Wij moeten proberen de koopkracht Waddinxveen te houden m en aan K'ïl’Dampc Straf voor strooien van SPAAR Plaatselijk winkelcentrum Kerkweg en brug vergiftigde tarwe 6fi£ butatJugeC aoMoepast RAIFFEISENBANK „WADDINXVEEN" Inzending copy SPAAR GOED Brouwer Onafhankelijk nieuwsblad voor Waddinxveen en omstreken (verschijnt elke donderdag) Opbrengst actie kinderpostzegels Nieuwe burgervader voor Moerkapelle en Benthuizen Waterleiding voor tuinbouwcentrum Fa. A. Brouwer -z Burgemeester C. A. van der Hooft voor middenstand Ruim^tweehonderd vogels dood op bouwland I’ IN GOUDA GEVESTIGD: KORTE TIENDEWEG 12, TEL. 30 33, 7 HUIZEN VANAF DE MARKT EN KLEIWEG 108, TEL. 60 33, NAAST KLEIWEGBRUG SPAAR BIJ DE Nesse 40 Centrum vorming Moderne koopgewoonten Groenswaard Vondelwijk Niet meer supermarkten GOUDA IJ MUI DEN ZWIJNDRECHT f F Weekblad voor Waddinxveen 20e JAARGANG - Nr. 1023 DONDERDAG 18 FEBRUARI 1965 (foto Sjaak Noteboom) Sn alle, qaede. I Kleding toonaangevend Advertenties: Drukkerü Veldwijk, Oranje laan 9, telefoon 2238. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdag 12 uur v.m. Het strooien van vergiftigde tarwekorrels, waardoor enkele honderden vogels werden gedood, is door de Goudse kantonrechter, mr. J. A. Bronk- horst, gestraft met 300 boete, waarvan de helft voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. Het was een 51-jarige Zevenhuizense landbouwer, die in december van 1963 de vogels van zijn land aan de Piasweg te Wad dinxveen had willen verdrijven en daartoe een knecht opdracht had gegeven met parathion vermengde tarwekorrels uit te strooien. De 23- jarige landarbeider, die deze opdracht had uitgevoerd, kreeg vijftig gulden boete. In Waddinxveen is in voorgaande tijden geen rekening gehouden met een centrum. Ons dorp bestond uit een lintbebouwing langs de Gouwe en langs de Kerkweg. Direct na de oorlog heeft het gemeentebestuur een poging gedaan om wat breder uit te bouwen en zo kwam de Sniep of Bomenwijk tot stand. In 1959 heeft het gemeentebestuur een structuurplan laten maken door het Instituut Stad en Landschap. Hieruit blijkt al dadelijk dat er een De officier meende, dat er ook ge vaar voor mensen en vooral voor kinderen was geweest, omdat para thion ook voor hen schadelijke ge volgen kan hebben. Hij vond, dat de landbouwer andere wegen had moe- I II Oranjelaan 42, tel. (01828) 2265 Willem de Zwijgerlaan 57, tel. (01828) 20 46 „Hoofddoel dus”, zo zei de heer Van der Hooft, „de koopkracht in Waddinxveen houden”. Over de planning van de winkels kon hij zeggen, dat het college van B. en W. zich één groot winkelcentrum heeft gedacht aan de Kerkweg en Brug, een buurtcentrum aan het Koningin Wilhelminaplein, een kleine winkel galerij in de Vondelwijk en een weer wat grotere in Groenswaard. beurde ergerlijk en meende dat ook andere middelen hadden kunnen worden toegepast. Er ontstond door het optreden van de landbouwer gevaar voor mens en dier. Hij ver oordeelde hem conform de eis. De bijeenkomsten, die onder au spiciën van de plaatselijke midden- standsverenigingen werden gehou den vonden plaats in restaurant ’Royal’ op dinsdagavond en gister avond in „De Unie”. Op beide avon den sprak de voorzitter van de mid- denstandsvereniging, de heer H. K. van der Loo, een welkomstwoord, waarbij hij erop wees, dat de plaat selijke middenstand aan het begin staat van een nieuw tijdperk. Voor nagenoeg alle Waddinxveense middenstanders heeft burgemeester C. A. van der Hooft op dinsdag- en woensdagavond j.l. een voordracht gehouden over de toekomstplannen voor Waddinxveen en speciaal over de te stichten nieuwe winkelcentra. Wanneer de gemeentelijke ideeën worden verwezenlijkt, kan in de toekomst worden gerekend op een groot winkelcentrum aan de Kerkweg met daar zoveel mogelijk op aansluitend een vernieuwd centrum nabij de hefbrug, dat dan de naam van Gouwe- centrum zal gaan dragen. De winkelcentra in Oranjewijk, Vondelwijk en Groenswaard zullen niet groot van omvang worden en vooral zijn gericht op de voorziening in de dagelijkse behoeften. vierkant ontstaat al blijft de lintbe bouwing in de richting van Wad- dinxveen-zuid bestaan. Op dat mo ment kon de gemeente zich gaan bezinnen op de plaatsen waar een winkelcentrum zou moeten komen en waar nog plaats zou zijn voor nieuwe of te vernieuwen industrieën. Voor wat de winkelvestigingen betreft is advies gevraagd aan het Centraal Orgaan tep bevordering van de bouw van Middenstandsbe- drijven, en al eerder aan het Econo misch Technologisch Instituut E.T.I. „De adviezen of denkbeelden van beide zijn niet overal gelijk. Dit hindert ook niet, want zelf zullen wij moeten bepalen wat er gebeu ren moet”, aldus de burgemeester. „Beide rapporten beginnen ook te zeggen dat er eigenlijk voldoende winkelruimte is in Waddinxveen, maar dat deze vestigingen te ver in de aan vang van zijn speech trok burgemeester Van der Hooft eerst enkele vergelijkingen met 1865, toen Waddinxveen 3856 inwoners telde. In datzelfde jaar stierven 68 inwoners aan cholera. Volgens de burgemeester brengt het vrije, maar dienstverlenende beroep van winkelier mee, steeds anderen van dienst te zijn. Dit be tekent bijna dag en nacht werken en klaar staan. Dat betekent ook op tijd te zorgen zich daar te nestelen waar de mensen wonen. Het C.O.M. vroeg deze galerij meer naar het noorden te verplaat sen. „Daartegen zijn stedebouwkun- dige bezwaren, maar ook - van onze kant - bezwaren omdat de consu ment dan weer te ver moet gaan om zijn dagelijkse inkopen te doen. Te meer - en het spijt me dat ik dat zeggen moet - omdat ik het oude dorp achteruit -zie gaan”, zo zei de burgemeester. „Enkelen hebben gezorgd dat hun zaken er florisant en aantrekkelijk uitzien, maar de meesten doen wei nig of niets er aan en dan komt er een tijd dat men niet meer mee kan. De consument zoekt naar aantrek kelijke zaken waar het er appetijte lijk uitziet”. vervolg op pag. 3 spreid liggen en niet voldoen aan de moderne eisen van de consument. Ook moeten wij ons wel bewust zijn van de modernere vormen van het inkopen doen. De auto speelt hierbij een rol.” Het was voor het college van B. en W. dus zeer belangrijk hoe de winkelcentra zullen worden samen gesteld en waar de centra zullen komen. Gedurende de inmiddels beëindig de actie van het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels werden in Waddinxveen de volgende bedragen ontvangen: door het comité 3819,65 (waaronder 45,- aan giften), door de scholenactie 6878,75 en door het postkantoor 584,60. Het totaalbe drag aan verkochte postzegels was 11.283,De toeslag op deze ze gels, ongeveer een-derde, komt ten goede aan de lichamelijk en geeste lijk gehandicapte jeugd. Het comité dankt allen, die er mede toe heb ben bijgedragen, dat de actie ook nu weer een succes werd. Ondanks alle verweer van de landbouwer, waren de officier van justitie en de kantonrechter weinig over zijn optreden te spreken. De officier van justitie, mr. A. C. van der Spek wees erop, dat zeventig postduivenhouders uit de omgeving een gezamenlijke schade van twee duizend gulden hadden geleden. Op het betrokken stuk land waren des tijds 239 dode vogels aangetroffen, waaronder een groot aantal post duiven. Moerkapelle en Benthuizen krij gen per 1 maart de 31-jarige heer I. J. P. Keijzer tot burgemeester, als opvolger van burgemeester J. J. Steenbakker Morilyon Loijsen, die op 1 december met pensioen ging. De nieuwe burgemeester, die niet bij een politieke partij is aangeslo ten, is hoofdcommies ter gemeente secretarie in Berkel en Rodenrijs. De vader en schoonvader van de heer Keijzer, zijn ook burgemeester, respect, van Papendrecht en van Nieuw-Lekkerland. K Vandaag viert de benjamin uit ons Koninklijk gezin, H.K. H. Prinses Christine haar acht tiende verjaardag. Deze feest dag heeft aller belangstelling, omdat het hier gaat om de jongste telg van ons Oranje huis, waarvoor alle Nederlan ders een speciaal plekje in hun hart hebben. Ook van deze plaats wensen wij Prinses Christine op deze blijde dag veel geluk en voorspoed toe voor de komende jaren. Postgiro 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te W addinxveen. ..r: Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon 2238. dinxveen een dorp moet blijven waar de middenstander een direct contact over de toonbank heeft met de consument of moet men in Wad dinxveen ook naast de éne stads supermarkt die wij krijgen, nog meer van deze zaken hebben, waar de huisvrouw alleen contact heeft met het wagentje waarmee zij door de winkel rijdt en met de cassière. Ook deze vraag hebben B. en W. aan de beide middenstandsbesturen voorgelegd.” - De burgemeester meende dat er niet meer super markten moeten komen. ten bewandelen om de vogelover- last op zijn land het hoofd te bie den. Op zijn minst had hij contact kunnen opnemen met de postdui venverenigingen. De landbouwer verweerde zich door te zeggen, dat hij laat had moeten zaaien. Doop de ingevallen vorst had hij de tarwe niet meer kunnen onder-eggen en bleven de korrels bloot op het land liggen. De vogels bedreigden zijn gehele oogst. Daarom had hij zijn toevlucht tot de vergiftigde tarwekorrels geno men. In dit verband zei de officier van justitie verheugd te zijn, dat de wet op de bestrijdingsmiddelen in middels van kracht is geworden. De kantonrechter noemde het ge- Berichten bestemd voor de krant van donderdag, dienen uiterlijk op dinsdagmiddag in ons bezit te zijn. Koor later ontvangen copy is er geen zekerheid, dat dit nog in de krant kan worden opgenomen. Dringend verzoeken wij in zenders van berichten, mede delingen, e.d. zowel hun naam als adres en eventueel tele foonnummer te vermelden. Meermalen ontvangen we on volledige mededelingen, zonder vermelding van naam en adtes van de afzender. Mede in verband met hier door ontstane misverstanden zijn we helaas genoodzaakt dergelijke berichten voortaan ter zijde te leggen. Redactie Het tuinbouwcentrum ’West’ aan de Bredeweg zal kunnen worden aangesloten op het net van de Stichting Drinkwaterleiding „De Tien Gemeenten”. Een en ander echter op voorwaarde, dat de ge meente Waddinxveen bereid is een eenmalige bijdrage te verstrekken ten bedrage van 9300, Vorige week vrijdagavond presenteerde zich de drum band van ’Voorwaarts’ tijdens een uitvoering van de muziek vereniging in haar nieuwe uniformen. Meer over deze geslaagde ’Voorwaarts’-avond in het Geref. Verenigingsge bouw leest u op pagina 3. Het C.O.M.-rapport schrijft dat zij het niet nodig acht, dat daar een winkelgalerij komt. Het E.T.I. zegt dat zij 10 winkels in de Vondelwijk een krappe bewinkeling vindt. Het COM schrijft dat de moderne huisvrouw ’er op uit’ wil. Zij wil geen winkels in de buurt maar wil, juist ook om het wandelingetje en ook om meer keus te hebben, naar een groter winkelcentrum. B. en W. vroegen hierover advies aan de bei de middenstandsbesturen. Alhoewel dit advies nog niet is ingekomen, meende de burgemees ter te kunnen aannemen, dat deze besturen ook van mening zijn, dat de plm. drie a vier duizend mensen die in de Vondelwijk zullen wonen een eigen winkelgalerij moeten krij gen waar men voor de dagelijkse behoefte de directe boodschappen kan doen. Hierbij heeft de gemeente gedacht aan: een kruidenier; een brood- en banketbakker; een zuivelzaak; een groenten en fruit winkel; een zaak in kleine manufacturen; een heren kapper en een slagerij. „De vraag doet zich voor, of Wad- Abonnement: 1,40 per kwartaal bij voor uitbetaling. Advertentietarief: f 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekst advertenties op aanvraag. NESSE 36 TELEFOON 2285

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1