgemeester C. A. van der Hooft voor de zevende maal sinds zijn ambtsaanvaarding in Waddinxveen, een nieuwjaarsrede uitgesproken. Nadat de burgemeester de overleden staatsman Sir Winston Churchill had herdacht, ging hij in zijn rede uitvoerig in, op de vele problemen, waarvoor Waddinxveen de ko mende tijd nog zal worden gesteld. De groei van de gemeente, waardoor het aantal arbeidsplaatsen wordt vergroot, noodzaakt tot betere verbin dingen in de vorm van nieuwe uitvalswegen, meer treinen, een spoorweg- halte tussen Groenswaard en Vondelwijk, enz. Ongerust betoonde de heer Van der Hooft zich met name over de scholenbouw in Waddinxveen. Hieronder geven wij de nieuwjaarstoespraak van Waddinxveens burge meester vrijwel onverkort weer. In 1965 zal er bij gedeputeerde sta ten ernstig op moeten worden aan gedrongen het te lenen bedrag aan merkelijk hoger te stellen, willen de meest urgente investeringen doorgang kunnen vinden. Rond het middaguur ontstond vo rige week vrijdag op Rijksweg 12 een enorme verkeerschaos, toen de brug over de Gouwe na het doorla ten van een schip, niet meer omlaag wilde. Het als gevolg van een tech nische storing uitvallen van de elek trische stroom hield de brug een uur lang omhoog. Ondertussen Waddinxveen wordt hoe langer hoe meer een tuinbouwcentrum. Naast een 250 ha omvattend uit breidingsplan aan de Bredeweg waarvoor inmiddels voor een gebied van 35 ha een plan in onderdelen ter visie is gelegd, is thans door ge deputeerde staten ook toegestaan een 22 ha omvattend gebied aan de Piasweg voor de tuinbouw onder glas te gebruiken, zodat tientallen tuinders zich in Waddinxveen kun nen vestigen. Dé moelijke financiële positie van de gemeente stond in het bijzonder de laatste maanden van 1964 in het middelpunt van de belangstelling. Het moet worden betreurd dat de gemeente-begroting 1964 nog steeds de goedkeuring van gedeputeerde staten niet heeft verkregen. Mo- Tijdens de vorige week gehouden jaarvergadering in het Geref. Ver enigingsgebouw van de Chr. Platte lands) ongeren, afdeling Waddinx veen, hield ds. Van den Blink, hoofdvlootpredikant een voordracht over het onderwerp „De tijden ver anderen, veranderen wij ook?” Spreker meende, dat de tijden wel veranderen, maar de mens dezelfde blijft, ondanks dat hij in een ander pak wordt gestoken. Medewerking aan deze jaarverga dering verleende het zangkoor „De Klaprozen” uit Oud-Alblas. „Meneer logeert bij zijn vrouw” was de titel van een kort toneelstuk, dat door enkele leden werd opgevoerd. De avond werd gesloten door de heer M. Molenaar, uit Nieuwerkerk a.d. IJssel, voorzittervan de kring. Dat er veel waardering bestaat voor het werk van de algemeen bedrijfsleider van Citosa, de heer J. G. Hooftman, bleek vrijdag j.l. toen hij ter gelegenheid van zijn zilve ren dienstjubileum bij de maat schappij werd gehuldigd. Een penning van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, een druk bezochte receptie alsmede tientallen bloemstukken, fruitman den, boekenbonnen en andere fraaie geschenken waren daarvoor even eens een bewijs. In de ochtenduren vond in de k.antine een bijeenkomst plaats met directie en medewerkers van Citosa, waarbij de heer J. Kok hartelijke eens aan: Twee mensen op menteel heeft deze begroting nog een tekort van 164.000,Afge- zjen van het eventueel inbrengen van de zogenaamde conjunctuur- reserve zijn de mogelijkheden om het tekort verder terug te brengen volledig uitgeput. Zoals reeas eer der werd gesteld is het eigen belas tinggebied momenteel op een o.i. voldoend en redelijk peil gebracht. In 1964 werd voor de financiering van kapitaalswerken ruim 11 mil joen aan vaste geldleningen aange trokken. Minder rooskleurig is de toestand evenwel voor 1965 voor het aan trekken van nieuwe leningen. Blij kens een samengesteld overzicht van de in dat jaar te doene investe ringen is tot 1 november 1965 een bedrag van ruim 7 miljoen gulden benodigd. Voorshands dienen de gemeenten beneden 50.000 inwoners - waartoe dus Waddinxveen behoort - er van uit te gaan dat gerekend per inwo ner gemiddeld geen groter bedrag dan 140,beschikbaar zal kunnen worden gesteld voor het tijdvak tot 1 november a.s. Voor onze gemeente betekent dit een toewijzing van cir ca 1.800.000,op te nemen voor een vierde deel in elke periode van drie kalendermaanden, te rekenen vanaf 1 november 1964. Voor de financiering van nieuwe «capitaalwerken is derhalve in 1965 een zeer gering bedrag beschikbaar. en waarderende woorden sprak aan het adres van zijn jubilerende be drijfsleider en rechterhand. Een en veloppe met inhoud alsmede een persoonlijk geschenk onderstreepten deze waarderende woorden. De zilveren penning met getuig schrift van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel werden over handigd door de secretaris, drs. B. W. Buenk. Voorts voerden het woord naaste medewerkers van de heer Hooftman, alsmede vertegen woordigers van de personeelsver eniging en de ondernemingsraad. Ook hierbij werden geschenken aangeboden. Burgemeester C. A. van der Hooft woonde deze bijeenkomst bij in zijn kwaliteit van commissa ris van de N.V. Citosa. Het parkeerterrein en de kantine van het bedrijf waren ’s middags te klein om respectievelijk alle auto’s en alle bezoekers te ontvangen. Burgemeesters en oud-burgemees- ters uit de plaatsen, die door het Citosa-vervoer met elkaar worden verbonden, vertegenwoordigers van andere vervoersondernemingen, de Kamer van Koophandel, ’t bedrijfs leven, alsmede vele vrienden en kennissen maakten van de gelegen heid gebruik de jubilaris en zijn echtgenote geluk te wensen. Daar bij, stapelden de geschenken zich in de kantine op en vormden tenslotte een uitstalling, die in een etalage van een groot warenhuis geen gek figuur zou slaan. Burgemeester Van der Hooft en echtgenote, alsmede gemeentesecre taris Jenné kwamen namens de ge meente Waddinxveen hun geluk wensen aanbieden, waarbij burge meester Van der Hooft aan de heer Hoofman een boekenbon overhan digde. Later voegde ook wethouder Pille zich nog bij de Waddinxveense vertegenwoordigers. In de aanvang van zijn vo rige week gehouden nieuw jaarsrede heeft burgemeester C. A. van der Hooft de over leden Britse staatsman, Sir Winston Churchill met de volgende woorden herdacht: „Het overlijden van Sir Winston Churchill heeft ons allen diep geschokt. Hij - Winston Churchill - was één der grootste en grootse vechters voor de we reldvrede. Wat hebben zij - die deelnamen aan het verzet tegen de meedogenloze vijand in het bezet gebied - niet vaak zijn gevleugelde woorden ge bruikt: „Alleen door zweet - bloed en tranen heen gloort de vrijheidszon!” En toen Frankrijk gevallen was en iedereen dacht dat nu Engeland aan de beurt was zijn toespraak: „Wij zullen strand voor strand - stad voor stad - dorp voor dorp en straat voor straat verdedigen totdat wij op de dorpel van onze huizen vrouw en kinderen zul len verdedigen tegen vreemde dwingelandij.” Dat gaf - voor al in die tijd - moed en ver trouwen om door te gaan. Hij heeft de leeftijd der zéér ster ken bereikt. Hij zal in de ge schiedenis van ons volk be kend blijven als een bevrijder. Moge God zijn vrouw en kinderen Zijn troost schenken. Laten wij hem niet verge ten en aan onze kinderen ver tellen van zijn grote daden opdat ook onze kinderen be seffen zullen, wat in vrijheid leven betekent.” Voor 1965 staat weer een brand weerdag voor de jeugd op het pro gramma, waaraan door de leerlin gen van de hoogste klassen van de Waddinxveense scholen kan worden deelgenomen. Hiertoe werd besloten tijdens de vorige week gehouden jaarvergadering in „De Unie” van de plaatselijke brandweervereniging „Jan van der Heijden”. Andere plannen zijn een bezoek aan het brandweermuseum in Hel- levoetsluis, een feestavond en een diner. Het verslag van de penningmees ter gaf een batig kassaldo aan. In het jaarverslag van de secretaris werd nog herinnerd aan het uitrei ken van het diploma voor 25 j aren trouwe dienst aan de heer’P. Ver sloot. tijd van voorbereiding het kost om alle gronden op tijd bouwrijp te hebben en de eerste palen te kun nen slaan. Veel vreugde gaf het dat het be stuur van de Coöp. Tuiniersvereni- ging Gouda e.o. in onze gemeente een groot en mooi veilinggebouw kon bouwen met alle daarbij beho rende gebouwencomplexen. De offi ciële opening zal binnenkort plaats vinden. Twee-derde deel der we reldbevolking lijdt nog steeds honger en iedere dag weer sterven duizenden mensen, door gebrek aan voldoende en goed voedsel. Wij, die in een welvaarts staat leven, kunnen daaraan iets doen. Wij kunnen de Anti-Hongeractie, in Neder land georganiseerd door het NOVIB, steunen. Vandaag begint ook in Wad dinxveen deze actie. Tot en met 10 februari gaan collec tanten op stap. Als ze bij u aan de deur bellen, denkt u er dan nog van iedere drie deze wereld lijden aan onder voeding groeide vooral aan de westzijde van de brug de file aan tot een onaf zienbare rij van honderden auto’s. Politiekorpsen van omliggende gemeenten namen snel maatregelen om het verkeer door omleidingen op gang te houden. Aan de Utrecht se kant van de brug werden de auto’s via de Henegouwerweg om geleid in de richting Gouda en van daar weer naar de rijksweg richting Rotterdam. In Gouda zelf ontston den door deze enorme stroom ver keer verscheidene verkeeropstop- pingen. Een ’aantal automobilisten, vooral zij die richting Den Haag moesten, koos op eigen initiatief de omweg door Waddinxveen via He negouwerweg, Kerkweg, Piasweg, Bredeweg terug naar rijksweg 12. Aan de westzijde van de brug was omleiding moeilijker te realiseren. Hier stond de politie voor deze ge legenheid keren door de midden berm toe, waardoor een aantal au to’s kon terugrijden naar de afrit bij de Bredeweg of via de rijksweg richting Rotterdam de omleidings- route door Gouda in omgekeerde richting konden volgen. Even na één uur kon het verkeer weer van de brug gebruik maken, nadat snel te hulp geroepen mon teurs het euvel hadden verholpen. Het is voor de zevende maal dat ik een nieuwjaarsrede mag houden. Met recht vraagt men zich dan af - waat blijft de tijd Er is weer een jaar van hard werken voorbij. Dit geldt voor de leden van de raad, de beide wethoudersin het bijzonder, f maar evengoêd~vö5r~alle' ambtëna-l ren van hoog tot laag. Ik wil allen/ graag hartelijk danken voor wat zijn deden voor Waddinxveen - ieder opr ziin of haar eigen plaats. Op 1 januari 1964 telde Waddinx veen 13.253 inwoners. Op 1 februari 1964 verloren wij door grenswijzi ging 677 inwoners aan Gouda en Reeuwijk. Door de zéér sterke groei van on ze gemeente haalden wij het verlo ren aantal weer in. Op 1 januari 1965 bedroeg ons inwonertal 13.254, een netto-aanwas dus nog van één inwoner. Er vestigden zich het afgelopen jaar 354 personen meer in onze ge meente dan er naar elders verhuis den. Deze betrekkelijk geringe ves- tigingsaanwas is gevolg van het feit, dat dit jaar slechts 150 woningen gereed kwamen. Maar zoals u weet, komt dit door de wijze waarop een rationeel woningbouwplan wordt aangepakt. Op 1 januari waren 456 woningen in aanbouw, een cijfer dat nog nim mer in Waddinxveen werd bereikt. Is het plan eenmaal goed op gang, zoals thans geconstateerd mag wor den - dan komen er per week 10 woningen gereed; dat is 500 wonin gen per jaar. Ons inwonertal zal in 1965 naar ik verwacht dan ook met 1000 personen toenemen. Verheugend is het te constateren dat onze woningvoorraad van 3404 woningen thans 1963 na-oorlogse woningen telt of wel bijna 58°/o van het totaal. Na de oorlog werden 200 woningen afgebroken of aan de be stemming onttrokken. Maar nog telt Waddinxveen 581 woningen die ou der zijn dan 60 jaren en waarvan vele als krotten moeten worden aangemerkt. De lijst van voor di recte sanering in aanmerking ko mende woningen telt nu 94 krotten. Het is te betreuren dat ons be roepschrift inzake de beslissing van gedeputeerde staten waarbij gedeel telijk goedkeuring werd onthouden aan het raadsbesluit van 14 novem ber 1963 tot vaststelling van het uit breidingsplan ’Groenswaard’ in on derdelen nog niet in behandeling is genomen. Dit beroepschrift werd op 25 juni 1964 bij de Kroon ingediend. Op 21 juli 1964 wendde ons col lege zich tot de vice-president van de Raad van State met verzoek een spoedige behandeling te bevorderen. Het antwoord kwam reeds spoedig daarop. De Raad van State had reeds aan de minister van volks huisvesting en bouwnijverheid om inlichtingen gevraagd. Tot op heden hebben gedeputeer de staten nog niet aan het verzoek van de minister van volkshuisves ting en bouwnijverheid, dat reeds kort na 21 juli j.l. gedaan werd, vol daan en van hun zienswijze doen blijken. Ons college heeft daarom op 30 november 1964 gedeputeerde staten gevraagd om een spoedige behandeling. Deze vertraging kan voor ons ra tioneel bouwplan noodlottig worden - want wanneer niet continu kan worden doorgewerkt gaat de toe slag voor arbeidsbesparing verloren en u weet allen wat een enorme Na afloop van het zaalvoetbaltournooi, in de veilinghal, reikte wethouder S. Pille zaterdagmiddag de door de gemeente beschik baar gestelde beker uit aan het winnende Be Fair elftal, dat werd aangevoerd door de heer Troost. Ook wethouder Venema gaf bij de de afsluiting van de serie zaalvoetbaltournooien in de veiling van zijn belangstelling blijk. (foto Sjaak Noteboom) Postgiro 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. Abonnement: 1,40 per kwartaal bij voor uitbetaling. Advertentietarieff 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekst advertenties op aanvraag. r. jL k

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1